Home » Tlačové správy » Nové VZN o odpadoch je účinné od 20.7.2016

Nové VZN o odpadoch je účinné od 20.7.2016

Publikované: 20.07.2016

Od stredy 20.7.2016 je účinné Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta.

Uznesením MsZ č. 531 zo dňa 30.6.2016 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4./2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie nového VZN je nájdete na webstránke hlavného mesta.