Ochrana ovzdušia

Emisné limity pre spaľovne odpadov sú určené podľa zákona 410/2012 Z. z. § 19 až § 23 a v prílohe č. 5.

Emisný limit [mg.m-3]
Znečisťujúca látka Denný limit Polhodinový priemer
A* (100%) B* (97%)
Tuhé znečisťujúce látky – TZL 10 30 10
SO2 50 200 50
NOx 200 400 200
Organický uhlík – TOC 10 20 10
HCl 10 60 10
Ťažké kovy Platí pre emisie ťažkých kovov a ich zlúčenín  v tuhom, kvapalnom a plynnom skupenstve
Tl + Cd 0,05
Hg 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+V 0,5
PCDD + PCDF 0,1 mg/m3

Pri spaľovaní odpadu vznikajú znečisťujúce látky, ktoré sú odstraňované z prúdu spalín v zariadení na čistenie spalín. Zariadenie na čistenie spalín pracuje na princípe polosuchej metódy čistenia spalín – dávkovania vápenného mlieka do prúdu spalín, bez odpadových vôd. Do spaľovacej komory kotla sa za posledným prívodom sekundárneho vzduchu vstrekuje šiestimi dýzami 25 % roztok čpavkovej vody, čím sa dosahuje zníženie tvorby NOx– nekatalytická metóda SNCR.

Spaliny z kotla sú vedené do rozprašovacieho absorbéra, kde sa prostredníctvom absorbentu Ca(OH)2 vo forme 10 až 15 % vápenného mlieka znižuje množstvo kyslých plynov (HCl, SO2, SO3 a HF) v spalinách.

Dávkovaním uhlíkatého sorbentu do prúdu spalín v spalinovode za rozprašovacím absorbérom sa znižujú emisie dioxínov, furánov a ťažkých kovov.
Posledným, mechanickým, stupňom čistenia spalín je tkaninový filter. Pri čistení spalín polosuchou metódou vzniká odpadný produkt – zmes solí. Produkt z čistenia spalín vo forme prachu sa po odlúčení v tkaninovom filtri prepravuje do zásobníka a z neho cisternovými automobilmi na skládku nebezpečného odpadu. Pred uložením na skládku je tento odpad stabilizovaný.

Vyčistené a čiastočne ochladené spaliny z oboch kotlov sú do ovzdušia odvádzané a rozptyľované prostredníctvom jedného spoločného betónového komína vybaveného nerezovou vložkou. Celková výška komína je 120 m. Priemer komína na hlave je 2,5 m.

Znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO, TOC a HCl sú priebežne monitorované automatickým monitorovacím systémom (AMS), ktorý bol v roku 2019 zrekonštruovaný. Množstvo vypustených ťažkých kovov, dioxínov, furánov a HF sa určuje periodickými diskontinuálnymi meraniami, ktoré vykonávajú oprávnené organizácie.