Home » Odvozový deň BRO

Odvozový deň BRO

Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru 5 cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny.

V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: kompostovateľné vrecká (a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Odvoz sa vykonáva sezónne, v termíne od začiatku marca do konca novembra, v roku 2023 bude realizovaný až do 1. 12. 2023 (piatok).
Termín odvozu BRO stanovilo hlavné mesto SR Bratislava vo VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Držiteľ odpadu bude povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

 

Nie ste si istý odvozným dňom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO) na Vašej ulici?
Tento týždeň je párny [50. týždeň]