Home » Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO

Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO

Zhodnotenie odpadu v ZEVO je spoplatnené podľa platného cenníka.

Tento cenník je platný od 1.2.2021.

 

Služby v ZEVO Bratislava – Spaľovňa odpadu vo Vlčom hrdle – AKCIA

Názov Jednotka Cena bez DPH Cena
s DPH
Poplatok za zhodnotenie odpadu * kilogram 0,085€ 0,102 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 20 03 03 (iba malé smetné koše) * kilogram 0,070 € 0,084 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 20 03 07 (objemný odpad) * kilogram 0,105 € 0,126 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 15 01 06 (zmiešané obaly) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 02 01 04 (odpadové plasty) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 04 02 09 (odpad z kompozitných materiálov) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 07 02 13 (odpadový plast) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zneškodnenie odpadu katalógové číslo 07 02 15 (odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 07 02 17 (odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 016) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 09 01 10 (fotoaparáty na jedno použitie bez batérii) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 09 11 12 (fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 12 01 05 (hobliny a triesky s plastov) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 15 01 02 (obaly s plastov) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 15 01 05 (kompozitné obaly) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 15 02 03 (absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 15 02 02) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 16 01 19 (plasty) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 16 01 22 (časti inak špecifikované) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 17 02 03 (plasty) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 01 03) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 19 09 05 (nasýtené alebo použité iontomeničové živice) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 19 12 04 (plasty a guma) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 19 12 10 (horľavý odpad (palivo z odpadov) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 19 12 12 (iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 20 01 39 (plasty) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 18 01 04  (odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 18 01 09 (liečivá iné ako uvedené v 18 01 08) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 18 02 03 (odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 18 02 08 (liečivá iné ako uvedené v 18 02 07) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo 20 0132 (liečivá iné ako uvedené v 20 01 31) * kilogram 0,12 € 0,144 €
Váženie vozidla bez likvidácie odpadu jedna obsluha 3,36 € 4,03 €

 

* zaokrúhľovanie váhy je nastavené na 20 kg, podľa certifikátu o overení váh vystaveným

Slovenskou legálnou metrológiou. Prijatie odpadu nad 3,5 t jednorazovo alebo

kumulatívne/rok podlieha podmienke uzatvorenia zmluvy s OLO a.s.