Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zberný dvor Rača

Prevádzkovateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava
Prevádzka: Zberný dvor, Mestská časť Bratislava – Rača, Pri Šajbách Bratislava

Na základe podpisu zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania v MČ BA – Rača spoločnosť OLO a.s. v utorok 17. apríla 2018  otvorila zberný dvor Pri Šajbách a bude v prevádzke do 15. 11. 2018.

Zberný dvor je otvorený v týchto prevádzkových hodinách (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja):

Otváracie hodiny:


 • Utorok          12.00 – 18.00 hod.
 • Štvrtok         12.00 – 18.00 hod.
 • Sobota            8.00 – 14.00 hod.

Zberný dvor v Rači je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť.

Zberný dvor (ďalej aj ako „ZD“) je určený:

1. pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Splnenie podmienok musí osoba odovzdávajúca odpad osobne preukázať:

 • identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti
  Bratislava – Rača
 • dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mes Za takýto doklad sa považuje v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti; v prípade individuálneho producenta doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

2. pre osoby, ktoré majú na území MČ Rača záhradu, ktoré sa  preukážu platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov alebo iným dokladom preukazujúcim vlastníctvo alebo nájom záhrady.  

Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN hl. mesta SR Bratislavy.

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor:

 • 20 03 07 – objemný odpad
 • 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad
 • 20 03 08 – drobný stavebný odpad
 • 20 01 01 – papier a lepenka
 • 20 01 02 – sklo
 • 20 01 39 – plasty
 • 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

Drobný stavebný odpad je na základe § 80 ods. 5  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na území Hlavného mesta SR Bratislavy je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Poplatok za zber a likvidáciu drobného stavebného odpadu, ktorý sa platí od 1.1.2017 sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu a vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku. V prípade technických problémov /výpadok elektrického prúdu…/ pri vážení drobného stavebného odpadu sa tento  druh odpadu nebude vážiť a ani prijímať až do vyriešenia technických problémov.

 

 

Objednávka služieb

← Evidencia neodvezeného odpadu spoločnosti OLO a.s. obsahuje záznamy za posledné 3 dni

 • kliknutím na marker, na mape vľavo, sa zobrazia základné informácie o dôvode nevyvezenia odpadu.
  Pre podrobnejšie informácie, kliknite na: » detailné info.
 • pre vyhľadanie požadovaného záznamu, zadajte svoju ulicu do poľa Vyhladať, ktoré je pod mapou
 • kliknutím na záznam v tabuľke pod mapou, sa na mape zobrazí okno požadovaného záznamu.

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo