Home » Tlačové správy » Bilancia funkčného obdobia predstavenstva OLO a.s.

Bilancia funkčného obdobia predstavenstva OLO a.s.

Publikované: 30.09.2015

Na základe rozhodnutia MsZ končí v týchto dňoch funkčné obdobie predstavenstva spoločnosti OLO a.s., ktoré sa začalo v júni 2011. Vedenie spoločnosti počas svojho pôsobenia vykonalo významné zmeny vo  fungovaní spoločnosti.

Bola zabezpečená implementácia environmentálneho manažérskeho systému podľa normy 14001:2004 a  systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. OLO a.s. získalo viaceré ocenenia ako Slovak Gold za systém separovaného zberu, Zlatý mravec za marketingový projekt Olompiáda a Pečať kvality Superbrands. Zrealizovala sa obnova zvozovej techniky a implementovali sa softvérové nástroje na kontrolu poskytovania služieb. Boli optimalizované trasy odvozov a uskutočnila sa jedinečná pasportizácia stanovíšť a nádob. Podarilo sa zvýšiť základné imanie spoločnosti z cca 8,3 mil. eur na takmer 32 mil. eur.

Zefektívnenie činnosti OLO a.s. znamenalo pre mesto významný finančný prínos v podobe úspor na financovaní činnosti OLO a.s. oproti roku 2010 v celkovej výške cca 3 mil. eur, ako aj vyplatenie dividendy vo výške viac ako 7 mil. eur. Rok 2014 bol z pohľadu dosiahnutého zisku najúspešnejší v celej histórii firmy. Vývoj hospodárenia za obdobie 01 až 08/2015 predpokladá na rok 2015 prekonanie tejto méty až na hodnotu zisku 5 mil. eur.

V mene členov predstavenstva sa chcem touto formou poďakovať za poskytnutú príležitosť dokázať, že aj spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta vie byť moderným a prosperujúcim podnikom. Poďakovanie patrí aj Dozornej rade, ktorá sa aktívne pričinila o dosiahnuté výsledky. Prajeme našim nástupcom veľa pracovných úspechov.

Ing. Roman Achimský
predseda predstavenstva OLO a.s.