Home » Zberný dvor Rača

Zberný dvor Rača

Prevádzkovateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a. s., Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava Prevádzka: Zberný dvor, Mestská časť Bratislava – Rača, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava

Otváracie hodiny
Utorok:    11:00 – 18:00 hod.
Štvrtok:    11:00 – 18:00 hod.
Sobota:    08:00 – 15:00 hod.
V pondelok, stredu, piatok, nedeľu a počas sviatkov, je zberný dvor zatvorený.
Sezónny zberný dvor v Rači bude otvorený od 16. apríla 2024 do 30. novembra 2024 počas štandardných otváracích hodín.
Zberný dvor v Rači je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia uvedených zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúcich z podnikateľskej činnosti. Iný odpad nie je možné na zberný dvor uložiť. Zberný dvor Rača slúži aj ako zberné miesto predmetov pre KOLO. Prineste nám Vaše nepotrebné, no stále pekné a funkčné veci, ktorými naplníme police KOLO. Zoznam predmetov, ktoré môžete priniesť, nájdete tu a predmety, ktoré neberieme nájdete zase tu. Ďakujeme  

Podmienky vstupu

 1. ZD Rača je určený pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Splnenie podmienok musí osoba odovzdávajúca odpad osobne preukázať:
  • identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory,
  • dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje, v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome, výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti a v prípade individuálneho producenta, doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).
 2. Pre osoby, ktoré majú na území MČ Rača, Nové Mesto a Vajnory záhradu a ktoré sa preukážu platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov alebo iným dokladom preukazujúcim vlastníctvo alebo nájom záhrady.

  Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na ZD Rača:

 • 20 03 07 – objemný odpad – max. 150 kg/osoba/rok,
 • 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad – max 3 vrecia/osoba/týždeň,
 • 20 03 08 – drobný stavebný odpad,
 • 20 01 01 – papier a lepenka,
 • 20 01 02 – sklo,
 • 20 01 39 – plasty,
 • 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

 

Zberný dvor nie je určený na ukladanie odpadu z podnikateľskej činnosti a na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené vo VZN hlavného mesta SR Bratislavy.

  Drobný stavebný odpad je na základe § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na ZD Rača môžete odovzdať: dlažba, obklad, omietka, kúsky muriva, betónu, malty, tehly a keramika. Drobný stavebný odpad odoberáme bez sieťok, plastov, káblov, papiera a iných nečistôt. Iné druhy drobného stavebného odpadu je potrebné priviezť na ZD Stará Ivanská cesta 2. Na území hlavného mesta SR Bratislavy je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Poplatok za zber a likvidáciu drobného stavebného odpadu, ktorý sa platí od 1.1.2017 sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu a vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku. V prípade technických problémov (výpadok elektrického prúdu …) pri vážení drobného stavebného odpadu sa tento druh odpadu nebude vážiť a ani prijímať až do vyriešenia technických problémov.