Sankčný katalóg

V prípade nedodržiavania zákonných a interných predpisov BOZP, OPP, ochrany ŽP a zákona o odpadoch zo strany dodávateľov / odberateľov / návštevníkov / zákazníkov (objednávateľov služieb), spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ďalej len “OLO”) je oprávnená na základe zdokumentovaných porušení povinností, uplatniť voči dodávateľovi / odberateľovi / návštevníkovi / zákazníkovi (objednávateľovi služby) a všetkým ich subdodávateľom sankcie vo forme:

  • vykázania osoby, prípadne vedúceho prác z areálu OLO a.s. s následným dlhodobým zákazom vstupu,
  • pokuty.
  Priestupok zo skupiny BOZP, OPP Sankcie
Vykázanie Pokuta (EUR)
1.  Výkon práce bez preukázateľnej odbornej, zdravotnej spôsobilosti a technickej spôsobilosti A 500,-
2. Ohrozenie vlastnej osoby na živote a zdraví, vrátane nepoužitia osobného zabezpečenia proti pádu A 500,-
3. Ohrozenie tretích osôb na živote a zdraví A 500,-
4. Používanie zakázaných chemických látok a zmesí (mutagénne, karcinogénne, toxické) A 500,-
5. Porušovanie dopravných predpisov B do 150,-
6. Porušenie interného dopravo-prevádzkového predpisu, článku 14 – obmedzenie rýchlosti v areáloch OLO B

od 20,-

7. Technické nedostatky / nevykonávaná údržba B do 150,-
8. Nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) B do 150,-
9. Porušenie zákazu fajčenia B do 150,-
10. Nedodržiavanie bezpečných pracovných postupov, predpisov a pravidiel B do 300,-
11. Za zavinenie pracovného úrazu A do 3 300,-
12. Pozitívny výsledok na alkohol, omamné alebo psychotropné látky A do 300,-
13. Nezabezpečenie protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZVÁRANIE, TEPELNÉ DELENIE, BRÚSENIE a NAHRIEVANIE) B do 300,-
14. Nevrátenie alebo strata magnetickej karty na vstup do priestorov OLO B 20,-
  Priestupok voči ochrane ŽP Sankcie
Vykázanie Pokuta (EUR)
15. Znečistenie vykonávaním osobnej, telesnej a hygienickej potreby B do 150,-
16. Nedodržanie povinnosti triediť odpad B do 150,-
17. Znečistenie životného prostredia menej závažným spôsobom B do 300,-
18.  Znečistenie životného prostredia závažným spôsobom A do 3 300,-
  Priestupok – zákon o odpadoch Sankcie
Vykázanie Pokuta (EUR)
19. Porušenie povinnosti objednávateľa ukladať do PPK a PK, VKK a LK, či iných zberných nádob Poskytovateľa zmluvne dohodnutý druh odpadu podľa Katalógu odpadov, bod 21.1.1. VOP  C 100,-
20. Porušenie povinnosti objednávateľa neukladať do zberných nádob, PPK a PK, VKK a LK nebezpečný odpad, ktorý by svojou povahou alebo svojim zložením mohol spôsobiť škodu, ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb, ohroziť životné prostredie, alebo ktoré by mohli poškodiť technické zariadenie mechanizmov na odvoz a spracovanie odpadu (odpad výbušný, toxický, stavebný, záhradný, horúci popol, uhynuté zvieratá a pod.); C 500,-
21. Porušenie povinnosti objednávateľa podľa článku XII. (Osobitné ustanovenia o podmienkach prijatia odpadu do ZEVO) VOP A 500,-
22.  Porušenie povinnosti objednávateľa správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov v súlade s článkom XII. (Osobitné ustanovenia o podmienkach prijatia odpadu do ZEVO) VOP A 100,-

 

Za účelom preukázania vyššie uvedených porušení je spoločnosť OLO a.s. oprávnená uskutočniť kontroly vrátane kontroly (testu) na požitie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a dodávateľ/odberateľ/návštevy/zákazníci (aj jeho zamestnanci a subdodávatelia) je povinný tento výkon kontroly strpieť. Spoločnosť OLO a.s. je oprávnená z týchto kontrol vyhotovovať záznamy vrátane obrazových záznamov.

Legenda:

A – Okamžité vykázanie osoby/osôb (v prípade opakujúcich sa priestupkov počas dohodnutej doby výkonu/zákazky alebo viacerých opakujúcich sa zákaziek počas šiestich (6) mesiacov, aj vedúceho prác skupiny) z areálu OLO a.s. s následným dlhodobým zákazom vstupu (najmenej na šesť (6) mesiacov).

B – Vykázanie osoby/osôb a vedúceho prác skupiny z areálu OLO a.s. (v prípade opakujúcich sa priestupkov počas dohodnutej doby výkonu zákazky alebo viacerých opakujúcich sa zákaziek počas šiestich (6) mesiacov), s následným dlhodobým zákazom vstupu (najmenej na šesť (6) mesiacov).

C – Bez vykázania, týka sa objednávateľa služby mimo areálu OLO. 

Upozornenie:

Nespôsobilá technika/vybavenie bude z areálu OLO vyvezená/é.

V prípade ohrozenia života alebo zdravia budú práce do odstránenia priestupkov pozastavené.

Pokutu je možné udeliť za každé jednotlivé porušenie!