Home » Komunálny odpad dnes

Komunálny odpad dnes

Hlavnými cieľmi pri ochrane životného prostredia u nás aj v celej Európskej únii sú šetrenie prírodných zdrojov, minimalizovanie odpadov, trvalo udržateľný rozvoj v oblasti triedenia odpadov, recyklácie a zhodnotenia odpadov. Dokument Bratislava – Mesto bez odpadov Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 2026 sa venuje obehovému hospodárstvu – cirkulárnej ekonomike, platnej právnej úprave v odpadovom hospodárstve, súčasnému stavu odpadového hospodárstva v meste Bratislava, cieľom a opatreniam hlavného mesta v oblasti odpadového a obehového hospodárstva. Prostriedkami na dosiahnutie uvedených cieľov sú napríklad cieľavedomé budovanie cirkulárnej ekonomiky a reuse centier, šírenie informácií a povzbudzovanie obyvateľov a podnikov k minimalizovaniu odpadov a k triedeniu odpadov. Zjednodušene vyjadrené, treba postupovať podľa hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá určuje priority, akými sa máme riadiť pri nakladaní s odpadom;

  1. Predchádzanie vzniku odpadu – minimalizuj množstvo odpadu, ktoré produkuješ.
  2. Opätovné použitie – používaj veci opakovane.
  3. Recyklácia – vytvor nové, príťažlivé veci.
  4. Energetické využívanie – premeň odpad na energiu; teplo alebo elektrickú energiu.
  5. Skládkovanie je až na poslednom mieste.

Z hierarchie odpadového hospodárstva vyplýva, že najdôležitejšie je predchádzanie vzniku odpadu. Recyklácia odpadov je v strede hierarchie a až po vyčerpaní všetkých možností je prípustné využiť skládkovanie. V zmysle Zákona o odpadoch je každá obec zodpovedná za systém odpadového hospodárstva na svojom území. Každá obec si v zmysle zákona sama vytvára systém odpadového hospodárstva, preto sa v jednotlivých obciach nakladanie s odpadom môže líšiť. Hlavné mesto Bratislava vydalo a pravidelne upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto v spolupráci s neziskovými organizáciami INCIEN, OZV a OLO a. s. v roku 2022 aktualizovalo Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad. Slovensko spolu s ostatnými členmi Európskej únie schválilo kľúčové ciele v oblasti nakladania s odpadmi. Systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú stanovené minimálne požiadavky na zlepšenie riadenia a nákladovej efektivity triedenia odpadov. Hlavným cieľom EÚ v oblasti odpadov do roku 2035 je zabezpečiť recykláciu a prípravu na opätovné použitie komunálnych odpadov na úrovni 65%. Pre Slovensko bude platiť výnimka a to v podobe limitu 60%

  • 65% (Slovensko 60%) komunálneho odpadu do roku 2035;
  • 70% odpadu z obalov do roku 2030.

Špecifické ciele úrovne recyklácie hlavných obalových materiálov:

Surovina Úroveň zhodnotenia
papier a kartón 85%
železné kovy 80%
sklo 75%
hliník 60%
plast 55%
drevo 30%

Ďalším významným cieľom do roku 2035 je zníženie skládkovania komunálneho odpadu na maximálne 10% a posilňovanie povinnosti triedeného zberu a to predovšetkým nebezpečného domového odpadu, biologického odpadu a textilu.

Čo je cirkulárna ekonomika?
V cirkulárnej ekonomike sa snažíme o to, aby produktové a materiálové toky prúdili tak, že použité produkty dostanú novú tvár a stanú sa opäť atraktívnymi. Môžu mať podobu obnoveného produktu alebo sa stanú surovinou pre úplne nový produkt. V ideálnom prípade sa tento kolobeh uskutoční v rovnakom regióne, v akom produkt vznikol, čím ušetríme aj zdroje na prepravu. V lineárnej ekonomike naopak získame zdroje, z nich vyrobíme produkt a po použití zostatok z neho zakopeme na mnoho rokov na skládke. Pokrokom v lineárnej ekonomike bolo triedenie odpadu. V tomto prípade sme odpad zozbierali, vybrali z neho najhodnotnejšie suroviny a zvyšok na desiatky až stovky rokov zakopali na skládke. Cirkulárna ekonomika je pre životné prostredie najhodnotnejšia, lebo vytvára priestor na prácu so všetkými druhmi odpadu. Snažíme sa v nej nájsť uplatnenie pre všetky druhy použitých produktov. Výsledkom cirkulárnej ekonomiky je nevytvárať odpad.
Musíme sa obávať, že vzrastie nezamestnanosť, keď sa nebude vyrábať toľko nových produktov?
Takéto obavy tu boli aj v minulosti. Spomeňme zavádzanie prvých strojov do výroby alebo zavádzanie digitalizácie a robotizácie do manufaktúry. Skúsenosti ukazujú, že obavy tohto druhu nie sú na mieste. Jednoducho budeme zamestnaní inou prácou, ktorej dopady budú priaznivejšie na životné prostredie. A ako sa to dá? Správna otázka. Nikto za nás domácu úlohu nespraví. Zameriavajme sa na produkty, ktoré využívajú minimálne primárne zdroje a sú vyrobené z väčšieho podielu z obnoviteľných zdrojov a ktoré sa môžu opätovne použiť. Využívajme recyklovateľné alebo biologicky rozložiteľné produkty. Podniky môžu prispieť vytváraním nových služieb, ako sú reuse centrá, delením sa s rôznymi produktmi a vytváraním nových služieb. Podporujme vedu, výskum a združenia zameriavajúce sa na podporu cirkulárnej ekonomiky.
Európska únia venuje osobitnú pozornosť aj riešeniu problémov potravinového odpadu
V roku 2016 sa odhadovalo, že v EÚ sa premrhá 20 % z celkovej produkcie potravín, čo nás, Európanov stojí približne 143 miliárd EUR. Preto sa členské štáty zaviazali do roku 2030 znížiť potravinový odpad na obyvateľa o polovicu a znížiť straty potravín v potravinových a dodávateľských reťazcoch. Na druhej strane, podľa údajov z Eurostatu, si nemôže dovoliť kvalitné jedlo (vrátane mäsa, rýb alebo vegetariánskeho ekvivalentu) každý druhý deň až 36 miliónov ľudí. V zmysle uvedeného EÚ prijíma opatrenia na správnu distribúciu a delenie sa s potravinami. Slovenská republika prijala zákon, ktorým sa od roku 2023 zavádza zber kuchynského odpadu z domácností; aktuálne sa pracuje na vykonávacej vyhláške.