Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zberný dvor OLO a.s.

 

Spoločnosť OLO a. s. v súčasnosti prevádzkuje jeden zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2.

Otváracie hodiny:


 • Pondelok – Sobota:    08:00 – 18:00 hod.
 • Nedeľa a sviatky:        zatvorený!

Hlavným dôvodom, prečo je zberný dvor v nedeľu a sviatky zatvorený, je skutočnosť, že v tieto dni nepracujú ani spoločnosti (skládky odpadu, recyklačné spoločnosti, ZEVO), do ktorých je odpad zo zberného dvora priebežne odvážaný. 

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu – fyzické osoby – nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení osobne odovzdať odpad na zberný dvor v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.

Podmienky vstupu:


Trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti v BA, vyplnenie Formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov obsluhy, na vjazd návštevníka do areálu ZD použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³.

Návštevník zberného dvora je oprávnený na zbernom dvore bezplatne uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu:

 • objemný odpad (kat. č: 20 03 07)–  obmedzenie množstva; na domácnosť 1 auto s objemom do 3,5 t za rok,
 • biologicky rozložiteľný odpad –bez obmedzenia množstva,
 • kovy –bez obmedzenia množstva; predovšetkým železný šrot,
 • papier a lepenka– bez obmedzenia množstva,
 • plasty –bez obmedzenia množstva,
 • sklo –bez obmedzenia množstva; v prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vybrať pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu,
 • elektroodpad z domácností –bez obmedzenia množstva; chladničky len v kompletnom stave – s motorom a kompresorom,
 • svetelné zdroje –bez obmedzenia množstva,
 • batérie a akumulátory –bez obmedzenia množstva,
 • drevo –bez obmedzenia množstva,
 • odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva; farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá a pod.

Odpady, ktoré nie je možné na zbernom dvore odovzdať:  

 • azbest,asfalt, sklenú vatu, nobasil, použité tonery, tlakové nádoby, ortuťové teplomery a tlakomery, škváru

Spoplatnené zložky komunálneho odpadu, ktoré je návštevník oprávnený na zbernom dvore uložiť:

 • drobný stavebný odpad (kat. č.: 20 03 08) – 0,078 EUR/kg

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatková povinnosť k poplatku za drobné stavebné odpady vzniká v deň, keď fyzická osoba dovezie drobný stavebný odpad do zberného dvora. Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístka a dokladu na úhradu miestneho poplatku. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore.

V prípade technických problémov (výpadok elektrického prúdu …) pri vážení drobného stavebného odpadu sa tento druh odpadu nebude vážiť a ani prijímať až do vyriešenia technických problémov.

Podmienky odovzdania drobného stavebného odpadu:


 • drobný stavebný odpad môže odovzdať len fyzická osoba s trvalým pobytom v Bratislave,
 • fyzická osoba sa musí preukázať dokladom totožnosti.

Zberný dvor spoločnosti OLO a. s. je v Bratislave jedinečný z niekoľkých dôvodov:

 • je otvorený celý týždeň od 8.00 do 18.00 hod. pre všetkých Bratislavčanov, zatvorený býva len v nedeľu a počas sviatkov,
 • možno tu uložiť najširšie portfólio surovín v meste; odpady sú vyvážané zo ZD často, aby sa nestalo, že nie je možné nejakú surovinu uložiť,
 • ročne navštívi ZD okolo 25.000 – 30.000 návštevníkov, ktorí uložia okolo:
  • 1 700 t zeleného odpadu,
  • 4 000 t stavebného odpadu,
  • 3 700 t objemného odpadu,
  • 170 t    kovového šrotu,
  • 230 t    elektrických a elektronických výrobkov,
  • 100 t    chladničiek,
  • 6 t        batérií a akumulátorov,
  • 2 t        žiariviek,
  • 200 t    papiera

Uvedené odpady sú následne spracované a nekončia pohodené v prírode.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí uložili odpad na našom zbernom dvore a tým prispeli k ochrane životného prostredia.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo