Home » Zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad

Zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad

Čo je zmesový komunálny odpad?

Zmesový komunálny odpad (ZKO) je nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO.

Do ZKO nepatria:

 • samostatne zbierané zložky KO – papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene…
 • objemný odpad,
 • horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad,
 • kamene, zemina, stavebný odpad,
 • odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.
Kde sa môžete zaevidovať do systému zberu komunálneho odpadu, prípadne urobiť zmenu?

Magistrát HM SR Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej 9. Kontaktné telefónne čísla:

 • rodinné domy:     02/59 356 915, 02/59 356 973
 • správcovia:           02/59 356 977
 • podnikatelia:       02/59 356 914, 02/59 356 917

Stránkové hodiny – v pondelok a v stredu

 • od   8:00 hod. do 12:00 hod.
 • od 12:30 hod. do 17:00 hod.
Aké doklady sú potrebné k zapojeniu sa do systému zberu komunálneho odpadu?
Doklady, ktoré sú k týmto úkonom potrebné, sú uvedené na web stránke HM SR Bratislavy – kliknite TU
Je osádka zberného vozidla povinná zobrať odpad uložený mimo zbernej nádoby alebo kontajnera?
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia HM SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa určuje výška poplatku ako súčin intervalu odvozu, sadzby a hmotnosti odpadu podľa objemu zbernej nádoby. Do poplatku sa započítava aj počet objednaných mimoriadnych odvozov objednaných poplatníkom. Na základe uvedeného vyplýva, že poplatok je stanovený len z množstva odpadu v uzatvorenej nádobe a preto odpad mimo zberné nádoby osádka zdarma neberie.
Prečo spoločnosť OLO a.s. neodváža objemný odpad (nábytok, koberce, podlahoviny) uložený na stanovišti zberných nádob?
Objemný odpad nepatrí na stanovište zberných nádob, ale je potrebné ho odviesť na Zberný dvor. Tu ho môže pôvodca komunálneho odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu odpadu v Bratislave, bezplatne uložiť. V prípade záujmu je možné si objednať veľkokapacitný kontajner na objemný odpad za poplatok. Viac informácií nájdete tu.
Kedy sa pokladá nádoba na komunálny odpad za sprístupnenú?

V zmysle VZN HM SR Bratislavy je správca nehnuteľnosti povinný  v deň zberu a prepravy odpadu umožniť prístup k stanovišťu kontajnerov za účelom ich vyprázdňovania. Čo to znamená?

 • Sprístupniť zberné nádoby, kontajnery (odomknúť bránu, uvoľniť uzamknuté zberné nádoby, vyložiť zberné nádoby pred bránu k príjazdnej komunikácii, prípadne odomknúť uzamykateľné stojiská). Ak správca nehnuteľnosti podľa predchádzajúcej vety nesprístupní zberné nádoby, má sa za to, že OLO a.s. vykonalo odvoz v riadnom termíne podľa harmonogramu odvozu. V takomto prípade nevzniká nárok na náhradný odvoz.
 • Za nedodržanie termínu odvozu sa tiež nepovažuje nesprístupnenie kontajnerov z dôvodu prekážky znemožňujúcej uskutočnenie odvozu, napr. nezjazdnosť prístupovej komunikácie (rozkopávka, nevykonaná zimná údržba –  ľad, sneh, nespevnená komunikácia), nedostatočná podjazdová výška, šírka komunikácie menšej ako 4 m, pozdĺžny sklon väčší ako 15%. V takýchto prípadoch správca nehnuteľnosti vopred dohodne s OLO a.s. dočasné premiestnenie kontajnerov v spolupráci s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorom majú byť kontajnery dočasne umiestnené.
 • Častými príčinami nesprístupnenia kontajnerov sú tiež zaparkované auta pred vstupom do stojiska alebo priamo pred stojiskom alebo, že autá parkujú na príjazdovej ceste ku stojisku tak, že neumožnia prejazd zvozovej techniky OLO.  Aj v tomto prípade sa má  za to, že OLO a. s.,  vykonalo odvoz v riadnom termíne podľa harmonogramu odvozu a teda nevzniká nárok na bezplatný náhradný odvoz.
Ktoré sviatky OLO a.s. nepracuje – v ktoré dni nevykonáva odvozy komunálneho odpadu?
Na Nový rok a na Veľkonočný pondelok. Všetky ostatné dni okrem nedieľ sa odvoz komunálneho odpadu vykonáva.
Ako môžem nahlásiť nevykonaný odvoz?
 • prostredníctvom webového formulára OLO na https://www.olo.sk/podnety-obcanov/
 • e-mailom zakazka@olo.sk
 • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
 • telefonicky na oddelení služieb zákazníkom 02/ 50 110 111 -112
Aké zľavy si môže uplatniť obyvateľ s trvalým pobytom žijúci v rodinnom dome?
Informácie nájdete na web stránke HM SR – VZN HMSR BRATISLAVY č. 13/2012
Môže si uplatniť zľavu na miestnom poplatku za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu ZŤP občan?
Informácie poskytne oddelenie miestnych daní a poplatkov magistrátu HM SR Bratislavy na Blagoevovej 9, e-mail: zakazka@bratislava.sk

Predáva OLO a.s. zberné nádoby/kontajnery?
Nie.
Ako prebieha dodaj/výmena zbernej nádoby? Komu patrí zberná nádoba?

Spoločnosť OLO a.s. poskytuje priamo pôvodcovi komunálneho odpadu alebo správcovi nehnuteľnosti do bezplatného užívania dohodnutý počet zberných nádob, ktoré sú vo vlastníctve OLO a.s. Z uvedeného je zrejmé, že pôvodca komunálneho odpadu alebo správca nehnuteľnosti uzatvára s našou spoločnosťou zmluvu o výpožičke, na základe ktorej zodpovedá za poskytnutú zbernú nádobu.

OLO a.s. a aj správcovské spoločnosti sú teda povinné viesť dôslednú evidenciu pri dodaji, odbere a výmene zberných nádob resp. kontajnerov, a to podľa evidenčného čísla nádoby. Spoločnosť OLO trvá na potvrdení prevzatia nádoby od povereného zástupcu správcovskej spoločnosti priamo na stanovišti a to bez ohľadu na to, kto požiadavku na výmenu poškodenej nádoby nahlásil. V prípade ak sa z akýchkoľvek dôvodov zástupca správcovskej spoločnosti nezúčastní prevzatia dodávaných nádob na stanovišti, dodanie resp. výmena nádoby nebude uskutočnená.

Ako je možné nahlásiť poškodenie, stratu, zničenie zbernej nádoby/kontajnera?
 • e-mailom na adresu zakazka@olo.sk;
 • písomne poštou na adresu OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
 • telefonicky na oddelení služieb zákazníkom OLO 02/50 110 111 – 112.
Platí sa za stratu, poškodenie, zničenie zbernej nádoby/kontajnera?
Zákazník má zverenú zbernú nádobu/kontajner v bezplatnom prenájme.  Za stratu, poškodenie, zničenie zbernej nádoby/kontajnera zákazník platí v zmysle § 421 Občianskeho zákonníka.  Za poškodenie a zničenie zbernej nádoby/kontajnera zákazník neplatí, ak ku škode došlo činnosťou pracovníkov OLO a.s.