Home » Odpadové štatistiky OLO

Odpadové štatistiky OLO

V roku 2019 bolo do prevádzok spoločnosti OLO na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 152 822,87 t odpadu, zloženie ktorého je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zložka odpadu 2016 2017 2018 2019 2020
t t t t t
Zmesový komunálny odpad 116 935,45 118 472,91 114 503,72 113 035,57 108 069,68
Stavebný odpad 7 546,11 8 830,15 4 111,48 2 908,23 1 983,16
Objemný odpad 10 043,48 9 878,72 10 825,16 9 736,98 6 927,62
Biologicky rozložiteľný odpad 1 646,75 3 415,65 6 506,09 7 296,06 7 624,01
Papier a lepenka 8 348,38 8 533,76 9 297,59 10 252,09 11 345,13
Plasty (VKM, hliník) 4 786,9 5 043,36 5 824,19 6 644,64 7 381,19
Sklo 6 312,03 6 683,39 7 519,45 8 113,33 8 364,03
Drevo 587,68 204,48 329,94 357,14 394,14
Farby, lepidlá, živice 16,52 13,34 17,45 17,63 16,37
Rozpúšťadlá 5,61 4,45 3,57 4,57 3,19
Tuky a oleje 5,58 6,52 6,53 6,32 4,84
NO – detergenty, pesticídy… 1,1 2,44 2,9 3,72 4,2
Kovy 456,59 367,29 296,02 396,50 357,15
Elektroodpad 498,84 515,88 501,64 543,93 344,41
Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) 13,4 2,71 5,3 6,54 3,75
Celkom 157 217,28 161 975,05 159 751,03 159 323,25 152 822,87