Home » Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO

Cenník zhodnotenia odpadu v ZEVO

Zhodnotenie odpadu v ZEVO je spoplatnené podľa platného cenníka.

 

Pre dlhodobú spoluprácu a možnosť platby na faktúru kontaktujte: obchod@olo.sk, 02/50 110 636, 0918 110 301, 0948 838 614

 

Cenník služieb ZEVO

Názov služby

Jednotka

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Manipulačný poplatok v ZEVO pri príjme odpadov v zmysle IPKZ do 20 kg

jedna obsluha

20,00 €

24,00 €

Poplatok za zhodnotenie odpadu podľa IPKZ iných kódov odpadu ako dole uvedených

*kilogram

0,100 €

0,120 €

Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo

20 03 03 (iba malé smetné koše)

*kilogram

0,070 €

0,084 €

Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo

20 03 07 (objemný odpad)

*kilogram

0,105 €

0,126 €

Poplatok za zhodnotenie odpadu katalógové číslo:

*kilogram

0,120 €

0,144 €

15 01 06 (zmiešané obaly)

02 01 04 (odpadové plasty)

04 02 09 (odpad z kompozitných materiálov)

07 02 13 (odpadový plast)

07 02 15 (odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14)

07 02 17 (odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 016)

09 01 10 (fotoaparáty na jedno použitie bez batérii)

09 11 12 (fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11)

12 01 05 (hobliny a triesky z plastov)

15 01 02 (obaly z plastov)

15 01 05 (kompozitné obaly)

15 02 03 (absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 15 02 02)

16 01 19 (plasty)

16 01 22 (časti inak špecifikované)

17 02 03 (plasty)

17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 01 03)

19 09 05 (nasýtené alebo použité iontomeničové živice)

19 12 04 (plasty a guma)

19 12 10 (horľavý odpad (palivo z odpadov)

19 12 12 (iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11)

20 01 39 (plasty)

18 01 04  (odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy)

18 01 09 (liečivá iné ako uvedené v 18 01 08)

18 02 03 (odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy)

18 02 08 (liečivá iné ako uvedené v 18 02 07)

20 01 32 (liečivá iné ako uvedené v 20 01 31)

Váženie vozidla bez likvidácie odpadu

jedna obsluha

3,36 €

4,03 €

 

* zaokrúhľovanie váhy je nastavené na 20 kg, podľa certifikátu o overení váh vystaveným Slovenskou legálnou metrológiou. Prijatie odpadu nad 3,5 t jednorazovo alebo kumulatívne/rok podlieha podmienke uzatvorenia zmluvy s OLO a.s.