Home » Ochrana osobných údajov v podmienkach spoločnosti OLO a.s.

Ochrana osobných údajov v podmienkach spoločnosti OLO a.s.

Ochrana osobných údajov v podmienkach spoločnosti OLO a. s.

Ochrana osobných údajov v podmienkach spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a. s., v skratke
OLO a. s.

Odvoz a likvidácia odpadu a. s., v skratke OLO a. s., poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“):

Prevádzkovateľ: Odvoz a likvidácia odpadu a. s. v skratke: OLO a. s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Kontaktné údaje: zakazka@olo.sk, 02/50 110 111

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@olo.sk

 

 1. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

OLO a. s. spracúva osobné údaje za účelom vykonávania činností zapísaných v Obchodnom registri s cieľom vykonávať činnosti týkajúce sa nakladania s odpadmi. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánov v súlade s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie jednotlivých účelov spracúvania. Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia a doba uchovávania) sú bližšie popísané v prílohe.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého OLO a. s. postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v rámci projektu Olománia sú dostupné aj na stránke www.olomania.sk.

 1. Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov
 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

OLO a. s. neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 • Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

OLO a. s. nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Ochrana práv dotknutých osôb:

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 • Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (g) informácia o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (h) informácia, či sa v podmienkach OLO a. s. vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 • Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, sa v podmienkach OLO a. s. neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti OLO a. s. neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov, a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) OLO a. s. už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane OLO a. s. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla OLO a. s., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje na účely priameho marketingu (napr. zasielania noviniek), (b) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (c) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Profilovanie OLO a. s. nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 • Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach OLO a. s. neuplatňuje; OLO a. s. nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

 • Uplatnenie práv

Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, OLO a. s. je oprávnené vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné, a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 • Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov OLO a. s. porušené jej práva, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Príloha
Spracúvanie osobných údajov v podmienkach OLO a. s.

 • Vykonávanie ekonomickej agendy a spracovanie účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (daňový úrad). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Správa prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa Zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie/registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu vrátane doručovania do elektronickej schránky. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci a sprostredkovateľovi, ktorý poskytuje služby v oblasti registratúry a likvidácie registratúrnych záznamov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Úrad na ochranu osobných údajov) a inému prevádzkovateľovi pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Sprístupňovanie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a/alebo súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to uvedený zákon vyžaduje. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo súhlasu. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky odvolaciemu orgánu, orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd) a žiadateľovi za podmienok stanovených Zákonom o slobode informácií. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Verejné obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo v závislosti od obstarávania, výpis z registra trestov, ak ho vyžaduje osobitný predpis, ekonomická identita, osobné údaje uvedené v dokladoch/potvrdeniach/certifikátoch a iných obdobných dokumentoch, údaje týkajúce sa spôsobilosti a iné osobné údaje, ktoré je nevyhnutné doložiť pri obstarávaní. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Úrad pre verejné obstarávanie). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na preverenie oznámenia. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Národný inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súd). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vybavovanie súdnych sporov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, dátum narodenia alebo iný identifikačný údaj, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd, účastník konania). Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov, dodávateľov a zmluvných partnerov v rámci dodávateľských a zmluvných vzťahov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu: podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ a EČV vozidla. Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, súd) a sprostredkovateľovi, ktorý spoločnosti poskytuje bezpečnostné služby. Záznamy sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu monitorovania a likvidujú v lehote do 15 dní.
 • Evidovanie vstupov osôb do priestorov spoločnosti na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu, EČV vozidla. Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý spoločnosti poskytuje bezpečnostné služby, v iných prípadoch nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Zabezpečenie IT bezpečnosti, sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti spoločnosti na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, logovacie údaje, IP adresa, MAC adresa, typ a verzia internetového prehliadača, verzia operačného systému, užívateľské konto a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Evidovanie zmlúv v podmienkach OLO a. s. v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými zákonmi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú poskytované advokátovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na základe Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v iných prípadoch nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Prevádzkovanie zberného dvora podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, číslo občianskeho preukazu. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Poskytovanie služieb zákazníkom v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, druh služby, dátum a miesto dodania/výkonu služby, iný údaj nevyhnutný k poskytnutiu služby. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vybavovanie reklamácií a skvalitňovanie vykonávania predmetu činnosti spoločnosti v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, druh služby, dátum a čas reklamácie, kategória a popis reklamácie, fotografie týkajúce sa reklamácie, iný údaj nevyhnutný k vybaveniu reklamácie. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 10 rokov.
 • Vybavovanie podnetov z iniciatívy fyzických osôb s cieľom zabezpečiť a skvalitniť vykonávanie predmetu činnosti OLO a. s. na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä e-mail, adresa, kategória podnetu, dátum, čas a popis podnetu, fotografie týkajúce sa podnetu, iný údaj nevyhnutný k vybaveniu podnetu. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Prevádzkovanie call centra; zaznamenávanie hovorov a skvalitňovanie poskytovania služieb na základe súhlasu dotknutej osoby. V prípade nesúhlasu s nahrávaním nie je možné poskytnúť podporu prostredníctvom telefonického hovoru a je potrebné využiť možnosť skontaktovať sa s OLO a. s. osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, predmet telefonického rozhovoru, zvuková nahrávka, iné osobné údaje zaznamenané počas telefonického rozhovoru. Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý spoločnosti poskytuje priestor pre nahrávanie call centra a súvisiace servisné služby, v iných prípadoch nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Záznamy sa uchovávajú a likvidujú v lehote 6 mesiacov.
 • OLO evidence na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä podobizeň zachytená na fotografii v súvislosti so zberom odpadu, EČV vozidla, súradnice, iné textové a číselné údaje týkajúce sa incidentu. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vydávanie magazínu, spravodaju alebo iných publikačných dokumentov s cieľom informovať o činnosti spoločnosti a vykonávať osvetovo-vzdelávaciu činnosť na základe oprávneného záujmu a súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie, životopisné údaje, fotografie a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zverejňovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu a súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Výchovno-vzdelávacie programy realizované pre širokú verejnosť v snahe motivovať, pomôcť a zábavnou formou naučiť fyzické osoby triediť odpad a chrániť životné prostredie na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, fotografia a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zverejňovanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu a súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vykonávanie súťaží na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (e-mail, tel. č..), údaje, ktoré tvoria súčasť súťaže a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zverejňovanie sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vykonávanie exkurzií v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zverejňovanie sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Vykonávanie marketingových činností so súhlasom dotknutej osoby. Súhlas sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vo vzťahu k vlastným podobným službám spoločnosti za podmienok stanovených v § 62 ods. 3 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, kedy sa spracúvanie vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail za účelom dosiahnutia účelu spracúvania. Osobné údaje nie sú poskytované, ak osobitný zákon neustanoví inak. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané po dobu 5 rokov.
 • Zriadenie a prevádzka „Reuse centra“ (KOLO n.o.) v súlade so zákonom č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Osobné údaje môžu byť poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom verejnej moci. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania účelu a uchovávané najviac 5 rokov.

 

OLO a. s. spracúva osobné údaje aj vo vzťahu k orgánom spoločnosti podľa osobitných predpisov a zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi v rámci pracovnoprávnych vzťahov.