Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zberný dvor OLO a.s.

Spoločnosť OLO a.s. v súčasnosti prevádzkuje 1 zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2.

Otváracie hodiny:


 • Pondelok – Sobota:    08:00 – 18:00 hod.
 • Piatok a sobota v mesiaci júl:  08.00 – 22.00 hod.
 • Nedeľa a sviatky:        zatvorený!

Hlavným dôvodom, prečo je zberný dvor v nedeľu a sviatky zatvorený je skutočnosť, že v tieto dni nepracujú ani spoločnosti (skládky odpadu, recyklačné spoločnosti, Spaľovňa odpadu), do ktorých je odpad zo zberného dvora priebežne odvážaný.

Zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. Je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu (fyzické osoby a podnikateľov), ktorí sú zapojení do systému zberu  komunálneho odpadu v Bratislave. Títo sú oprávnení na svoje náklady osobne, nie prostredníctvom tretej osoby doviesť a uložiť odpad v ZD v súlade s prevádzkovým predpisom.

Podmienky vstupu:


trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti v BA, vyplniť formulár návštevníka, plniť pokyny obsluhy, na vjazd návštevníka do areálu ZD použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m³.

Návštevník ZD je oprávnený na ZD bezplatne uložiť nasledovné zložky a množstvá komunálneho odpadu:

 • Objemný odpad bez obmedzenia množstva.
 • Biologicky rozložiteľný odpad bez obmedzenia množstva
 • Kovy predovšetkým železný šrot bez obmedzenia množstva
 • Papier a lepenka – bez obmedzenia množstva
 • Plasty bez obmedzenia množstva.
 • Sklo bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.
 • Elektroodpad z domácností bez obmedzenia množstva
 • Svetelné zdroje bez obmedzenia množstva
 • Batérie a akumulátory bez obmedzenia množstva
 • Drevo bez obmedzenia množstva
 • Odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva (farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)

Spoplatnené zložky komunálneho odpadu, ktoré je návštevník
oprávnený na ZD uložiť:

 • Drobný stavebný odpad (kat. č.: „20 03 08“) 0,078 EUR/kg

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatková povinnosť  k poplatku za drobné stavebné odpady vzniká v deň, keď fyzická osoba dovezie drobný stavebný odpad do zberného dvora.
Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístka ako podkladu pre určenie poplatku.
V prípade technických problémov /výpadok elektrického prúdu…/ pri vážení drobného stavebného odpadu sa tento  druh odpadu nebude vážiť a ani prijímať až do vyriešenia technických problémov.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore.

Podmienky odovzdania drobného stavebného odpadu:


 • odovzdať ho môže len fyzická osoba s trvalým pobytom v Bratislave.
 • preukázať sa dokladom totožnosti a vyplniť formulár „Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za drobné stavebné odpady“ – stiahnuť (.pdf)

ZD spoločnosti OLO a.s. je v Bratislave jedinečný z niekoľkých dôvodov:

 • je otvorený celý týždeň od 8.00 do 18.00 hod. pre všetkých Bratislavčanov. Zatvorený býva len v nedeľu a počas sviatkov
 • možno tu uložiť najširšie portfólio surovín v meste. Odpady sú vyvážané zo ZD často, aby sa nestalo, že nie je možné nejakú surovinu uložiť
 • Ročne navštívi ZD okolo 25. – 30.000 návštevníkov, ktorí uložia okolo:
  • 1 700 t zeleného odpadu
  • 4 000 t stavebného odpadu
  • 3 700 t objemného odpadu
  • 170 t    kovového šrotu
  • 230 t    elektrických a elektronických výrobkov
  • 100 t    chladničiek
  • 6 t         batérií a akumulátorov
  • 130 t    pneumatík
  • 2 t         žiariviek
  • 200 t    papiera

Uvedené odpady sú následne spracované, nekončia pohodené v prírode.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí uložili odpad na našom zbernom dvore a tým prispeli k ochrane životného prostredia.

 

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

 1. Podchod Trnavské Mýto
 2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
 3. Karloveská 57, Karlová Ves
 4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
 5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo