Home » História ZEVO » Zásady správania sa zákazníkov

Zásady správania sa zákazníkov

Zásady správania sa zákazníkov Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO)

Tieto zásady správania sa zákazníkov ZEVO na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia (ŽP), sú záväzné pre všetky osoby vstupujúce s vozidlom do areálu ZEVO za účelom dovozu odpadu (ďalej len “Zásady”). Tieto Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenou so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ďalej len “OLO”) alebo objednávky. 

1. Vodič vozidla je povinný pred vstupom do areálu ZEVO nahlásiť sa obsluhe váhy.

2. Posádka vozidla nesmie vstupovať do areálu ZEVO so zbraňou alebo pyrotechnikou, pod vplyvom alkoholu a iných omamných, alebo psychotropných látok. Posádka vozidla je povinná dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa.

3. Zákazníci ZEVO a posádky vozidiel sú povinní riadiť sa pokynmi obsluhy na výsypnej rampe a na ploche pri drviacom zariadení ako aj pokynmi iných kompetentných pracovníkov OLO a dbať na pokyny informačných a bezpečnostných tabúľ a bezpečnostného značenia.

4. Zákazníci ZEVO sú povinní v areáli ZEVO nosiť potrebné OOPP – prilba, reflexná vesta a bezpečnostná obuv s vystuženou špicou S3.

5. Pred váhou na ZEVO je inštalovaná Stacionárna monitorovacia brána ionizujúceho žiarenia, ktorá sa využíva na záchyt rádioaktívnych látok v odpade. Cez bránu je nutné prejsť s každým vozidlom jednotlivo, plynulo, rýchlosťou 5 km/hod. Pri pozitívnom záchyte možnej prítomnosti rádioaktívnej látky v odpade je Zákazník povinný strpieť všetky zákonom stanovené úkony a dodržiavať pokyny pracovníkov OLO, ktorých cieľom je dohľadať zdroj žiarenia a ochrániť bezpečnosť pracovníkov dotknutých posádok. Tieto úkony vykonáva OLO a oprávnené organizácie. Podrobnejšie informácie sú umiestnené na váhe ZEVO a na webovej stránke.

6. Pri vjazde do areálu sú všetci vodiči povinní dodržiavať dopravné značenie v areáli spoločnosti OLO, najvyššiu prípustnú vydanú povolenú rýchlosť a zákaz cúvania s tým, že v nutných prípadoch musí byť bezpečnosť cúvania zabezpečená pomocou osoby spôsobilej a náležite poučenej v súlade s ustanovením zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Vozidlo sa môže pohybovať len po určenej trase k výsypnej rampe, alebo k drviacemu zariadeniu – podľa druhu dovezeného odpadu a inštrukcií od obsluhy váhy. Posádka vozidla sa musí pohybovať v areáli ZEVO so zvýšenou opatrnosťou, najmä v zimnom období.

8. Z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnosti a zdravia je zakázané ručné vhadzovanie odpadu do zásobníka odpadu pri výsypnej rampe, ako aj ručné vyhadzovanie odpadu na ploche pri drviacom zariadení. Zákazníci musia odpad vyskladňovať iba mechanickým vytlačením alebo vysypaním odpadu z ložnej plochy/ priestoru vozidla, na výsypnej rampe alebo na ploche pri drviacom zariadení podľa pokynov obsluhy.

9. Ručné vyhadzovanie odpadu je možné iba na určenom mieste, (informácia o mieste je na vstupe do areálu – na váhe) do označeného veľkokapacitného kontajnera podľa pokynov obsluhy.

10. Posádka vozidla môže opustiť vozidlo len na nevyhnutný čas, za účelom spustenia mechanizmu na vysypanie odpadu z vozidla na určenej ploche pri drviacom zariadení a na výsypnej rampe alebo na vyzvanie pracovníka ZEVO.

11. Posádka vozidla sa nesmie priblížiť k okraju výsypnej rampy ani k drviacemu zariadeniu z dôvodu že hrozí bezprostredné ohrozenie bezpečnosti a zdravia.

12. Posádka vozidla nesmie vstupovať do priestorov ZEVO, je zakázané manipulovať a zasahovať do strojov a zariadení ZEVO.

13. Posádka vozidla je povinná v prípade spozorovania požiaru, inej nebezpečnej situácie ohrozujúcej majetok OLO, znečisťovania životného prostredia alebo v prípade úrazu ihneď informovať pracovníka ZEVO a požiar nahlásiť v Ohlasovni požiarov (recepcia) vo vstupnej hale ZEVO.

14. Posádka vozidla je povinná v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu a evakuácie odobrať sa prostredníctvom únikových ciest z ohrozeného priestoru do bezpečia a riadiť sa pokynmi protipožiarnej hliadky alebo hasičského a záchranného zboru.

15. Posádka vozidla je povinná v maximálne možnej miere zabrániť znečisteniu životného prostredia pri vykonávaní svojej činnosti, napr. zabrániť úniku odpadu do okolia všetkými dostupnými prostriedkami a pri vzniku odpadu z inej činnosti ako je dovoz odpadu je povinná vzniknutý odpad triediť do kontajnerov na triedený odpad.

16. Posádka vozidla spoločnosti alebo fyzickej osoby, ktorá nemá uzavretú zmluvu alebo celoročnú objednávku so spoločnosťou OLO je povinná pred vstupom do areálu ZEVO vlastnoručným podpisom a čitateľne napísaným menom potvrdiť na prezenčnej listine umiestnenej na váhe oboznámenie sa s týmito Zásadami. V prípade elektronickej objednávky je potvrdenie oboznámenia sa zo Zásadami súčasťou objednávkového formulára a zákazník sa týmto zaväzuje, že s týmito Zásadami oboznámi aj tretie osoby, ktoré na jeho pokyn dovezú odpad do ZEVO. Toto oboznámenie je platné na jeden vstup.

17. Posádka vozidla spoločnosti, ktorá má s OLO uzavretú zmluvu alebo má vystavenú celoročnú objednávku musí byť oboznámená s týmito pravidlami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy alebo celoročnej objednávky. Zákazník musí do OLO zaslať kópiu, alebo scan prezenčnej listiny so zoznamom a podpismi pracovníkov, ktorí budú vstupovať do ZEVO.

18. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je sankčný katalóg spoločnosti OLO.

  V prípade nedodržania týchto zásad bude zákazník sankcionovaný podľa Sankčného katalógu OLO, ktorý nájdete tu.