Home » Všetko o bioodpade zo záhrad

Všetko o bioodpade zo záhrad

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob realizovaný celoročne – pričom interval odvozu zberných nádob je 1x za 28 dní v období od decembra do februára a 1x za 14 dní bude v období mesiacov marec až november. Termín odvozu BRO stanovilo hlavné mesto SR Bratislava vo VZN 18/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Najčastejšie otázky 

Ako zistím odvozový deň záhradného bioodpadu?
Svoj odvozný deň nájdete na stránke  https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Od 1.1.2024 na území Bratislavy platí, že odvoz BRO je 1x za 28 dní v období od decembra do februára a 1x za 14 dní v období mesiacov marec až november. 

Je služba odvozu bioodpadu zo záhrad bezplatná?
Kompostovací zásobník alebo zberná nádoba a s tým súvisiaci zber a odvoz bioodpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe a spred záhradiek bytových domov, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ak ešte nemám nádobu na záhradný bioodpad, ako mám postupovať?
Zbernú nádobu na záhradný bioodpad si obyvatelia rodinných domov a správcovia bytových domov objednávajú u správcu poplatku, ktorým je v prípade Bratislavy – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9, P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 

V prípade právnických osôb je potrebné sa obrátiť na špecializované záhradnícke firmy. Ak ste právnická osoba a požadujete jednorazovo veľkokapacitný kontajner, s dôverou kontaktujte obchodné oddelenie OLO mailom na obchod@olo.sk

Aký odpad patrí do hnedej zbernej nádoby?
Hnedá zberná nádoba na záhradný bioodpad slúži na odvoz: kvetov, štiepky, pilín, pokosenej trávy, malých kusov konárov do priemeru 5 cm, lístia, odpadu z ovocia a zeleniny, buriny.

  • Ak sa v hnedej zbernej nádobe na záhradný bioodpad nachádza odpad, ktorý tam nepatrí ako: kompostovateľné vrecká (vrátane biodegradovateľných a biologicky rozložiteľných), odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iný druh odpadu; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod. odvoz BRO nebude vykonaný, kým odpad nebude vytriedený. Na uvedené nie je možné žiadať výnimku. Správca rodinného domu/bytového domu môže kontaktovať Oddelenie služieb zákazníkom a informovať sa o iných platených možnostiach odvozu odpadu. V prípade špecifických odpadov ako nebezpečný odpad a stavebný odpad má oprávnená osoba právo odmietnuť odvoz odpadu.
Čo mám robiť, ak mám viac záhradného bioodpadu?
Záhradný bioodpad je možné bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 Ten je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.

Záhradný bioodpad je možné odovzdať aj na zbernom dvore Rača – Pri Šajbách 1, ktorý je určený pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory a ktoré sú zapojené do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. 

Zoznam všetkých zberných miest na území HM SR Bratislavy nájdete na stránke https://bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/odpady/zmesovy-odpad

Bude OLO vynášať aj kompostovací zásobník?
Nie, konštrukcia kompostovacieho zásobníka, na rozdiel od zbernej nádoby na BRO, totiž nie je prispôsobená na odvoz odpadu, ale je svojou podstatou určený na vytvorenie kompostu priamo vo Vašej záhrade. Vyrobený kompost môžete použiť na vlastné účely. 

Aké rozmery majú kompostovací zásobník a zberná nádoba na BRO?
Zberné nádoby sú typizované; rozmermi zodpovedajú 120 litrovým a 240 litrovým zberným nádobám; sú perforované; hnedej farby. Kompostovací zásobník je 1 000 litrov a jeho priemer je 140 cm, výška 105 cm. 

Zobrazenie a rozmery nájdete tu: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2020/03/Velkost-BRO-ZN-a-kompostera.pdf.

Ako poskladať kompostér?
Návod na poskladanie kompostovacieho zásobníka nájdete tu: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2020/03/Navod-Komposter-Premium_S1000.pdf

Ako kompostovať?
Brožúru ku kompostovaniu nájdete tu : https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2020/03/Brozura_kompostovanie.pdf

Video ako správne kompostovať nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=S4iWgYsqvVs

Neodviezli mi záhradný bioodpad v odvozný deň, koho mám kontaktovať?
V prípade ak nebol realizovaný odvoz podľa harmonogramu, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom telefonicky na 02/50 110 111 alebo mailom na zakazka@olo.sk a to počas pracovných dní v čase od 07:00 – 16:00 hod. 


Ďalšie informácie nájdete na » webstránke magistrátu Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vybavuje Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Bližšie informácie nájdete » TU