Home » Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť OLO a. s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta. Naším poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu triedeného zberu. Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať je termicky zhodnocovaný v Zariadení na energetické využívanie odpadu. Moderná technológia ZEVO umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, vyseparovať druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy) pri najvyššej možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie. Naša spoločnosť poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby – občania majúci na území Bratislavy trvalý alebo prechodný pobyt a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy. OLO, ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta, sa v maximálnej miere snaží pri výkone svojej činnosti zabezpečiť efektívne využitie majetku a vynaložených investícií. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, spoločnosť realizuje aj doplnkové služby, ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme triedeného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu tretích strán (okrem nebezpečného odpadu), výroba a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.

PREDMET ČINNOSTI

  • nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Zariadení na energetické využívanie odpadu,
  • nakladanie s nebezpečným odpadom,
  • opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií,
  • investorsko-inžinierska činnosť,
  • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
  • elektroenergetika – výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny.