Home » Tlačové správy » Zberné hniezda v Bratislave

Zberné hniezda v Bratislave

Publikované: 02.06.2015
Na základe zmluvy s magistrátom vykonáva spoločnosť OLO a.s. zber a odvoz triedeného komunálneho odpadu.
Triedený odpad (papier, plast, sklo),  pochádzajúci z rodinných domov,  občania ukladajú do farebne odlíšených zberných nádob v zberných hniezdach.
O zriadení  zberného hniezda  rozhodujú  jednotlivé mestské časti. 
OLO a.s.,  na základe rozhodnutia MČ, zabezpečí  vybavenie zberného hniezda nádobami a  ich pravidelné  vyprázdňovanie.
V Bratislave je zriadených 241 zberných hniezd, ktoré využíva približne 20-tisíc rodinných domov zo 17 mestských častí.
Na základe údajov z nižšie uvedenej tabuľky možno konštatovať, že rozmiestnenie zberných hniezd nie je rovnomerné a nie všetky MČ  pristupujú k tejto problematike rovnakým spôsobom. V mestských častiach Čunovo, Lamač, či Záhorská Bystrica pripadá na jedno zberné hniezdo 34 až 42 rodinných domov. Absolútny nedostatok zberných hniezd pociťujú občania mestskej časti Ružinov, kde jedno zberné hniezdo slúži 367 rodinným domom. 
Z hľadiska systému zriaďovania zberných hniezd, ktoré je v kompetencii MČ, spoločnosť OLO a.s. odporúča zabezpečiť zriadenie analogických počtov ako pri bytových domoch. V praxi to znamená, že ak občanom zo 100 bytových jednotiek slúži jedno stanovište, tak dostupnosť zberných hniezd by mala byť rovnaká aj pre občanov rodinných domov.
Využívanie zberných hniezd je určené výhradne pre odpad z domácností fyzických osôb (nepodnikateľov) z rodinných domov. Pre podnikateľské subjekty má OLO a.s. v ponuke iné postupy zberu – na základe dvojstranných obchodných zmlúv.
Bližšie informácie o najbližšom zbernom hniezde separovaného odpadu prislúchajúce k Vášmu rodinnému domu získate na Oddelení  životného prostredia Vašej Mestskej časti.
 
Mestská časť
počet ZH
Spolu nádob na TZ
Počet RD
Počet RD na 1 ZH
Čunovo
10
29
419
42
Jarovce
9
42
620
69
Rusovce
9
42
1050
117
Petržalka
3
8
300
100
Ružinov
8
22
2939
367
Vrakuňa
10
27
1183
118
Podunajské Biskupice
11
31
1856
169
Staré Mesto
30
94
2322
77
Nové Mesto
18
68
1825
101
Rača
19
73
1634
86
Vajnory
13
61
1204
93
Dúbravka
12
36
615
51
Karlová Ves
5
14
669
134
Devín
6
26
480
80
Devínska Nová Ves
26
90
1356
52
Lamač
21
66
712
34
Záhorská Bystrica
31
116
1252
40
Spolu
241
831
20436
Tabuľka: Rozmiestnenie Zberných hniezd v jednotlivých mestských častiach v Bratislave (21.5.2015).
Zdroj: OLO a.s., Magistrát HM SR Bratislava
____________________________________________________
Vysvetlivky: ZH – Zberné hniezdo, RD – rodinný dom, TZ – triedený zber
Úsek obchodu a marketingu