Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOperačný program Kvalita životného prostrediaSlovenská agentúra životného prostrediaEÚ Európske štrukturálne a investičné fondy
Názov projektu Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava – I. etapa
Miesto realizácie projektu: Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
Bratislava – mestská časť Ružinov
Bratislava – mestská časť Vrakuňa
Bratislava – mestská časť Rača
Bratislava – mestská časť Vajnory
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Kontrahovaná výška NFP: 1.499.964,52 EUR
Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.sazp.sk
Centrálny kontrolný orgán: www.partnerskadohoda.gov.sk

Kúpne zmluvy:

Náhľad zmluvy
Dodávateľ Cena bez DPH Predmet
kúpna zmluva  Bluetech, s.r.o.  1.135.900,00 EUR  Kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie BRO
kúpna zmluva  KATIS, s.r.o.  164.500,00 EUR  Kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie BRO
kúpna zmluva  RAL, s.r.o.  57.000,00 EUR  Kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie BRO
kúpna zmluva  KATIS, s.r.o. 206.300,00 EUR   Kúpa a dodanie technického zariadenia na zhodnotenie BRO

Uvedený projekt bol úspešne ukončený dňa 1.10.2018

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo