Home » Profil spoločnosti » Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém

ISO 9001 CERTIFIKÁT KVALITY Definícia „kvality“ v ISO 9001 sa týka všetkých tých aspektov produktu (vrátane služby), ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality znamená, že organizácia spraví všetko preto, aby zabezpečila, že jej produkty či už sú to výrobky alebo služby budú vyhovovať požiadavkám zákazníka. ISO 9001 je v podstate značka kvality produktu. Keď má organizácia zavedený certifikovaný systém riadenia podľa medzinárodnej normy ISO 9001, znamená to, že nezávislý audítor skontroloval, či celý proces, ktorý ovplyvňuje kvalitu, vyhovuje požiadavkám príslušnej medzinárodne platnej normy. Táto medzinárodná norma ISO 9001:2008 pôvodná, teraz nová ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016, rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento procesný prístup je základný princíp tejto normy a musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a spoločnosť ho musí obhájiť v certifikačnom audite. Norma je základom systémov manažérstva. Prínosmi zavedeného systému sú: posilnenie vnútornej štruktúry spoločnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie hodnoty spoločnosti, zlepšenie image spoločnosti, zviditeľnenie na  trhu, vstup do výberových konaní, zvýšenie spokojnosti zákazníka a trvalé zlepšovanie. Vysoký faktor ovplyvňujúci systém manažérstva kvality sú ľudia (pracovníci, vedúci manažment spoločnosti) a teda aj ľudský faktor. Pre všetky tieto uvedené skutočnosti sa spoločnosť OLO a.s., rozhodla uskutočniť svoje ambície v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných služieb implementovaním systému manažérstva podľa normy ISO 9001:2008 (QMS). Od začiatku roka 2012 boli postupne uvádzané do života základné nástroje manažérstva kvality, akými okrem iného sú aj kvalifikovaný zber a analýza dát o spokojnosti zákazníkov a riadenie nezhodných produktov, ako aj meranie a vyhodnocovanie výkonnosti procesov. Tím audítorov spoločnosti 3EC International potvrdil efektívnosť plne vybudovaného systému kvality. V novembri 2012 bol spoločnosti udelený certifikát potvrdzujúci zhodu s ISO 9001:2008 na všetky procesy v spoločnosti. Certifikát platil pre „Zber a prepravu odpadu, spracovanie odpadu (triedenie a materiálové zhodnocovanie) a spaľovanie odpadu s výrobou elektriny“. Platnosť certifikátu pri udržiavaní efektívnosti systému manažérstva kvality bola do októbra 2015.

ISO 14001 CERTIFIKÁT ENVIRONMENTU Medzinárodná ISO norma rady EN 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS), podľa jej požiadaviek sa systém zavádza a certifikuje. Základným cieľom normy 14001 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania. Norma nestanovuje absolútne požiadavky na environmentálne správanie, skôr kladie dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia. Základným prvkom normy je identifikácia všetkých environmentálnych aspektov v spoločnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Organizácia musí zhodnotiť, čím životné prostredie zaťažuje a následne hľadať vhodné spôsoby k postupnému znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prínosmi zavedeného systému sú: dodržiavanie legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia a tým aj zníženie rizika prípadnej pokuty, celkové posilnenie existujúceho systému organizácie, zníženie rizika environmentálnych nehôd a havarijných stavov, zvýšenie podnikateľskej dôveryhodnosti pre partnerov, investorov, peňažné ústavy, poisťovne, verejnú správu i širokú verejnosť, hospodárnejšie využívanie energií a surovín, jednoduchšie získanie povolení a licencií a získanie konkurenčnej výhody. Spoločnosť OLO a.s., sa na základe týchto skutočností rozhodla uskutočniť svoje ambície v oblasti ochrany životného prostredia implementovaním systému manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 (EMS). Začiatkom roka 2013 spoločnosti OLO a.s. vyhlásila novú Politiku pre obdobie rokov 2013 – 2015. Politika kvality bola zmenená na Politiku integrovaného manažérskeho systému (IMS). Zahŕňala okrem kvality aj politiku a stratégiu ochrany životného prostredia Na politiku boli nadviazané každoročné merateľné ciele v oblasti kvality, ako aj dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele a programy. Koncom októbra 2013 sa uskutočnil certifikačný audit environmentálneho manažérstva, pri ktorom tím audítorov zhodnotil celý systém veľmi pozitívne a potvrdil jeho efektívnosť. Implementovaný environmentálny systém zaisťuje plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek a efektívne riadi správne identifikované environmentálne aspekty. Taktiež bol v tomto období zrealizovaný prvý dozorný audit systému manažérstva kvality, ktorý preveril efektívnosť systému a spoločnosť obhájila certifikát, ktorý získala v roku 2012. V roku 2014 spoločnosť OLO a.s. úspešne absolvovala druhý dozorný audit systému manažérstva kvality a prvý dozorný audit environmentálneho systému. V roku 2015 sa v spoločnosti uskutočnil recertifikačný audit a zjednotenie cyklu QMS + EMS. Cieľom auditu bolo stanovenie zhody integrovaného manažérskeho systému s kritériami auditu: ISO 9001 : 2008 a ISO 14001 : 2004, hodnotenie schopnosti systému manažérstva zaistiť plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek, hodnotenie efektivity systému manažérstva na plnenie stanovených cieľov a identifikácia oblastí na potenciálne zlepšenie systému manažérstva. Celkovo podľa vyjadrenia audítorov možno implementovaný IMS hodnotiť: veľmi pozitívne. Plán nápravných opatrení nebol požadovaný. Na základe odporúčania pre recertifikáciu audítorskou spoločnosťou, bol spoločnosti OLO, a.s. udelený certifikát ISO 9001:2008 a ISO 14001 s platnosťou od 05.11.2015 do 15.09.2018. V roku 2016 prebehol úspešný 1. dozorný audit. A v tomto roku sa začala spoločnosť pripravovať na prijatie zmien vyplývajúcich zo revízií ISO noriem. V roku 2017 boli všetci interní audítori preškolení podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14 001:2015. Bola vydaná nová príručka IMS a nová politika. Bola vypracovaná PEST analýza, ktorá predstavuje identifikáciu externých, často neovplyvniteľných javov, ktoré môžu mať rôzne podoby, avšak sú podnikom neovplyvniteľné. Spoločnosť berie tieto aspekty do úvahy pri plánovaní budúcich krokov a smeru podniku. V tomto roku taktiež prebehol úspešný 2. dozorný audit. V roku 2018 v spoločnosti prebehol už druhý recertifikačný audit na IMS. Spoločnosť tento audit absolvovala úspešne a dostala odporúčanie na ďalšie obdobie. Spoločnosť obdržala certifikát ISO 9001:2015 a 14 001:2015 s platnosťou od 04.11.2018 do 3.11.2021 za predpokladu udržiavania efektívneho systému IMS. Certifikát platí pre „Zber a preprava odpadu, spracovanie odpadu a energetické zhodnocovanie odpadu s výrobou elektriny“. V roku 2019 v dňoch 21. a 22. októbra spoločnosť absolvovala úspešný 1. dozorný audit. Tím audítorov spoločnosti 3EC International potvrdil efektívnosť zavedeného integrovaného manažérskeho systému. Po nástupe nového CEO Ing. Martina Masláka bol na jeho pokyn vydaný etický kódex čo jasne ukázalo smerovanie spoločnosti v boji proti korupcii. Koncom roka nové predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o tom, že spoločnosť zavedie antikorupčný manažérsky systém, ktorý sa stane súčasťou integrovaného manažérskeho systému.

ISO 37001 CERTIFIKÁT ABMS (Anti bribery management system) – antikorupčný manažérsky systém Korupcia je negatívny spoločenský a celkovo rozšírený jav. Zvyšuje náklady na podnikanie, spôsobuje neistotu v obchodných vzťahoch, zvyšuje náklady na služby a tovar, znižuje kvalitu služieb a výrobkov, narúša férovú hospodársku súťaž a znižuje tempo hospodárskeho rastu. V očiach verejnosti je vnímaná ako jeden zo základných etických problémov. Preto je výzvou pre všetky druhy organizácií prijať efektívne opatrenia na jej znižovanie. Politika boja proti korupcii pomáha spoločnostiam vyhnúť sa zvyšovaniu nákladov alebo znižovať náklady, riziká a poškodenie spoločnosti, ktoré vznikajú účasťou na korupcii. Pomáha podporovať dôveru v obchodných vzťahoch a posilňovať dobré meno spoločnosti. ISO 37001 sa vzťahuje sa na úplatkárstvo organizáciou, úplatkárstvo zo strany obchodných partnerov, úplatkárstvo zo strany zamestnancov a pod. Určuje požiadavky a poskytuje usmernenia pre systém riadenia navrhnutý tak, aby pomohol organizácii v prvom rade predchádzať korupcií, ale ju aj odhaľovať a reagovať na podplácanie. Prínosmi zavedeného systému sú: systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následné znižovanie, finančné úspory, zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami a zvýšenie reputácie organizácie smerom navonok. Kľúčové aspekty normy ISO 37001 sú. antikorupčná politika, analýza rizík korupcie, vzdelávanie a interná komunikácia o téme korupcia, preverovanie partnerov, rozdelenie rozhodovacích právomocí, dary a pohostinnosť, úplatky, opatrenia umožňujúce upozorniť na korupciu, postupy vyšetrovania korupcie a disciplinárne konanie, interné audity a preskúmanie a zlepšovanie antikorupčného systému. Spoločnosť OLO a.s. v roku 2020 začala zavádzať túto normu. Bola vydaná samostatná antikorupčná politika, analyzovali sa riziká pre všetkých zamestnancov spoločnosti a boli navrhnuté opatrenia na zníženie rizík. Bola vydaná protikorupčná smernica, ktorá okrem podrobného popisu úplatkov hodnotí aj dary, ktoré nie sú úplatkami. Touto smernicou sa zaviedla povinnosť všetky dary oznamovať menovanej zodpovednej osobe. Na ochranu zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia bol zavedený dotazník konfliktu záujmov. Boli zavedené schránky na oznamovanie podozrenia korupčnej činnosti, zriadila sa mailová adresa kam je možné zaslať podozrenie s korupčnej činnosti. Bola vypracovaná protikorupčná doložka pre dodávateľov tovarov a služieb. Všetci zamestnanci boli informovaní o zavedení tohto systému a oboznámení s dokumentami, ktoré sa ich dotýkali. V dňoch 15. a 16. októbra 2020 sa uskutočnil v spoločnosti OLO a.s. úspešný 2 dozorný audit podľa noriem ISO 9001:2015 a 14 001:2015. V tomto istom termíne sa zároveň uskutočnil aj certifikačný audit podľa normy ISO 37001. Spoločnosť OLO a.s. získala certifikát podľa normy ISO 37001 na obdobie od 21.10.2020 do 20.10.2023.

 

Politiku integrovaného manažérskeho systému nájdete tu.

Protikorupčnú politiku spoločnosti OLO nájdete tu.

Protikorupčnú doložku nájdete tu.

 

ISO 9001:2015_SK

ISO 9001:2015_EN

ISO 14001:2015_SK

ISO 14001:2015_EN

ISO 37001:2016_SK

ISO 37001:2016_EN

ISO 45001:2018_SK

ISO 45001:2018_EN