Home » História ZEVO » Podmienky prijatia odpadu

Podmienky prijatia odpadu

Podmienky prijatia odpadu do ZEVO Bratislava

 1. Zariadenie na energetické využitie odpadu, ďalej len ZEVO Bratislava (predtým Spaľovňa odpadu), vykonáva služby drvenie odpadu, energetické zhodnocovanie odpadu, prípadne zneškodňovanie odpadu (ďalej len spracovanie odpadu). Prípadný dovoz odpadu alebo pristavenie kontajnera na odpad zákazníkovi – držiteľovi odpadu je potrebné riešiť s pracovníkom Oddelenia obchodu OLO a. s. OLO a. s., nevykonáva skartáciu cenín, dokumentov alebo dát v ľubovoľnej forme.

 2. Všetky služby, ktoré poskytuje ZEVO Bratislava zákazníkom, sú spoplatnené podľa platného cenníka OLO a. s.

 3. Všetok materiál – odpad, ktorý držiteľ odpadu privezie na spracovanie odpadu do ZEVO Bratislava, je pre OLO a. s., vždy iba odpadom. Odpad je v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. hnuteľnou vecou, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

 4. V zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. je každý povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením.

 5. Pred vstupom do areálu ZEVO Bratislava je držiteľ odpadu povinný nahlásiť všetky potrebné údaje, ktoré požaduje obsluha váhy:
 • katalógové číslo odpadu,
 • názov firmy a IČO, v prípade fyzických osôb meno, priezvisko a adresu z predloženého OP,
 • evidenčné číslo vozidla.

 1. Odpady privezené do ZEVO Bratislava musia byť držiteľom odpadu zaradené podľa Katalógu odpadov, ktorý je uvedený vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. Za správne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov je podľa Zákona o odpadoch Ministerstva životného prostredia SR 79/2015 Z. z. (§14, odsek 1, písmeno a) zodpovedný držiteľ odpadu.

 2. Držiteľ odpadu sa stáva pre OLO a. s. zákazníkom od momentu zaevidovania jeho odpadu do evidencie odpadov ZEVO Bratislava obsluhou váhy alebo od právoplatnosti zmluvy na spracovanie odpadu uzatvorenej s OLO a. s., alebo od zaevidovania objednávky.

 3. Zákazník svojím podpisom na vážnom lístku odsúhlasí hmotnosť a skutočnosť, že odpad zodpovedá katalógovému číslu odpadu, ktoré oznámil obsluhe váhy a potvrdí pravdivosť všetkých, na vážnom lístku uvedených údajov ako aj skutočnosť, že je oboznámený s pravidlami BOZP a podmienkami prijatia odpadu.

 4. Zákazník je povinný podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania, a udržiavania územného systému ekologickej stability.

 5. OLO a. s. nemá ani technické, ani personálne možnosti na iné úpravy odpadu okrem energetického zhodnocovania, prípadne zneškodňovania a/alebo drvenia, zákazník si musí odpad pred jeho odovzdaním na spracovanie odpadu (napr. dokumenty alebo ceniny, alebo iný citlivý odpad) upraviť do takej formy, ktorá je pre zákazníka vyhovujúca z hľadiska bezpečnosti či už zákazníka, alebo odpadu samotného, alebo z hľadiska zabránenia ďalšiemu používaniu tohto odpadu.

 6. Do ZEVO Bratislava je možné priviesť na likvidáciu len odpad, ktorý je uvedený v zozname odpadov, ktorý sa nachádza v integrovanom povolení č. 564/OIPK/04-Va/720080103 v znení neskorších zmien vydanom Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Aktuálny zoznam odpadov sa nachádza na stránke www.olo.sk, na vývesnej tabuli umiestnenej vo vchode do ZEVO Bratislava, na výsypnej rampe, na ploche pri mobilnom drviacom zariadení a je možné doňho nahliadnuť u obsluhy váhy.

 7. Do ZEVO Bratislava nie je možné priviesť na spracovanie odpadu:
 • nebezpečné odpady,
 • odpady ohrozujúce technologické zariadenie prevádzkovateľa, zdravie osôb a životné prostredie (munícia, výbušniny, odpady vysokohorľavé, dráždivé, škodlivé zdraviu, žieravé, toxické, karcinogénne, teratogénne, mutagénne, infekčné, biologicky škodlivé a odpady schopné uvoľňovať do životného prostredia toxické plyny),
 • odpady nespáliteľné (zemina, zemina nasiaknutá olejom, kamenivo, piesok, bahno, škvara, popol, sneh, ľad, stavebný odpad, železné a neželezné kovy),
 • odpady, ktoré z technických dôvodov nie je možné podrviť na drviacom zariadení (napr. pre veľký rozmer – hrubé kmene stromov, sudy, barely a pod.),
 • odpady zo zdravotníctva a z veterinárnej starostlivosti (časti tiel, orgány, uhynuté zvieratá, nebezpečné farmaceutické prípravky, krvné vaky, konzervy, injekčné striekačky a ihly),
 • prach (textilný, uholný, prach z gumy atď.),
 • odpady z olejov vrátane ich obalov okrem jedlých olejov (kat. číslo 200 125),
 • kusy textilu a koberce s dĺžkou viac ako 3 m.

 1. Do ZEVO Bratislava nie je možné priviesť na spracovanie odpadu jednodruhový odpad vo väčších množstvách a s pravidelným výskytom obsahujúcim viac ako 1 % chloridov, 5 % síry, 60 % vody.

 2. Odpad, ktorý privezie zákazník sa bude vysypávať a vyskladňovať z výsypnej rampy priamo do zásobníka odpadu v ZEVO Bratislava podľa pokynov zodpovedného pracovníka na výsypnej rampe s tým, že vozidlá prevádzkovateľa majú absolútnu prednosť. Najväčší z rozmerov neupraveného odpadu nesmie byť väčší ako 1,0 m.

 3. Nadrozmerný odpad (neupravený odpad, ktorého jeden z jeho rozmerov je viac ako 1,0 m) alebo odpad, ktorý si zákazník žiada pred likvidáciou mechanicky znehodnotiť – podrviť sa bude vyskladňovať a vysypávať na ploche, kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie podľa pokynov zodpovedného pracovníka s tým, že vozidlá prevádzkovateľa majú absolútnu prednosť.

 4. V prípade záujmu zákazníka je po dohode s vedením ZEVO Bratislava možné likvidovať určité malé množstvá odpadov – max. do 100 kg (napr. dokumentáciu s dôvernými údajmi firiem a osôb, znehodnotené ceniny alebo dáta v ľubovoľnej forme) vhadzovaním zamestnancami ZEVO Bratislava priamo do násypky kotla pod dohľadom pracovníkov zákazníka.

 5. OLO a. s. vydá zákazníkovi potvrdenie o zlikvidovaní odpadu – vážny lístok.

 6. Zákazník môže požiadať obsluhu váhy o vystavenie likvidačného protokolu. V texte likvidačného protokolu bude uvedené iba katalógové číslo odpadu a množstvo odpadu. Likvidačný protokol bude vystavený na hlavičkovom papieri OLO a. s. OLO a. s. nemá personálne ani technické možnosti na preberanie, identifikáciu alebo potvrdzovanie počtu, alebo úplnosti odpadu, ako napr. ceniny, dokumenty, oblečenie, obuv a pod. OLO a. s. nevydá zákazníkovi, okrem uvedených dvoch dokumentov, žiadny iný dokument alebo potvrdenie o likvidácii odpadu.

 7. Vodiči zákazníka sú povinní podržiavať v celom areáli maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod. a podriadiť sa všetkým príkazom obsluhy na výsypnej rampe a na ploche kde sa nachádza mobilné drviace zariadenie. Vozidlá OLO a. s. majú na výsypnej rampe a na ploche pri drviacom zariadení absolútnu prednosť.

 8. Pri nedodržaní týchto podmienok privezený odpad OLO a. s. neprevezme a bude zákazníkovi fakturovať pokutu 300,00 EUR za každé zistené porušenie týchto podmienok. Pri opakovanom nedodržaní týchto podmienok, v prípade, že má zákazník u OLO a. s. zaevidovanú objednávku na spracovanie odpadu alebo zákazník má s OLO a. s. uzatvorenú zmluvu na spracovanie odpadu, budú tieto zo strany OLO a. s. vypovedané.

 9. V prípade, že uvedeným porušením týchto podmienok dôjde k poškodeniu zdravia alebo smrti zamestnancov OLO a. s. alebo k poškodeniu, prípadne zničeniu technického, resp. technologického zariadenia OLO a. s., zodpovedá za tieto škody zákazník. V prípade, ak zákazník dovezie do ZEVO Bratislava odpad uvedený v bode č. 12 je povinný tento odpad odviesť zo ZEVO Bratislava na vlastné náklady, v opačnom prípade OLO a. s. zabezpečí odvoz a spracovanie odpadu oprávnenou organizáciou a všetky náklady spojené s nakladaním s predmetným odpadom budú v plnej výške fakturované zákazníkovi.

 10. Zákazníci, ktorí nemajú s OLO a. s. uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadom platia za služby vykonané ZEVO Bratislava podľa platného cenníka OLO a. s., v hotovosti.

 11. Pre opakovanú likvidáciu odpadu odporúčame zákazníkom uzatvoriť s OLO a. s. Zmluvu o nakladaní s odpadom s možnosťou platiť za služby vykonané ZEVO Bratislava podľa platného cenníka OLO a. s. na základe faktúry – bankovým prevodom. Zákazník si môže uzatvorenie zmluvy dohodnúť na Oddelení obchodu OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava – tel. č. +421 918 110 636 alebo email obchod@olo.sk.

 12. Prípadné zmeny týchto podmienok bude riešiť vedenie ZEVO Bratislava, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava, tel. 02/40 20 60 11.