Home » História ZEVO » Aktuálny stav ZEVO

Aktuálny stav ZEVO

Úroveň technológie spaľovania odpadu a čistenia spalín nainštalovanej v bratislavskom Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) spĺňa všetky požiadavky kladené na spaľovanie odpadu a čistenie spalín stanovené súčasnou slovenskou, ako i európskou legislatívou a je porovnateľná s ostatnými ZEVO v Európe. Účelom technologických zariadení ZEVO Bratislava je termické zneškodnenie (spálenie) odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu – výrobou tepla a elektriny.

Vďaka technológii ZEVO vyrábame z tepla vznikajúceho pri spaľovaní odpadu elektrickú energiu a teplo, ktoré dodávame do bratislavských domácností. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu, čím sa výrazne znižuje produkcia emisií CO2. Zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, separujeme druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy).

Okrem využívania energie obsiahnutej v odpade je účelom aj zníženie objemu ukladaných odpadov, likvidácia biologickej aktivity odpadu a zníženie obsahu organického uhlíka vo zvyškoch ukladaných na skládku. Principiálne je technológia ZEVO Bratislava rozdelená do štyroch častí:

  • spaľovanie,
  • získavanie energie,
  • čistenie spalín,
  • nakladanie so vzniknutými odpadmi.

Teplo získané spálením odpadu využívame na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu používame pre vlastnú spotrebu technológie ZEVO – ohrev primárneho spaľovacieho vzduchu, ohrev a termické odplynenie napájacej vody, vykurovanie areálu ZEVO a zvyšok využijeme na výrobu elektriny. Pre energetické využívanie odpadu – na výrobu elektriny, je v ZEVO Bratislava nainštalovaná kondenzačná turbína s generátorom s elektrickým výkonom 6,3 MW. Časť elektriny vyrobenej pri spaľovaní odpadu pokrýva technologickú a netechnologickú vlastnú spotrebu v areáli ZEVO a zvyšok dodávame prostredníctvom podzemného káblového vedenia do 22 kV rozvodnej siete. Ročne vyrobíme priemerne 44 000 MWh a do siete dodáme 33 000 MWh elektriny. V súčasnosti je reálny priemerný ročný spaľovací výkon ZEVO Bratislava, vzhľadom na množstvo dovezeného odpadu, asi 130 000 ton odpadu.