Home » Triedený zber

Triedený zber

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny do farebne odlíšených nádob. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

Kde sa môžete prihlásiť do systému zberu triedeného odpadu, prípadne urobiť zmenu ?

Separovaný zber bol na území hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpisom zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a. s. a riadi sa príslušnými VZN. Plošne pokrýva všetky bratislavské mestské časti. V meste, na základe požiadaviek majiteľov (správcov), sú rozmiestnené nádoby na:

 • papier – modré nádoby, modré vrecia
 • plasty, kovové obaly, nápojové kartóny – žlté nádoby, žlté vrecia
 • sklo – zelené nádoby a zvony
 • záhradný bioodpad – hnedé nádoby
 • jedlé oleje a tuky – oranžové nádoby
 • kuchynský bioodpad – hnedé nádoby

 

Prečo je dôležité triediť odpad?

Správne triedenie odpadov:
 • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
 • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou,
 • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
 • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
 • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov.

Ak si nie ste istý, kam patrí jednorazový pohár na kávu, polystyrénový obal na jedlo a ďalšie druhy odpadu, odpovede nájdete v dokumente Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad v Bratislave.

PAPIERPLASTYSKLO

BIOLOGICKYROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

JEDLÉ OLEJE A TUKY KUCHYNSKÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD