Home » História ZEVO

História ZEVO

Do roku 1978 sa komunálny odpad z mesta likvidoval iba ukladaním na skládky. Pôvodná Spaľovňa tuhého komunálneho odpadu (TKO) vtedajších Technických služieb mesta Bratislavy sa začala stavať ako prvá povojnová spaľovňa komunálneho odpadu vo vtedajšom Československu v roku 1972. Do riadnej prevádzky bola uvedená v roku 1978. V spaľovni boli nainštalované 3 parné kotly s valcovými roštmi pre dodávku tepla v pare do rafinérie Slovnaft a záhradníctva Zares priamo z kotlov, bez výroby elektriny. Čistenie spalín pozostávalo iba z elektrostatických filtrov na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok. V spaľovni bolo v rokoch 1978 – 2002 zlikvidovaných 2 484 000 ton bratislavského komunálneho odpadu. Vzhľadom na nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1991, vznikla nutnosť zrekonštruovať bratislavskú Spaľovňu (TKO) a vybudovať v nej zariadenie na čistenie spalín, ktoré by zodpovedalo novému zákonu o ochrane ovzdušia. V prípade, ak by zákonom stanovené emisné limity nebolo možné dodržať, nemohla by Spaľovňa (TKO) pokračovať v činnosti. V roku 1996 bola projektantmi vypracovaná štúdia rekonštrukcie Spaľovne (TKO), ktorá bola základom súťažných podmienok pre výber dodávateľa. V roku 1997 bolo vypísané medzinárodné výberové konanie na rekonštrukciu Spaľovne odpadu. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov a ponuky do súťaže dodalo 10 záujemcov. V zmysle hodnotiacich kritérií bola, ako najlepšia, vybraná ponuka firmy SIEMENS Rakúsko. Na základe dodávateľom vypracovaného projektu pre stavebné povolenie bolo v auguste 1998 získané stavebné povolenie na rekonštrukciu Spaľovne. 01. 02. 2000 sa projekt „Rekonštrukcia spaľovne“ prípravnými prácami oficiálne začal a 29. 12. 2002 sa úspešnou kolaudáciou a vydaním súhlasu na užívanie stavby skončil. Od januára 2003 je zrekonštruovaná Spaľovňa odpadu v riadnej prevádzke. Dva z troch kotlov spaľovne boli demontované a nahradené novými kotlami s vratisuvnými roštmi a so zariadením na čistenie spalín. Rozhodujúca časť pomocných technologických zariadení bola demontovaná a bola nahradená novými zariadeniami. Nainštalovaný bol aj parný kondenzačný turbogenerátor na výrobu elektriny. Tretí, pôvodný kotol, slúžil počas rekonštrukcie na spaľovanie časti komunálneho odpadu od obyvateľov mesta. Po ukončení rekonštrukcie a uvedení Spaľovne odpadu do riadnej prevádzky bol tretí kotol demontovaný a zlikvidovaný oprávnenými organizáciami. Kapacita Spaľovne odpadu je 135 000 ton spáleného komunálneho odpadu ročne. V Spaľovni odpadu bolo v rokoch 2003 – 2018 zlikvidovaných cca 2 026 600 ton odpadu. V roku 2019 bol názov Spaľovňa odpadu zmenený na Zariadenie na energetické využitie odpadu, v skrátenej forme ZEVO Bratislava.