Ochrana vody

V ZEVO Bratislava je na odstraňovanie kyslých zložiek zo spalín používaná polosuchá metóda čistenia spalín. Pri tejto metóde z čistenia spalín nevznikajú odpadové vody.

V ZEVO Bratislava vznikajú dva druhy odpadových vôd, vody dažďové a vody z technológie.

Dažďové vody sú vody zo striech a zo spevnených plôch, ktoré môžu byť znečistené ropnými látkami pochádzajúcimi z dopravy. Dažďové vody sú vypúšťané areálovou dažďovou kanalizáciou a sú prečisťované na troch odlučovačoch ropných látok. Odlučovač ropných látok s prietokom 70 l/s je umiestnený na ploche pri drvení veľkoobjemového odpadu, odlučovač ropných látok typu Oleopass NS 20/160 je umiestnený pod nájazdovou rampou a odlučovač ropných látok typu Coalisator CCB Bypass 20/160 s predradenou kalovou nádržou SF 5000 je umiestnený pred vyústením dažďovej kanalizácie z areálu prevádzky do vychladzovacej nádrže umiestnenej v susednom areáli. Podľa integrovaného povolenia je prevádzkovateľ ZEVO Bratislava povinný 4 x ročne stanoviť v akreditovanom laboratóriu parameter NEL – nepolárne extrahovateľné látky.

Odpadové vody, ktoré vznikajú v ZEVO Bratislava pochádzajú z technologických vôd, ktoré sa používajú na chladenie kotlov a na výrobu pary. Para vyrobená v kotloch sa využíva na vlastnú spotrebu v ZEVO (para do termického odplyňovača napájacej nádrže, para na prípravu TÚV a ÚK vo výmenníkovej stanici v ZEVO) a na výrobu elektrickej energie v parnej turbíne so vzduchovým kondenzátorom. Počas vykurovacieho obdobia sa časť pary dodáva aj na vykurovanie administratívnej budovy ZEVO.

Vody z prevádzky ZEVO Bratislava sú odvádzané tlakovým potrubím do mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá patrí spoločnosti Slovnaft.

Každý týždeň sú odoberané vzorky odpadovej vody, z ktorých sa vykonáva rozbor v chemickom laboratóriu v ZEVO. Štyrikrát do roka sa vzorky odpadovej vody odovzdávajú do akreditovaného laboratória. Parametre, ktoré sa stanovujú z odpadových vôd odvádzaných do čistiarne sú vybrané po dohode zo spoločnosťou Slovnaft.