Home » Prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpadu z domácností hlavného mesta SR Bratislava

Prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpadu z domácností hlavného mesta SR Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOperačný program Kvalita životného prostrediaSlovenská agentúra životného prostrediaEÚ Európske štrukturálne a investičné fondy
Názov projektu: Prostriedky intenzifikácie zberu kuchynského odpadu z domácností hlavného mesta SR Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislava I-V, všetky mestské časti
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kontrahovaná výška NFP: 4.791.597,96 EUR
Riadiaci orgán: www.op-kzp.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.sazp.sk
Centrálny kontrolný orgán: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (.pdf)