Home » Profil spoločnosti » Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť OLO a. s. sa rozhodla uskutočniť svoje ambície v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia implementovaním systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001:2008 (QMS) a ISO 14001:2004 (EMS). Od začiatku roka 2012 boli postupne uvádzané do života základné nástroje manažérstva kvality, akými okrem iného sú aj kvalifikovaný zber a analýza dát o spokojnosti zákazníkov a riadenie nezhodných produktov, ako aj meranie a vyhodnocovanie výkonnosti procesov. Tím audítorov spoločnosti 3EC International potvrdil efektívnosť plne vybudovaného systému kvality, v novembri 2012 bol spoločnosti udelený certifikát potvrdzujúci zhodu s ISO 9001:2008 na všetky procesy v spoločnosti. Certifikát platil pre „Zber a prepravu odpadu, spracovanie odpadu (triedenie a materiálové zhodnocovanie) a spaľovanie odpadu s výrobou elektriny“. Platnosť certifikátu pri udržiavaní efektívnosti systému manažérstva kvality bola do októbra 2015.

Začiatkom roka 2013 spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. vyhlásila novú „Politiku pre obdobie rokov 2013 – 2015“. Politika kvality bola zmenená na „Politiku integrovaného manažérskeho systému (IMS)“. Zahŕňala okrem kvality aj politiku a stratégiu ochrany životného prostredia. Na politiku boli nadviazané každoročne merateľné ciele v oblasti kvality, ako aj dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele a programy. Koncom októbra 2013 sa uskutočnil certifikačný audit environmentálneho manažérstva, pri ktorom tím audítorov zhodnotil celý systém veľmi pozitívne a potvrdil jeho efektívnosť. Implementovaný environmentálny systém zaisťuje plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek a efektívne riadi správne identifikované environmentálne aspekty. Taktiež bol v tomto období zrealizovaný prvý dozorný audit systému manažérstva kvality, ktorý preveril efektívnosť systému a spoločnosť obhájila certifikát, ktorý získala v roku 2012.

V roku 2015 v spoločnosti prebehol recertifikačný audit a zjednotenie cyklu QMS + EMS. Cieľom auditu bolo stanovenie zhody integrovaného manažérskeho systému s kritériami auditu: ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, hodnotenie schopnosti systému manažérstva zaistiť plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek, hodnotenie efektivity systému manažérstva na plnenie stanovených cieľov a identifikácia oblastí na potenciálne zlepšenie systému manažérstva. Celkovo podľa vyjadrenia audítorov bolo možné implementovaný IMS hodnotiť veľmi pozitívne. Plán nápravných opatrení nebol požadovaný. Na základe odporúčania pre recertifikáciu audítorskou spoločnosťou bol spoločnosti OLO, a. s. udelený certifikát ISO 9001 a ISO 14001 s platnosťou od 5. 11. 2015 do 15. 9. 2018.

V roku 2016 prebehol úspešný dozorný audit. V tomto roku sa začala spoločnosť pripravovať na prijatie zmien vyplývajúcich z revízií ISO noriem. V roku 2017 boli všetci interní audítori preškolení podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Bola vydaná nová príručka IMS a nová politika. Bola vypracovaná aj PEST analýza, ktorá predstavuje identifikáciu externých, často neovplyvniteľných javov, ktoré môžu mať rôzne podoby, ale sú podnikom neovplyvniteľné. Spoločnosť brala tieto aspekty do úvahy pri plánovaní budúcich krokov a smeru podniku. V tomto roku taktiež prebehol úspešný druhý dozorný audit.

V roku 2018 v spoločnosti prebehol už druhý recertifikačný audit na IMS. Spoločnosť tento audit absolvovala úspešne a dostala odporúčanie na ďalšie obdobie. Spoločnosť tiež obdržala certifikát ISO 9001 a ISO 14001 s platnosťou od 4. 11. 2018 do 3. 11. 2021 za predpokladu udržiavania efektívneho systému IMS. Certifikát platí pre „Zber a prepravu odpadu, spracovanie odpadu a energetické zhodnocovanie odpadu s výrobou elektriny“.

Politiku integrovaného manažérskeho systému nájdete tu.

Protikorupčnú politiku spoločnosti OLO nájdete tu.

V roku 2019 spoločnosť absolvovala úspešný prvý dozorný audit.

ISO:14001  ISO:9001