Home » Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Sme mestský podnik OLO a.s. a stabilne pôsobíme na trhu už 30 rokov. Naším poslaním je zhodnocovať odpad a zabezpečiť kvalitné služby v oblasti zberu a odvozu komunálneho a drobného stavebného odpadu. Služby poskytujeme obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom na území Bratislavy a právnickým osobám, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Bratislavy. Vďaka technológii ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu) vyrábame z tepla vznikajúceho pri spaľovaní odpadu elektrickú energiu a teplo, ktoré dodávame do bratislavských domácností. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu, čím sa výrazne znižuje produkcia emisií CO2. Zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, separujeme druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy). Popri svojej hlavnej činnosti realizujeme aj doplnkové služby, ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme triedeného zberu plastov, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov alebo služba OLO Taxi. Ponúkame aj spaľovanie privezeného odpadu tretích strán (okrem nebezpečného odpadu) a predaj druhotných surovín. Prevádzkujeme najväčší zberný dvor v Bratislave na Starej Ivanskej ceste 2, ktorý je určený pre fyzické osoby. Taktiež prevádzkujeme sezónny zberný dvor v mestskej časti Bratislava – Rača, ktorý slúži obyvateľom mestských častí Nové Mesto, Rača a Vajnory.  

Zakladateľská listina OLO

Organizačná štruktúra OLO

ZELENÁ FIRMA ROKA 2022

V spolupráci s hlavným mestom aktuálne prebieha niekoľko projektov, ktoré vedú Bratislavu k cirkularite. S projektom KOLO, najväčším centrom opätovného použitia na Slovensku, dávame nepotrebným, no stále funkčným veciam druhý život. Počas prvého polroka fungovania sme privítali viac ako 80 000 návštevníkov a spoločne sme predišli vzniku viac ako 100 ton odpadu. Súčasťou KOLO je aj dielňa – opravovňa a HUB cirkulárnych myšlienok. V máji 2023 sme s projektom KOLO získali ocenenie Via Bona Slovakia od Nadácie Pontis, ktorá už 22 rokov oceňuje firmy za zodpovedné podnikanie, filantropiu a projekty hodné sledovania. Stali sme sa víťazom kategórie Zelená firma.  

ĎALŠIE PROJEKTY, NA KTORÝCH PRACUJEME

  • modernizácia ZEVO, po ktorej bude ZEVO energeticky účinnejšie, ekologickejšie a veľkým prínosom bude aj jeho ekonomické posilnenie,
  • zber kuchynského odpadu, vďaka ktorému sa zvyšky z kuchyne menia na substrát na zlepšenie kvality pôdy a zelenú energiu,
  • plánujeme výstavbu vlastného zariadenia na zhodnotenie zeleného záhradného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu,
  • zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok a ich opätovné využitie, pri ktorom sa menia na nábytok alebo na kompost.