Home » História ZEVO » Emisie a vplyv na životné prostredie

Emisie a vplyv na životné prostredie

ZEVO Bratislava je podľa vyhlášky 410/2012 Z. z. kategorizovaný ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Táto vyhláška prebrala právne záväzné akty Európskej únie, napríklad Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES o spaľovaní odpadov a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Smernica o priemyselných emisiách má podtitul Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia. V Slovenskej republike je platný zákon 39/2013 o IPKZ. ZEVO Bratislava, ako jedna z mnohých prevádzok na Slovensku, spadá pod tento zákon, to znamená, že na prevádzkovanie je potrebné integrované povolenie, ktoré vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií uvoľnených do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Znečisťovanie podľa zákona o IPKZ je priame i nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo hmotný majetok, môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia. ZEVO Bratislava ako potenciálny znečisťovateľ ovzdušia môže mať v prípade nepredvídateľnej udalosti – havárie vplyv na znečistenie ovzdušia, vody a aj pôdy. Emisné limity pre spaľovne odpadov sú oveľa prísnejšie ako napríklad emisné limity pre teplárne a cementárne. Znečisťujúce látky TZL, SO2, NOx, CO, TOC a HCl sú priebežne monitorované automatickým monitorovacím systémom (AMS), ktorý bol v roku 2019 zrekonštruovaný. K AMS má okamžitý prístup SIŽP a OÚŽP Bratislava.

 

» VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných  emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu