Home » Podnety občanov

Podnety občanov

Z dôvodu skvalitňovania našich služieb sme sa rozhodli zriadiť na našej webovej stránke informačnú linku s názvom  PODNETY OBČANOV.

Cieľom tejto linky je získať informácie o prípadnom porušovaní pravidiel v nastavenom systéme nakladania s komunálnym odpadom zo strany našej spoločnosti. Našou každodennou snahou je poskytovať kvalitné služby pre obyvateľov Bratislavy. Z dôvodu veľkého počtu zamestnancov, prostredníctvom ktorých tieto služby vykonávame, môže nastať v teréne situácia, ktorej ste svedkom a vymyká sa zo zavedených štandardov. Ak sa to stane, chceme o tom vedieť a zjednať nápravu.

Zároveň prosíme o objektívnosť pri posudzovaní podnetov zo strany obyvateľov, pretože v rámci nakladania s komunálnym odpadom majú všetci účastníci systému svoje práva aj povinnosti, t.j. obyvateľ, mesto ako aj zberová spoločnosť.

Ďakujeme za spoluprácu.

OLO a.s.

 

Podať podnet