Home » Odpadové štatistiky OLO

Odpadové štatistiky OLO

V roku 2019 bolo do prevádzok spoločnosti OLO na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 159 323,25 t odpadu, zloženie ktorého je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zloženie odpadu
Zložka odpadu 2015 2016 2017 2018 2019
t t t t t
Zmesový komunálny odpad 114 450,02 116 935,45 118 472,91 114 503,72 113 035,57
Stavebný odpad 8 214,64 7 546,11 8 830,15 4 111,48 2 908,23
Objemný odpad 13 698,18 10 043,48 9 878,72 10 825,16 9 736,98
Biologicky rozložiteľný odpad 2 832,83 1 646,75 3 415,65 6 506,09 7 296,06
Papier a lepenka 7 984,45 8 348,38 8 533,76 9 297,59 10 252,09
Plasty (VKM, hliník) 4 436,65 4 786,9 5 043,36 5 824,19 6 644,64
Sklo 5 617,73 6 312,03 6 683,39 7 519,45 8 113,33
Drevo 789,95 587,68 204,48 329,94 357,14
Farby, lepidlá, živice 16,64 16,52 13,34 17,45 17,63
Rozpúšťadlá 4,16 5,61 4,45 3,57 4,57
Tuky a oleje 4,86 5,58 6,52 6,53 6,32
NO – detergenty, pesticídy… 0,36 1,1 2,44 2,9 3,72
Kovy 294,05 456,59 367,29 296,02 396,50
Elektroodpad 411,44 498,84 515,88 501,64 543,93
Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) 88,49 13,4 2,71 5,3 6,54
Celkom 158 844,45 157 217,28 161 975,05 159 751,03 159 323,25