Home » História ZEVO » Podmienky prijatia odpadu

Podmienky prijatia odpadu

Podmienky prijatia odpadu do ZEVO Bratislava

1. Tieto podmienky prijatia odpadu do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ďalej len „ZEVO“) (ďalej len “Podmienky”) tvoria neoddeliteľnú súčasť článku XII Všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie tovarov a služieb (ďalej len „VOP“) spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ďalej len “OLO”). Pre účely týchto Podmienok sa zákazníkom rozumie osoba podľa bodu 6 týchto Podmienok a súčasne osoba, ktorá je držiteľom odpadu, t.j. má odpad v držbe a/alebo je pôvodcom odpadu a súčasne uhrádza poplatok za spracovanie odpadu v ZEVO (ďalej len „zákazník“), pričom zákazník môže byť zastúpený treťou osobou (napr. prepravcom odpadu), avšak tretia osoba je povinná preukázať oprávnenej osobe v ZEVO, že koná v mene zákazníka.

 

2. Do ZEVO je možné priviesť na likvidáciu len odpad, ktorý je uvedený v zozname odpadov, ktorý sa nachádza v integrovanom povolení č. 564/OIPK/04-Va/720080103 v znení neskorších zmien vydanom Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Aktuálny zoznam odpadov sa nachádza na stránke https://www.olo.sk/historia-zevo/zoznam-odpadov/ , na vývesnej tabuli umiestnenej vo vchode do ZEVO, na výsypnej rampe, na ploche pri mobilnom drviacom zariadení a je možné do neho nahliadnuť u obsluhy váhy.

 

3. Služby, ktoré poskytuje ZEVO zákazníkom sú spoplatnené podľa platného cenníka OLO, zverejneného na stránke https://www.olo.sk/cennik-zhodnotenia-odpadu-v-zevo/ . Zákazníci, ktorí nemajú s OLO uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadom alebo potvrdenú objednávku, sú povinní uhradiť poskytnuté služby v ZEVO podľa platného cenníka OLO iba platobnou kartou na mieste.

 

4. Každý odpad, ktorý zákazník privezie na spracovanie odpadu do ZEVO, je len odpad určený na spracovanie. ZEVO poskytuje služby: drvenie odpadu, energetické zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu (ďalej len „spracovanie odpadu“). Zákazník je povinný odpad pred jeho odovzdaním na spracovanie upraviť do formy, ktorú vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä predpisy na úseku odpadového hospodárstva, alebo s prihliadnutím na bezpečnosť zákazníka, zamestnancov OLO, odpadu samotného (napr. v prípade odpadu ako dokumenty, ceniny alebo iný citlivý odpad aj  s prihliadnutím na zabránenie ďalšiemu neoprávnenému použitiu).

 

5. Každý zákazník je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s odpadmi zaobchádzať len v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a príslušnými vykonávacími predpismi. Ten zákazník, ktorému vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.

 

6. Zákazníkom OLO je ten, :

a. komu je zaevidovaný odpad do evidencie odpadov ZEVO obsluhou váhy na vstupe do ZEVO

alebo

b. kto uzatvorí zmluvu na spracovanie odpadu so spoločnosťou OLO

alebo

c. kto má potvrdenú objednávku na prijatie odpadu do ZEVO.

Každý zákazník (aj ten, ktorý nemá zmluvu alebo objednávku so spoločnosťou OLO) je povinný preukázateľne oboznámiť sa so Zásadami správania sa zákazníkov ZEVO a týmito Podmienkami.

 

7. Odpady privezené do ZEVO musia byť zákazníkom zaradené podľa katalógu odpadov, ktorý je uvedený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „vyhláška“). Za správne zaradenie odpadu podľa vyhlášky v zmysle § 14 odsek 1 písm. a) zákona o odpadoch je zodpovedný držiteľ odpadu. V prípade, ak ZEVO dodatočne zistí, že držiteľ odpadu nesprávne definoval katalógové číslo odpadu podľa Katalógu odpadov, zákazník zodpovedá za všetky škody s tým spojené (vrátane opravy technologických zariadení v ZEVO) a zaväzuje sa uhradiť všetky náklady, ktoré ZEVO v dôsledku uvedeného vzniknú, vrátane prípadných pokút uložených orgánmi štátnej správy.

8. Zákazník je povinný strpieť všetky potrebné úkony vykonávané spoločnosťou OLO podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu. Ďalšie informácie sú zverejnené na https://www.olo.sk/historia-zevo/emisie-vplyv-na-zivotne-prostredie/ .

 

9. Pri vstupe do areálu ZEVO je zákazník povinný nahlásiť všetky potrebné údaje, ktoré požaduje obsluha váhy:

a. identifikačné údaje zákazníka, pôvodcu a držiteľa odpadu v rozsahu:

 • 1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (v prípade, ak je zákazník / pôvodca / držiteľ odpadu fyzickou osobou),
 • 2. obchodný názov podnikateľa a IČO (v prípade, ak je zákazník / pôvodca / držiteľ odpadu právnickou osobou),

b. katalógové číslo odpadu,

c. evidenčné číslo vozidla,

d. povolenie na vstup do ZEVO vystavené na základe podpísanej zmluvy alebo potvrdenej objednávky.

 

10. Zákazník svojim podpisom na vážnom lístku odsúhlasí hmotnosť a skutočnosť, že odpad zodpovedá katalógovému číslu odpadu, ktoré oznámil obsluhe váhy a potvrdí pravdivosť všetkých údajov na vážnom lístku ako aj skutočnosť, že bol oboznámený so Zásadami správania sa zákazníkov ZEVO a týmito Podmienkami.

 

11. Zákazník je povinný poverenému zamestnancovi ZEVO preukázať pôvod odpadu v prípade:

a. ak hmotnosť odpadu presahuje 3 tony,

b. ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis,

c. ak to vyžaduje legislatíva Európskej únie a medzinárodné dohovory.

 

12. Zákazník je povinný podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

 

13. Do ZEVO nie je možné priviesť na spracovanie odpadu

 • nebezpečné odpady,
 • odpady ohrozujúce technologické zariadenie prevádzkovateľa, zdravie osôb a životné prostredie (munícia, výbušniny, odpady vysoko horľavé, dráždivé, škodlivé zdraviu, žieravé, toxické, karcinogénne, teratogénne, mutagénne, infekčné, biologicky škodlivé a odpady schopné uvoľňovať od životného prostredia toxické plyny),
 • odpady nespáliteľné (zemina, zemina nasiaknutá olejom, kamenivo, piesok, bahno, škvara, popol, sneh, ľad, stavebný odpad, železné a neželezné kovy),
 • odpady, ktoré z technických dôvodov nie je možné podrviť na drviacom zariadení (napr. pre veľký rozmer – hrubé kmene stromov, sudy, barely a pod.),
 • odpady zo zdravotníctva a z veterinárnej starostlivosti (časti tiel, orgány, uhynuté zvieratá, nebezpečné farmaceutické prípravky, krvné vaky, konzervy, injekčné striekačky a ihly),
 • prach (textilný, uholný, prach z gumy, atď.),
 • odpady z olejov vrátane ich obalov okrem jedlých olejov (kat. číslo 200 125),
 • kusy textilu a koberce s dĺžkou viac ako 3 m,
 • jednodruhový odpad vo väčších množstvách obsahujúci viac ako 1 % chloridov alebo 5% síry alebo 60% vody.

 

14. Zákazník si v prípade záujmu môže objednať služby ZEVO vopred cez objednávkový formulár zverejnený na webovom sídle OLO <https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-sluzieb-zevo/>. Súčasťou objednávkového formuláru je povinné oboznámenie sa s platnými Podmienkami, Zásadami správania sa zákazníkov v  ZEVO a VOP. V prípade neoboznámenia sa s týmito Podmienkami bude objednávka na službu v ZEVO zamietnutá.

i. Odpad, ktorý privezie zákazník sa bude vysypávať a vyskladňovať z výsypnej rampy priamo do zásobníka odpadu v ZEVO podľa pokynov zodpovedného pracovníka OLO na výsypnej rampe. Najväčší z rozmerov neupraveného odpadu nesmie byť väčší ako 1,0 m. Na výsypnej rampe nie je možné privezený odpad vyskladňovať – ručne priamo do zásobníka odpadu, pričom zákazník je povinný zabezpečiť si pre tento účel mechanickú vykládku ( vozidlo, ktoré dovezie odpad musí byť vybavené technológiou vyklopenia alebo posunu materiálu ).

ii. Nadrozmerný odpad (neupravený odpad, ktorého jeden z jeho rozmerov je viac ako 1 meter alebo odpad, ktorý si zákazník pred likvidáciou žiada mechanicky znehodnotiť / podrviť), sa bude vyskladňovať a vysypávať na ploche, kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie, podľa pokynov zodpovedného pracovníka OLO. V tomto prípade nie je možné privezený odpad vyskladňovať ručne, zákazník je povinný zabezpečiť si pre tento účel mechanickú vykládku.

iii. V prípade záujmu zákazníka je možné vyskladňovať odpad aj ručnou vykládkou. Zákazník je povinný minimálne 48 hodín vopred vyplniť objednávkový formulár, po vyplnení ktorého, mu bude zaslaný presný termín, kedy môže odpad doviesť do ZEVO na spracovanie a číslo povolenia na vstup do ZEVO. V tomto režime ZEVO poskytuje služby spracovania odpadu nasledovným spôsobom:

a. spracovanie (zhodnotenie) odpadu ručnou vykládkou do veľkokapacitného kontajnera na to určeného podľa pokynov zodpovedného pracovníka ZEVO,

b. likvidácia odpadu pod dozorom, čiže likvidácia menšieho množstva odpadov ako napr. dokumentácia s dôvernými údajmi firiem a osôb, znehodnotené ceniny, alebo dáta v ľubovoľnej forme, vhadzovaním zamestnancami ZEVO priamo do násypky kotla pod dohľadom pracovníkov zákazníka (zákazník je povinný odpad vlastnými silami vyniesť na šieste poschodie k násypke kotla),

c. likvidácia odpadu pod dozorom do zásobníka + drvenie.

 

15. OLO vydá ako potvrdenie o zlikvidovaní odpadu zákazníkovi vážny lístok.

 

16. Zákazník je oprávnený požiadať obsluhu váhy o vystavenie likvidačného protokolu. Vystavenie likvidačného protokolu je spoplatnené podľa platného cenníka OLO. V texte likvidačného protokolu bude uvedené iba katalógové číslo odpadu a množstvo spracovaného odpadu. Likvidačný protokol bude vystavený na hlavičkovom papieri OLO. OLO nemá personálne ani technické možnosti na preberanie, identifikáciu alebo potvrdzovanie počtu alebo úplnosti odpadu, ako napr. ceniny, dokumenty, oblečenie, obuv a pod. OLO nevydá okrem uvedených dvoch dokumentov zákazníkovi žiadny iný dokument alebo potvrdenie o likvidácii odpadu a len na žiadosť zákazníka OLO vystaví zákazníkovi potvrdenie o zhodnotení odpadu (max. za každý kvartál).

 

17. Zákazník je povinný zabezpečiť dodržiavanie v celom areáli ZEVO dopravné značenie, najvyššiu prípustnú vydanú povolenú rýchlosť a zákaz cúvania s tým, že v nutných prípadoch musí byť bezpečnosť cúvania zabezpečená pomocou osoby spôsobilej a náležite poučenej v súlade s ustanovením zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podriadiť sa všetkým príkazom obsluhy najmä na výsypnej rampe, pri veľkokapacitnom kontajnery pre ručnú vykládku a na ploche kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie. Vozidlá OLO majú na výsypnej rampe a na ploche pri drviacom zariadení absolútnu prednosť.

 

18. Pri zistení nedodržania týchto Podmienok pred vstupom do ZEVO bude odpad odmietnutý a jeho neprevzatie bude podľa § 17 písm. k) zákona o odpadoch počas režimu zneškodňovania odpadu bezodkladne oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

19. V prípade, ak po zistení nedodržania týchto Podmienok po vstupe zákazníka do ZEVO spoločnosť OLO odmietne prevziať odpad od zákazníka, zákazník bude povinný odpad bezodkladne odstrániť z priestorov ZEVO na vlastné náklady, inak OLO zabezpečí odvoz a spracovanie odpadu oprávnenou organizáciou a všetky náklady spojené so spracovaním s predmetným odpadom budú v plnej výške fakturované zákazníkovi.

 

20. Pri zistení nedodržania týchto Podmienok, t.j. v prípade akéhokoľvek porušenia ktoréhokoľvek bodu týchto Podmienok, spoločnosť OLO je oprávnené fakturovať zákazníkovi pokutu podľa Sankčného katalógu zverejneného na adrese spoločnosti OLO https://www.olo.sk/historia-zevo/zasady-spravania-sa-zakaznikov-zevo/ . Zaplatením pokuty zákazníkom nie je dotknutý nárok OLO na náhradu škody presahujúcej sumu uhradenej pokuty.

 

21. Pri opakovanom porušení týchto Podmienok zákazníkom si OLO vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi poskytovať služby spracovania odpadu. V prípade, že má zákazník  so spoločnosťou OLO zaevidovanú objednávku na spracovanie odpadu, OLO je oprávnená stornovať túto objednávku alebo v prípade ak má zákazník so spoločnosťou OLO uzatvorenú zmluvu na spracovanie odpadu, spoločnosť OLO je oprávnená odstúpiť od zmluvy alebo iným spôsobom ukončiť zmluvu.

 

22. V prípade, že porušením týchto Podmienok dôjde k poškodeniu zdravia alebo smrti zamestnancov OLO alebo k poškodeniu, prípadne zničeniu technického, resp. technologického zariadenia OLO, zodpovedá za tieto škody zákazník.

 

23. V prípade opakovanom spracovaní odpadu OLO odporúča zákazníkom uzatvoriť s OLO zmluvu o nakladaní s odpadom, s možnosťou uhrádzať za poskytnuté služby v ZEVO podľa platného cenníka OLO na základe faktúry bankovým prevodom. Zákazník si môže uzatvorenie zmluvy dohodnúť na webovom sídle OLO v časti Objednávka služieb ZEVO https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-sluzieb-zevo/. Súčasťou zmluvy budú tieto Podmienky, Zásady správania sa zákazníkov ZEVO a VOP.

 

24. Spoločnosť OLO je oprávnená tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne zmeniť.