Home » História ZEVO » Energetické zhodnocovanie odpadov a trendy v EU

Energetické zhodnocovanie odpadov a trendy v EU

Technológie spaľovania odpadu, čistenia spalín a nakladania so zvyškami po spaľovaní budú aj v blízkej budúcnosti plniť spoločenské požiadavky a požiadavky na ochranu životného prostredia, najmä:

 • zníženie objemu odpadu ukladaného na skládky,
 • zničenie, transformácia, oddelenie, koncentrácia alebo stabilizácia nebezpečných alebo škodlivých látok nachádzajúcich sa v spaľovanom odpade alebo vznikajúcich pri spaľovaní odpadu,
 • maximálna stabilizácia až mineralizácia zvyškového odpadu,
 • minimalizácia plynných a tekutých emisií vznikajúcich pri spaľovaní odpadu,
 • minimalizácia ostatných vplyvov spaľovania odpadu na životné prostredie,
 • maximálne využitie odpadov vzniknutých pri spaľovaní odpadu v podobe obchodovateľných produktov (feromagnetický šrot, šrot z farebných kovov, sklo, škvara a pod.),
 • maximalizácia využitia energie obsiahnutej v spaľovanom odpade kombinovanou výrobou tepla a elektriny a ich dodávkou do verejných sietí.

Na spaľovanie odpadu sa používajú a v blízkej budúcnosti sa budú využívať stále sa modernizujúce technológie spaľovania:

 • spaľovanie na rôznych druhoch roštov,
 • spaľovanie v rotačných peciach,
 • fluidné spaľovanie;

a technológie čistenia spalín:

 • suchá metóda čistenia spalín,
 • polosuchá metóda čistenia spalín,
 • mokrá metóda čistenia spalín,
 • technológia SNCR,
 • systém DeNOx – SCR,
 • systém DeDiox,

v miestne a technicky vhodnej kombinácii.

Dňa 3. 12. 2019 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie publikované v SR vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2019/2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre spaľovanie odpadu.

Vykonávacie rozhodnutie sú prevádzkovatelia povinní implementovať do prevádzky do 4 rokov od publikovania záverov o BAT.

Uvádzame niekoľko vybraných záverov BAT:

BAT1 – Prevádzkovatelia sú povinní zaviesť systém environmentálneho manažérstva EMS.

BAT4 – Bude potrebné zaviesť kontinuálne meranie NH3.
Pri povinnosti kontinuálne merať Hg je uvedená možnosť, že ak má prevádzkovateľ preukázateľne dlhodobo nízke hodnoty, môže dostať povolenie merať Hg periodicky.
Do periodického merania bude potrebné zahrnúť meranie dioxínom podobné PCB.

BAT 9 – Tento cieľ stanovuje zlepšenie celkových environmentálnych vlastností spaľovne riadením prúdu odpadov.

BAT11 – Bude potrebné zaviesť meranie rádioaktivity prichádzajúceho odpadu a periodický odber vzoriek, a analýzu kľúčových vlastností (výhrevnosť, obsah halogénov, kovov).

BAT18 – Na zníženie výskytu OTNOC (iné ako bežné prevádzkové podmienky) bude treba zaviesť plán riadenia založený na posúdení rizika.

BAT28 – Zníženie denného priemeru emisného limitu HCl z 10 mg/m3 na 8 mg/m3 pri existujúcich zariadeniach a na 6 mg/m3 pri nových zariadeniach.

BAT29 – Horná hranica NOx sa zníži z 200 mg/m3 na 150 mg/m3 pri existujúcich zariadeniach a na 120 mg/m3 pri nových zariadeniach. V prípade, ak nie je uplatniteľné SCR, je horná hranica 180 mg/m3.

BAT30 – Zníženie emisného limitu PCDD/F z 0,1 ng/m3 na 0,06 ng/m3 pri existujúcich zariadeniach a na 0,04 ng/m3 pri nových zariadeniach.