Home » Odpadové štatistiky OLO

Odpadové štatistiky OLO

V roku 2022 bolo do prevádzok spoločnosti OLO a.s. na základe uzavretých zmluvných vzťahov dovezených 151 297,71 ton odpadu, zloženie ktorého je uvedené v tabuľke. Rozdiel v celkovom množstve 1 234,1 ton je spôsobený tým, že OLO nakladalo s ďalšími odpadmi pre zákazníkov, ktoré nie sú v tabuľke nižšie špecifikované. Informácie pravidelne zverejňujeme vo Výročných správach OLO .

 
Zložka odpadu 2018 2019 2020 2021 2022
t t t t t
Zmesový komunálny odpad 114 503,72 113 035,57 108 069,68 105 558,55 99 395,32
Stavebný odpad 4 111,48 2 908,23 1 983,16 2 085,96 2 058,54
Objemný odpad 10 825,16 9 736,98 6 927,62 7 579,14 7 286,31
Biologicky rozložiteľný odpad 6 506,09 7 296,06 7 624,01 8 225,89 8 668,93
Kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad
0 0 0 53,5 4 346,36
Papier a lepenka 9 297,59 10 252,09 11 345,13 10 929,80 11 889,75
Plasty (VKM, hliník) 5 824,19 6 644,64 7 381,19 8 073,04 6 946,85
Sklo 7 519,45 8 113,33 8 364,03 8 406,26 8 897,77
Drevo  329,94 357,14 394,14 342,26 195,32
Farby, lepidlá, živice 17,45 17,63 16,37 13,5 12,03
Rozpúšťadlá  3,57 4,57 3,19 4,32 3,66
Jedlé tuky a oleje 0 0 0 2,89 9,07
Nebezpečný odpad – tuky a oleje
6,53  6,32  4,84  6,11  5,02
Nebezpečný odpad  – detergenty, pesticídy… 2,9 3,72 4,2 4,61 4,57
Kovy 296,02 396,50 357,15 253,93 108,11
Elektroodpad 501,64 543,93 344,41 266,20 231,47
Ostatné (batérie, žiarivky, pneumatiky) 5,3 6,54 3,75 4,59 4,53
Celkom 159 751,03 159 323,25 152 822,87 151 810,55 150 063,61