Home » Tlačové správy » Recertifikačný audit

Recertifikačný audit

Publikované: 06.11.2015

V dňoch 21. – 22. októbra 2015 spoločnosť OLO a.s. úspešne absolvovala recertifikačný audit. Cieľom auditu bolo stanovenie zhody integrovaného manažérskeho systému s kritériami auditu: ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004, hodnotenie schopnosti systému manažérstva zaistiť plnenie zákonných a zmluvných požiadaviek, hodnotenie efektivity systému manažérstva na priebežné plnenie stanovených cieľov a identifikácia oblastí na potenciálne zlepšenie systému manažérstva.

Na základe pozitívnych výsledkov auditu dal vedúci audítor odporučenie na recertifikáciu. Následne bol pre spoločnosť OLO a.s. vydaný certifikát potvrdzujúci, že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2008 a systém environmentálneho manažérstva spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 14001:2004, s platnosťou oboch certifikátov od 05.11.2015 do 15.09.2018.

Úsek obchodu a marketingu