Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zberný dvor OLO a.s.

Spoločnosť OLO a.s. v súčasnosti prevádzkuje 1 zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2.

Otváracie hodiny:


 • Pondelok – Sobota:    08:00 – 18:00 hod.
 • Nedeľa a sviatky:        zatvorený!

Hlavným dôvodom, prečo je zberný dvor v nedeľu a sviatky zatvorený je skutočnosť, že v tieto dni nepracujú ani spoločnosti (skládky odpadu, recyklačné spoločnosti, Spaľovňa odpadu), do ktorých je odpad zo zberného dvora priebežne odvážaný.

Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. Je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické osoby a podnikateľov), ktorí sú zapojení do systému zberu  komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby doviesť a uložiť odpad v ZD v súlade s prevádzkovým predpisom.

Podmienky vstupu:


trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti v BA, vyplniť formulár návštevníka, plniť pokyny obsluhy, na vjazd návštevníka do areálu ZD použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m³.

Návštevník ZD je oprávnený na ZD bezplatne uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu:

 • Objemný odpad (k.č: 200307) –  obmedzenie množstva- na domácnosť je to 1 auto s objemom do 3,5 tony za rok
 • Biologicky rozložiteľný odpad bez obmedzenia množstva
 • Kovy predovšetkým železný šrot bez obmedzenia množstva
 • Papier a lepenka – bez obmedzenia množstva
 • Plasty bez obmedzenia množstva.
 • Sklo bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.
 • Elektroodpad z domácností bez obmedzenia množstva; chladničky len v kompletnom stave – s motorom a kompresorom
 • Svetelné zdroje bez obmedzenia množstva
 • Batérie a akumulátory bez obmedzenia množstva
 • Drevo bez obmedzenia množstva
 • Odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva (farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)

Odpady, ktoré nie je možne na ZD odovzdať:  

 • azbest, asfalt, sklenú vatu, nobasil,  použité tonery, tlakové nádoby, ortuťové teplomery a tlakomery, škváru

Spoplatnené zložky komunálneho odpadu, ktoré je návštevník oprávnený na ZD uložiť:

 • Drobný stavebný odpad (kat. č.: „20 03 08“) 0,078 EUR/kg

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatková povinnosť  k poplatku za drobné stavebné odpady vzniká v deň, keď fyzická osoba dovezie drobný stavebný odpad do zberného dvora.
Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku.
V prípade technických problémov /výpadok elektrického prúdu…/ pri vážení drobného stavebného odpadu sa tento  druh odpadu nebude vážiť a ani prijímať až do vyriešenia technických problémov.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore.

Podmienky odovzdania drobného stavebného odpadu:


 • odovzdať ho môže len fyzická osoba s trvalým pobytom v Bratislave.
 • preukázať sa dokladom totožnosti a vyplniť formulár „Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady“ – stiahnuť (.pdf)

ZD spoločnosti OLO a.s. je v Bratislave jedinečný z niekoľkých dôvodov:

 • je otvorený celý týždeň od 8.00 do 18.00 hod. pre všetkých Bratislavčanov. Zatvorený býva len v nedeľu a počas sviatkov
 • možno tu uložiť najširšie portfólio surovín v meste. Odpady sú vyvážané zo ZD často, aby sa nestalo, že nie je možné nejakú surovinu uložiť
 • Ročne navštívi ZD okolo 25. – 30.000 návštevníkov, ktorí uložia okolo:
  • 1 700 t zeleného odpadu
  • 4 000 t stavebného odpadu
  • 3 700 t objemného odpadu
  • 170 t    kovového šrotu
  • 230 t    elektrických a elektronických výrobkov
  • 100 t    chladničiek
  • 6 t         batérií a akumulátorov
  • 2 t         žiariviek
  • 200 t    papiera

Uvedené odpady sú následne spracované, nekončia pohodené v prírode.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí uložili odpad na našom zbernom dvore a tým prispeli k ochrane životného prostredia.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo