Home » Zberný dvor OLO a. s.

Zberný dvor OLO a. s.

Zberný dvor OLO a. s. sa nachádza na Starej Ivanskej ceste 2.

Otváracie hodiny
pondelok – piatok: od 8.00 do 18.00 hod.
sobota: od 8.00 do 18.00 hod.
nedeľa a sviatky: zatvorené

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne uložiť odpad na ZD v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.

 

Podmienky vstupu

1. Trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti v BA alebo doklad o zapojení sa do množstvového zberu komunálneho odpadu v BA.

2. Vyplnenie Formulára návštevníka zberného dvora.

3. Dodržiavanie pokynov obsluhy.

Vstup do areálu ZD je možný s vozidlom s okamžitou hmotnosťou do 3,5 t a prívesným vozíkom max. objemu 1 m3.

 

Na zberný dvor JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ

Návštevník zberného dvora je oprávnený na zberný dvor bezplatne uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu:

 • objemný odpad (kat. č: 20 03 07) – obmedzenie množstva; na domácnosť 1 auto s objemom do 3,5 t za rok,
 • biologicky rozložiteľný odpad – bez obmedzenia množstva,
 • kovy – bez obmedzenia množstva; predovšetkým železný šrot,
 • papier a lepenka – bez obmedzenia množstva,
 • plasty – bez obmedzenia množstva,
 • sklo – bez obmedzenia množstva; v prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vybrať pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu,
 • elektroodpad z domácností – bez obmedzenia množstva, odoberáme len v kompletnom stave,
 • svetelné zdroje – bez obmedzenia množstva,
 • batérie a akumulátory – bez obmedzenia množstva,
 • drevo – bez obmedzenia množstva,
 • odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva; farby, rozpúšťadlá, lepidlá, detergenty – čistiace prostriedky, pracie prášky a pod.
 • oleje a tuky – bez obmedzenia množstva; jedlé aj motorové.


Spoplatnené zložky komunálneho odpadu

 • drobný stavebný odpad (kat. č.: 20 03 08) – 0,078 EUR/kg
  Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  Poplatková povinnosť k poplatku za drobné stavebné odpady vzniká v deň, keď fyzická osoba dovezie drobný stavebný odpad do zberného dvora. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístka a dokladu na úhradu miestneho poplatku. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore.
  V prípade technických problémov (výpadok elektrického prúdu …) pri vážení drobného stavebného odpadu sa tento druh odpadu nebude vážiť a ani prijímať až do vyriešenia technických problémov.
 • sklená vata, nobasil, minerálna vlna – obmedzenie množstva; max 1 m3

Podmienky odovzdania drobného stavebného odpadu:

  • drobný stavebný odpad môže odovzdať len fyzická osoba s trvalým pobytom v Bratislave, príp. s kópiou listu vlastníctva nehnuteľnosti v BA,
  • fyzická osoba sa musí preukázať dokladom totožnosti.
Na zberný dvor NIE JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ
Odpady, ktoré nie je možné na zbernom dvore odovzdať:

 • azbest,
 • asfalt,
 • použité tonery,
 • tlakové nádoby,
 • ortuťové teplomery a tlakomery,
 • škváru,
 • pneumatiky.
Náš zberný dvor je v BA jedinečný
 • je otvorený od pondelka do soboty od 8.00 do 18.00 hod., pre všetkých Bratislavčanov, zatvorený býva iba v nedeľu a počas sviatkov,
 • možno tu odovzdať najširšie portfólio surovín v meste; odpady sú vyvážané zo ZD často, aby sa nestalo, že nejakú surovinu nie je možné odovzdať,
 • ročne navštívi ZD okolo 25.000 – 30.000 návštevníkov, ktorí odovzdajú okolo:
  • 1 000 t zeleného odpadu (biologicky rozložiteľný odpad),
  • 2 500 t stavebného odpadu,
  • 7 000 t objemného odpadu,
  • 400 t kovového šrotu,
  • 550 t elektrických a elektronických výrobkov,
  • 2 t batérií a akumulátorov,
  • 4 t žiariviek,
  • 250 t papiera.

Uvedené odpady sú následne spracované a nekončia pohodené v prírode.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí uložili odpad na našom zbernom dvore a tým prispeli k ochrane životného prostredia.