Home » Všetko o bioodpade zo záhrad

Všetko o bioodpade zo záhrad

Od 1.1.2017 je účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pre Bratislavčanov z nej vyplývajú novinky v nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO), ktorý vzniká pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe – v rodinných domoch. 

Najčastejšie otázky 

Čo ak ste nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad do stanoveného dátumu 31.1.2017?
Žiadosť je možné podať počas celého roka, teda aj po stanovenom termíne. Podajte vyplnenú žiadosť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu na Blagoevovej 9 (P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55) osobne alebo poštou.
Bude žiadosť prístupná aj cez elektronické služby portálu verejnej správy?
Žiadosť zatiaľ nie je prístupná cez elektronické služby portálu verejnej správy. Dá sa stiahnuť z www.bratislava.sk, Odpad, Tlačivá a formuláre, Formulár č. 7.
Máte povinnosť podať žiadosť aj keď máte o ulicu ďalej zberný dvor?
Každá domácnosť z individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom), je povinná vyplniť a doručiť vyplnenú žiadosť. V tlačive uvediete, že nepožadujete ani jednu z možností (hnedú zbernú nádobu/kompostovací zásobník) a uvediete dôvod.
Musíte podať žiadosť aj keď bývate v bytovom dome alebo v byte s predzáhradkou?
Nie. Žiadosť je povinná podať len domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe (v rodinnom dome).
Je potrebné k žiadosti priložiť aj kópiu výpisu listu vlastníctva? Musí byť overená?
Kópia listu vlastníctva môže byť vytlačená z katasterportálu. Nemusí byť overená. Listom vlastníctva sa preukazuje výmera záhrady.
Kde zistím evidenčné číslo?
Evidenčné číslo je číslo zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu pridelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe Hlavným mestom SR Bratislava. Ak evidenčné číslo neviete, ochotne vám ho poskytnú na tel. číslach 02/59 356 915 alebo 02/59 356 973.
Je možné zabezpečiť kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu aj pre záhradu bez stavby/rodinného domu a bez zabezpečenia odvozu komunálneho odpadu?
Hlavné mesto dodá jednu z možností aj pre záhradu, z ktorej je zabezpečený pravidelný zber komunálneho odpadu minimálne v mesiacoch marec až november.
Je služba odvozu bioodpadu zo záhrad bezplatná?
Všetky náklady na kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Budete môcť odviezť trávu do zberného dvora aj po pridelení hnedej nádoby na bioodpad?
Áno. Zberné dvory a zberné miesta na bezplatné odovzdanie odpadu z údržby zelene budú naďalej fungovať.
Aké rozmery majú kompostovací zásobník a zberná nádoba?
Zberné nádoby sú typizované; rozmermi zodpovedajú 120 l a 240 l zberným nádobám na zmesový komunálny odpad a sú hnedej farby. Kompostovacie zásobníky sú rôznych rozmerov podľa veľkosti a sú plastové; napr. 400- 500 l – výška 80 cm, priemer 105 cm, 600-700 l priemer 120 cm, výška 85 cm, 1 000 l priemer 140 cm, výška 105 cm.
Bude sa vynášať kompostovací zásobník?
V kompostovacom zásobníku sa zhromažďuje a spracováva bioodpad zo záhrad. Vyrobený kompost sa použije na vlastné účely.
Aký odpad patrí do hnedej zbernej nádoby?
Do hnedej zbernej nádoby patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Ďalšie informácie nájdete na » webstránke magistrátu Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vybavuje Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Bližšie informácie nájdete » TU Plagát o BIOODPADE si môžete stiahnuť » TU