Home » Profil spoločnosti » História OLO

História OLO

Po roku 1945 bola komunálna hygiena v Bratislave zabezpečovaná dvomi organizáciami – Nákladnou autodopravou a Komunikačným závodom mesta Bratislava. V roku 1962 sa obe organizácie zlúčili a vytvorili Technické služby mesta Bratislavy. V roku 1973 sa začala realizovať najvýznamnejšia investícia v oblasti odpadového hospodárstva Bratislavy, výstavba mestskej spaľovne. V roku 1990 sa časť činnosti (nakladanie s komunálnym odpadom) odčlenila ako spoločnosť OLO, š. p. s majetkom, odborníkmi a poznatkami, ktoré prešli vývojom viac ako 50 ročných skúseností. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO a. s.) bola založená 10. 7. 1992 zakladateľskou listinou (.pdf). Jediným akcionárom so 100 % podielom sa stalo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Do obchodného registra bola zapísaná 1. 10. 1992.

1993

Mesto Bratislava vyhlásilo verejnú súťaž Triedený zber komunálneho odpadu a jeho zhodnotenie pre hlavné mesto SR. Víťazom sa stalo OLO.

1994

OLO začalo realizovať triedený zber.

2000–2002

Uskutočnila sa rozsiahla rekonštrukcia spaľovne náhradou 2 z 3 pôvodne nainštalovaných kotlov, vrátane inštalácie parného turbogenerátora a následne zariadenia na čistenie spalín. Týmto bola zavŕšená rozhodujúca časť rekonštrukcie spaľovne, ktorá umožňovala plniť prísne emisné limity platné v SR a v európskych krajinách.

2002

Výraznú zmenu v činnosti a hospodárení spoločnosti priniesol nový Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z., kedy prechodom zodpovednosti za komunálny odpad na obce sa od 1. 1. 2002 naším hlavným zákazníkom stalo hlavné mesto SR Bratislava (predtým malo OLO a. s. zmluvné vzťahy priamo s jednotlivými pôvodcami komunálneho odpadu).

2004

Reštrukturalizácia spoločnosti, výsledkom ktorej bolo výrazné zníženie prevádzkových nákladov a optimalizácia stavu zamestnancov, čo sa prejavilo najmä nižšou fakturáciou za poskytované služby pre hlavné mesto SR Bratislava – úspora cca 150 mil. Sk ročne oproti predchádzajúcemu obdobiu. Bol otvorený prvý zberný dvor na Ivanskej ceste 22 a následne aj zberný dvor na Bazovej 6. Spoločnosť zvýšila aktivitu v zavádzaní triedeného zberu najmä zvýšením počtu zberných nádob. Osveta a komunikácia s verejnosťou, obzvlášť s deťmi, sa pre OLO stali významnou prioritou. Spoločnosť realizovala pôsobivú reklamnú kampaň na podporu triedeného zberu a uviedla do života podujatia, ktoré sú dodnes populárne, napríklad s OLO zadarmo do ZOO, kde školáci platili vstupné PET fľašami. Ožili známe postavičky zosobňujúce triedený zber – OLINKY a OLIVER.

2005

Centrála spoločnosti sa presťahovala z Bazovej ulice do nových priestorov v areáli na Ivanskej ceste, kde predtým sídlilo Stredisko odvoz odpadu.

2006

Do prevádzky bol uvedený moderný dotrieďovací závod na triedenie plastov a papiera vo Vlčom hrdle.

2008

Realizovala sa investícia do modernizácie vozového parku, vybudovania strediska drvenia veľkorozmerného odpadu pri spaľovni a do prevádzky bola uvedená technologická linka na dotrieďovanie skla.

2011

Spaľovňa sprevádzkovala novú triediacu linku na separáciu druhotných surovín zo škvary, s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť pri triedení skla, železných a neželezných kovov.

2012

Začala sa písať história OLOMPIÁDY, úspešného výchovnovzdelávacieho projektu OLO, a samosprávy mesta Bratislavy. V nultom ročníku sa do olompijského hnutia zapojilo 45 bratislavských škôl s osemtisíc žiakmi. OLOMPIÁDA získala prvé verejné ocenenia – Zlatého Mravca 2012 a tretie miesto v súťaži ENVIRO OSKAR 2012. Začal sa realizovať projekt novej rajonizácie, ktorého cieľom bolo zefektívnenie zvozu odpadu a zjednotenie pôvodných stredísk odvozu zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu. Projekt zároveň vytvoril predpoklady na zvýšenie podielu separovaného zberu. Spoločnosť úspešne zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2008. V záujme zvýšenia komfortu poskytovaných služieb občanom a ich bezpečnosti bol Zberný dvor OLO premiestnený v rámci areálu podniku na Starú Ivanskú cestu 2.

2013

Dlhoročný zamestnanec spoločnosti OLO a. s., pán Jozef Šteffek, sa stal laureátom Ceny primátora Bratislavy za rok 2013. Spoločnosť OLO a. s. získala certifikát Slovak Gold za zavedenie a prevádzkovanie systému separovaného zberu v hlavnom meste SR Bratislave, podporeného významnými výchovnovzdelávacími aktivitami reprezentovanými predovšetkým úspešnou Olompiádou. Spoločnosť získala certifikát pre environmentálne manažérstvo v súlade s požiadavkami ISO 14 001.

2014 – 2020

Pripravujeme...