Home » Odvozový deň ZKO

Odvozový deň ZKO

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) prináša prehľad odvozových dní zmesového komunálneho odpadu. Odvozový deň si môžete zistiť na základe zadania adresy a/alebo evidenčného čísla.

Ak bývate v bytovom dome, Vaše žiadosti k odvozu odpadu vybavuje Váš správca nehnuteľnosti, preto kontaktujte správcu, nie pracovníkov magistrátu. Váš správca Vás informuje aj o evidenčnom čísle. Toto evidenčné číslo je dôležité hlavne vtedy, ak sa v jednom stanovišti nachádzajú nádoby pre viac vchodov.

Ak ste obyvateľ rodinného domu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov platíte za odvoz odpadu priamo Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, evidenčné číslo, ktoré Vám pridelil Magistrát nájdete na výmere (viď obrázok). Požiadavky na zmeny vo veci odvozu zmesového komunálneho odpadu smerujte na správkyne poplatku, kontakty nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

Ak si nie ste istý kam patrí jednorazový pohár na kávu, polystyrénový obal na jedlo a ďalšie druhy odpadu, odpovede nájdete v dokumente Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad v Bratislave.

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi/platiteľovi odpadu
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Evid.č.: 1234567
 
v sume 172,57 eur za zdaňovacie obdobie 2021 slovom: jednostosedemdesiatdva EUR 57 centov
Výpočet poplatku:  
Bratislava; 3,3187 x 1 x 52 = 172,57 EUR; od 01.01.2021 Sadzba: 3,3187 €/nádoba; počet nádob: 1; počet odvozov: 52; objem: 120 l
NÁJDITE SI SVOJ ODVOZOVÝ DEŇ ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
Tento týždeň je párny [50. týždeň]