Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Podnety občanov

Z dôvodu skvalitňovania našich služieb sme sa rozhodli zriadiť na našej webovej stránke informačnú linku s názvom  PODNETY OBČANOV.

Cieľom tejto linky je získať informácie o prípadnom porušovaní pravidiel v nastavenom systéme nakladania s komunálnym odpadom zo strany našej spoločnosti. Našou každodennou snahou je poskytovať kvalitné služby pre obyvateľov Bratislavy. Z dôvodu veľkého počtu zamestnancov, prostredníctvom ktorých tieto služby vykonávame, môže nastať v teréne situácia, ktorej ste svedkom a vymyká sa zo zavedených štandardov. Ak sa to stane, chceme o tom vedieť a zjednať nápravu.

Zároveň prosíme o objektívnosť pri posudzovaní podnetov zo strany obyvateľov, pretože v rámci nakladania s komunálnym odpadom majú všetci účastníci systému svoje práva aj povinnosti, t.j. obyvateľ, mesto ako aj zberová spoločnosť.

Táto linka nie je určená pre vybavovanie reklamácii nevykonaných odvozov.

Ďakujeme za spoluprácu.

OLO a.s.

Formulár

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo