Home » História ZEVO » Zásady správania sa zákazníkov

Zásady správania sa zákazníkov

Zásady správania sa zákazníkov Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO)

Tieto zásady správania sa zákazníkov ZEVO na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia (ŽP), sú záväzné pre všetky osoby vstupujúce s vozidlom do areálu ZEVO za účelom dovozu odpadu. Tieto zásady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

 1. Vodič vozidla je povinný pred vstupom do areálu ZEVO nahlásiť sa obsluhe váhy. Mimo otváracích hodín váhy sa zákazník hlási členovi SBS (recepcia).
 2. Posádka vozidla nesmie vstupovať do areálu ZEVO pod vplyvom alkoholu a iných omamných, alebo psychotropných látok.
 3. Zákazníci ZEVO sú povinní dbať na pokyny informačných a bezpečnostných tabúl a bezpečnostného značenia.
 4. Zákazníci ZEVO sú povinní v areáli nosiť potrebné OOPP – prilba, reflexná vesta a bezpečnostná obuv s vystuženou špicou S3.
 5. Pri vjazde do areálu sú všetci vodiči povinní dodržiavať dopravné značenie v areáli spoločnosti OLO a.s., najvyššiu prípustnú vydanú povolenú rýchlosť a zákaz cúvania s tým, že v nutných prípadoch musí byť bezpečnosť cúvania zabezpečená pomocou osoby spôsobilej a náležite poučenej v súlade s ustanovením zákona NRSR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.
 6. Vozidlo sa môže pohybovať len po určenej trase k výsypnej rampe, alebo k drviacemu zariadeniu – podľa druhu dovezeného odpadu a inštrukcií od obsluhy váhy.
 7. Posádka vozidla sa musí pohybovať v areáli ZEVO so zvýšenou opatrnosťou, najmä v zimnom období.
 8. Ručné vyhadzovanie odpadu môže zákazník vykonávať len na určenej ploche pri drviacom zariadení.
 9. Je zakázané ručné vhadzovanie odpadu do zásobníka odpadu pri výsypnej rampe.
 10. Posádka vozidla je povinná riadiť sa pokynmi obsluhy na výsypnej rampe a na ploche pri drviacom zariadení ako aj pokynmi iných kompetentných pracovníkov
 11. Posádke vozidla je dovolené opustiť vozidlo iba pri vykládke na určenej ploche pri drviacom zariadení alebo na vyzvanie pracovníka V prípade vykládky na výsypnej rampe môže zákazník opustiť vozidlo len na nevyhnutný čas za účelom spustenia mechanizmu na vysypanie odpadu z vozidla.
 12. Posádka vozidla sa nesmie priblížiť k okraju výsypnej rampy ani k drviacemu zariadeniu.
 13. Posádka vozidla nesmie vstupovať do priestorov ZEVO, je zakázané manipulovať a zasahovať do strojov a zariadení
 14. Posádka vozidla je povinná dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v areáli
 15. Posádka vozidla je povinná v prípade spozorovania požiaru, inej nebezpečnej situácie ohrozujúcej majetok OLO a.s., znečisťovania životného prostredia alebo v prípade úrazu ihneď informovať pracovníka ZEVO a požiar nahlásiť v Ohlasovni požiarov (recepcia) vo vstupnej hale
 16. Posádka vozidla je povinná v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu a evakuácie odobrať sa prostredníctvom únikových ciest z ohrozeného priestoru do bezpečia a riadiť sa pokynmi protipožiarnej hliadky alebo hasičského a záchranného
 17. Posádka vozidla je v povinná pri vzniku odpadu z inej činnosti ako je dovoz odpadu vzniknutý odpad triediť do kontajnerov na triedený odpad.
 18. Posádka vozidla je povinná v maximálne možnej miere zabrániť znečisteniu životného prostredia pri vykonávaní svojej činnosti, napr. zabrániť úniku odpadu do okolia všetkými dostupnými prostriedkami.
 19. Posádka vozidla je povinná pred vstupom do areálu ZEVO vlastnoručným podpisom a čitateľne napísaným menom potvrdiť na prezenčnej listine umiestnenej na váhe oboznámenie sa s bezpečnostnými zásadami a pravidlami v tomto dokumente.
 20. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je sankčný katalóg spoločnosti OLO a.s.

 

V prípade nedodržania týchto zásad bude zákazník sankcionovaný podľa Sankčného katalógu OLO, ktorý nájdete tu.