Home » Tlačové správy » Do zberu kuchynského bioodpadu sa zapojilo viac ako 140 000 domácností Bratislavy. Čistota vyzbieraného odpadu je lepšia ako európsky priemer
Publikované: 20.12.2022

Bratislava, 20. december 2022 – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zapojili do zberu kuchynského bioodpadu viac ako 140 000 bratislavských domácností vo všetkých 17 mestských častiach. Z doterajších analýz kuchynského bioodpadu a zmesového komunálneho odpadu vyplýva, že obyvatelia hlavného mesta pristupujú k triedeniu zodpovedne. Znečistenie vyzbieraného bioodpadu je nižšie ako európsky priemer. Opakovaná analýza kuchynského bioodpadu z prvej zapojenej mestskej časti Lamač ukazuje, že prítomnosť odpadu z kuchýň v zmesovom komunálnom odpade výrazne klesá.

OLO a Hlavné mesto v tomto roku úspešne zaviedli zber kuchynského bioodpadu na území celého mesta, čím splnili zákonnú povinnosť o zabezpečení triedenia kuchynského bioodpadu v Bratislave najneskôr k 1. januáru 2023. „Projekt naplánovania a zavedenia zberu kuchynského bioodpadu bol pre OLO logisticky aj komunikačne najväčšou výzvou tohto roka. Aj vďaka pozitívnemu a zodpovednému prístupu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy sa nám podarilo túto výzvu zvládnuť a systém zberu úspešne zaviesť. V aktívnej snahe o zvýšenie zapojenosti obyvateľov do zberu kuchynského bioodpadu budeme pokračovať aj v roku 2023,” dodáva Ivan Sokáč, predseda predstavenstva OLO.  

 

Do zberu kuchynského bioodpadu sa zapojilo viac ako 140 000 domácností Bratislavy  

Do zberu kuchynského bioodpadu sa podarilo zapojiť 90 % domácností rodinných domov a pri bytových domoch je to zhruba 56 %. Tento druh odpadu triedi dohromady už viac ako 140 000 bratislavských domácností. Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca novembra 2022 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať už viac ako 3 600 ton vzácneho kuchynského bioodpadu. Je pravdepodobné, že do konca roka prekročíme hranicu 4 000 ton vyzbieraného odpadu z kuchýň.  

 

Výsledky analýz hovoria o zodpovednom triedení Bratislavčanov. Znečistenie kuchynského bioodpadu je nižšie ako európsky priemer   

OLO v spolupráci so ZENZO, o. z. uskutočnili komplexnú analýzu zmesového komunálneho odpadu a kuchynského bioodpadu z piatich mestských častí Bratislavy.  

Analýzou vyzbieraného kuchynského bioodpadu sa zistilo, že tento odpad dosahuje čistotu 97,5 %. Znečistenie bolo teda na úrovni 2,5 % čo je v porovnaní s európskym priemerom na úrovni 5 % veľký úspech. Najväčšie zastúpenie nerozložiteľného odpadu predstavoval najmä plast.   

Analyzovala sa tiež prítomnosť kuchynského bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade. Z opakovanej analýzy mestskej časti Lamač, ktorá bola zapojená do zberu v roku 2021 vyplynul pozitívny trend. Zatiaľ, čo sa v máji tohto roku v zmesovom odpade nachádzalo v priemere 46 % kuchynského bioodpadu, v novembri to bolo len 27 %. Tento trend značí vysoký záujem obyvateľov o triedenie kuchynského bioodpadu.  

Pri analýze zmesového odpadu zvyšných 4 mestských častí bola zistená prítomnosť kuchynského bioodpadu v rozsahu 17 % až 42 %. Ide o relatívne vysoký podiel kuchynského bioodpadu v nádobách na zmesový odpad, kde je potenciál na zvýšenie vytriedenia kuchynského bioodpadu ešte vysoký.   

„Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci s OLO podarilo úspešne zaviesť efektívny zber kuchynského bioodpadu v legislatívne stanovenom termíne. Do zberu tohto druhu odpadu sa zapojilo veľké množstvo

domácností a ich triedenie vykazuje pozitívne výsledky. V najbližších rokoch máme pred sebou množstvo opatrení, ktoré chceme zaviesť za účelom ďalšieho zvyšovania čistoty vyzbieraného materiálu a zníženia objemu kuchynského bioodpadu v zmesovom odpade na minimum. Naším cieľom je prejsť na obehové hospodárstvo,” dodáva Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta.    

 

Do zberu sa môžu obyvatelia zapojiť aj v budúcom roku. OLO tiež plánuje ďalšiu distribúciu kompostovateľných vreciek pre domácnosti, ktoré už triedia

Obyvatelia rodinných i bytových domov, ktorí premeškali adresnú distribúciu nádob a kompostovateľných vreciek, môžu navštíviť zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22 a balíček si dodatočne prevziať každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.   

Ak obyvateľom bytových domov chýba v stanovišti hnedá zberná nádoba na kuchynský bioodpad alebo majú týchto nádob nedostatok, je potrebné obrátiť sa na správcu bytového domu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu. Na žiadosť správcu dodá OLO potrebný počet nádob do konkrétnych stanovíšť.  

Pre rok 2023 je tiež naplánovaná distribúcia ďalších kompostovateľných vreciek pre všetky zapojené domácnosti. O presnom harmonograme a spôsobe distribúcie bude spoločnosť OLO informovať na stránke www.olo.sk/kbro a svojich sociálnych sieťach.  

 

Čo sa stane s vytriedeným kuchynským bioodpadom a prečo má jeho triedenie zmysel?   

Triedením kuchynského bioodpadu prispievajú Bratislavčanky a Bratislavčania k minimalizácii odpadu a pomáhajú zlepšovať náš nenahraditeľný prírodný zdroj – pôdu. Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. Na začiatku spracovania je potrebné oddeliť kuchynský bioodpad od nečistôt – iných druhov odpadu, ktoré nepatria do hnedých zberných nádob. Čistý kuchynský odpad prechádza tepelným spracovaním, ktoré eliminuje baktérie. Z výslednej hmoty sa karbonizáciou získava biouhlík a pridaním ďalších výživných látok sa vyrába certifikovaný substrát Effeco. Ten dokáže viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť,” vysvetľuje Peter Mertus, marketing manager spoločnosti Zdroje Zeme a.s.

Práce na projekte vybudovania vlastného zariadenia na spracovanie kuchynského bioodpadu budú v roku 2023 pokračovať v zmysle prijatej stratégie odpadového hospodárstva hlavného mesta Bratislava. „Pre mesto Bratislava je dôležité, aby malo vlastné zariadenie, ktoré dokáže spracovať biologicky rozložiteľný odpad na kvalitný produkt, ktorý budeme vedieť využívať aj na území mesta na zlepšenie podmienok v boji s klimatickou krízou, dodáva Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta.    

 

Viac informácií nájdete na www.olo.sk/kbro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *