Ochrana pôdy

Územie, na ktorom sa nachádza ZEVO Bratislava, nezasahuje do poľnohospodárskej pôdy. Je tvorené prevažne spevnenými vnútroareálovými plochami, plochami areálovej zelene a areálovými objektmi. V roku 2013 bola spracovaná východisková správa, ktorá obsahovala spracovanie 5 vzoriek pôdy odobratých z areálu ZEVO Bratislava. Táto správa bola odovzdaná na SIŽP.

Pri spaľovaní odpadov vznikajú zvyšky, ktoré sú ukladané na skládku odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Tieto zvyšky tvoria cca 26% z hmotnosti spaľovaného odpadu. Zvyšky zo spaľovania odpadov – škvara z prevažne komunálneho odpadu, je v ZEVO Bratislava zaradená podľa Katalógu odpadov 365/2015 pod číslo 19 – Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody, 19 01 – Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu, 19 01 12 – popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11.

V odpade 19 01 12 sa dlhodobo sleduje organický uhlík, obsah vody a merná hmotnosť. Podľa potreby sa vykonávajú analytické rozbory podľa vyhlášky 372/2015, príloha 1. Analytický rozbor vykonáva oprávnená organizácia. Rozbory sa vykonávajú v porovnaní s parametrami na skládku odpadu, ktorý nie je nebezpečný. V odpade 19 01 12 bola stanovená ekotoxicita a podľa nej bol odpad zaradený do triedy vyluhovateľnosti II – odpad, ktorý je možné ukladať na skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný.

Z odpadu 19 01 12 sa v zariadení na triedenie popola, škvary a ostatných materiálov vyseparuje feromagnetický materiál (šrot), šrot z neželezných kovov a sklenené črepy. Vyseparované materiály sa predávajú ako druhotná surovina na spracovanie.

Ďalší odpad, ktorý sa ukladá na skládku, je odpad z čistenia spalín, ktorý je však ukladaný na skládku odpadov na nebezpečný odpad. Tuhý odpad z čistenia spalín má katalógové číslo 19 01 07 – nebezpečný odpad. Podľa potreby sa vykonávajú analytické rozbory podľa vyhlášky 382/2018, príloha 1. Analytický rozbor vykonáva oprávnená organizácia. Rozbory sa vykonávajú v porovnaní s parametrami na skládku odpadu, ktorý je nebezpečný. V odpade 19 01 07 bola stanovená ekotoxicita a podľa nej bol odpad zaradený do triedy vyluhovateľnosti III – odpad, ktorý je možné ukladať na skládky odpadov, a ktorý je nebezpečný. Odpad musí byť pred uložením na skládku stabilizovaný. Stabilizáciu aj odvoz odpadu zabezpečuje oprávnená organizácia.