Sankčný katalóg

V prípade nedodržiavania zákonných a interných predpisov BOZP, OPP a ochrany ŽP zo strany dodávateľov/odberateľov/návštev/zákazníkov, je spoločnosť OLO a.s. oprávnená na základe zdokumentovaných porušení povinností, uplatniť voči dodávateľovi/odberateľovi/návšteve/zákazníkovi a všetkým jeho subdodávateľom sankcie vo forme:

  • vykázania osoby, prípadne vedúceho prác z areálu OLO a.s. s následným dlhodobým zákazom vstupu,
  • pokuty.
Priestupok Sankcie
Vykázanie Pokuta

(EUR)

  1. Výkon práce bez preukázateľnej odbornej, zdravotnej spôsobilosti a technickej spôsobilosti A 500,-
2. Ohrozenie vlastnej osoby na živote a zdraví, vrátane nepoužitia osobného zabezpečenia proti pádu A 500,-
3. Ohrozenie tretích osôb na živote a zdraví A 500,-
4. Používanie zakázaných chemických látok a zmesí (mutagénne, karcinogénne, toxické) A 500,-
5. Porušovanie dopravných predpisov B do 150,-
6. Technické nedostatky / nevykonávaná údržba B do 150,-
7. Nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) B do 150,-
8. Porušenie zákazu fajčenia B do 150,-
9. Nedodržiavanie bezpečných pracovných postupov, predpisov a pravidiel B do 300,-
10. Za zavinenie pracovného úrazu A do 3 300,-
11 Pozitívny výsledok na alkohol, omamné alebo psychotropné látky A do 300,-
12 Znečistenie vykonávaním osobnej, telesnej a hygienickej potreby B do 150,-
13 Nedodržanie povinnosti triediť odpad B do 150,-
14 Znečistenie životného prostredia menej závažným spôsobom B do 300,-
15 Znečistenie životného prostredia závažným spôsobom A do 3 300,-

 

Za účelom preukázania vyššie uvedených porušení je spoločnosť OLO a.s. oprávnená uskutočniť kontroly vrátane kontroly (testu) na požitie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a dodávateľ/odberateľ/návštevy/zákazníci (aj jeho zamestnanci a subdodávatelia) je povinný tento výkon kontroly strpieť. Spoločnosť OLO a.s. je oprávnená z týchto kontrol vyhotovovať záznamy vrátane obrazových záznamov.

 

Legenda:

A: okamžité vykázanie osoby/osôb (v prípade opakujúcich sa priestupkov počas dohodnutej doby výkonu/zákazky alebo viacerých opakujúcich sa zákaziek počas šiestich (6) mesiacov, aj vedúceho prác skupiny z areálu OLO a.s. s následným dlhodobým zákazom vstupu (najmenej na šesť (6) mesiacov).

B: vykázanie osoby/osôb a vedúceho prác skupiny z areálu OLO a.s. (v prípade opakujúcich sa priestupkov počas dohodnutej doby výkonu zákazky alebo viacerých opakujúcich sa zákaziek počas šiestich (6) mesiacov), s následným dlhodobým zákazom vstupu (najmenej na šesť (6) mesiacov).

 

Upozornenie:

Nespôsobilá technika/vybavenie bude z areálu OLO a.s. vyvezená/é.

V prípade ohrozenia života alebo zdravia budú práce do odstránenia priestupkov pozastavené.