Home » Tlačové správy » Stanovisko generálneho riaditeľa k zavádzajúcim vyjadreniam magistrátu hlavného mesta SR BA ohľadne auditu v spoločnosti OLO

Stanovisko generálneho riaditeľa k zavádzajúcim vyjadreniam magistrátu hlavného mesta SR BA ohľadne auditu v spoločnosti OLO

Publikované: 09.09.2015

Dňa 08.09.2015 vydal magistrát tlačovú správu „Audit v Dopravnom podniku a OLO potvrdil vážne pochybenia“, v ktorom kancelária primátora podáva nepravdivé informácie, dotýkajúce sa spoločnosti OLO a.s.

K citovanej TS poskytujem nasledovné stanovisko:

Predmetný audit spoločnosti OLO a.s. bol ukončený v júni záverečným pohovorom s generálnym riaditeľom. Na tomto stretnutí s predstaviteľmi audítorskej spoločnosti Delloite Audit bol v krátkosti zhodnotený stav OLO a.s. s tým, že aj napriek pozitívnym výsledkom bude predmetom správy návrh na úpravu niektorých postupov tak, ako ich vníma audítorská spoločnosť.

Do dnešného dňa sme neobdržali materiál, na ktorý sa odvoláva kancelária primátora, preto nepoznáme jeho obsah. Z tlačovej správy magistrátu sme sa však dozvedeli uvedené informácie, ktoré absolútne nezodpovedajú realite a máme za to, že taká renomovaná spoločnosť, akou je Delloite Audit ich určite vo svojej správe v tomto znení neuviedla.

Za závažné zavádzajúce tvrdenia považujeme nasledovné:

„…neakceptovateľné postupy pri verejných obstarávaniach. Audit poukázal na skutočnosť, že sa v podniku nedodržiavajú elementárne všeobecné, ale ani vnútorné záväzné predpisy procesov verejného obstarávania…

OLO nie je verejným obstarávateľom. Preto akákoľvek súvislosť s postupmi pri verejných obstarávaniach je zavádzajúca. Predpokladáme, že tu nastal asi v tlačovej správe preklep. Obstarávacie konania v OLO sú realizované na základe interných pravidiel, ktoré schvaľuje predstavenstvo spoločnosti a podliehajú kontrole Dozornej rady.

„… Zmluvní dodávatelia boli priamo schválení predstavenstvom bez realizácie obstarávania, pri obstarávaní niektorých služieb neprebehlo výberové konanie…“

V ojedinelých prípadoch schvaľuje výber dodávateľov priamo predstavenstvo na základe vyžiadaných ponúk, čiže obstarávacie konanie sa uskutočňuje na úrovni predstavenstva, ktoré je nadriadeným orgánom Výberovej komisii. Ak budeme mať výsledky auditu k dispozícii, radi sa vyjadríme k opodstatnenosti konkrétnych prípadov.

„…Samotný generálny riaditeľ sa nominoval do trojčlenných výberových komisií…“

Nenominoval som sa do výberovej komisie sám, ale bol som do 5-člennej výberovej komisie vymenovaný v roku 2011 na základe uznesenia predstavenstva ako zamestnanec spoločnosti vtedajším generálnym riaditeľom.

Všetky tu uvádzané argumenty sú jednoznačne podložené zápisnicami, ktoré vieme samozrejme predložiť. Vyjadrenia primátora preto nemajú reálny základ a sú znevažovaním práce predstavenstva a Dozornej rady OLO a.s. Chceme veriť, že predmetný materiál s výsledkami auditu nám bude oficiálne poskytnutý, aby sme sa mohli k nemu vyjadriť. Je to základná elementárna slušnosť akýchkoľvek partnerských vzťahov, inak zbytočne vnášame nedôveru medzi magistrát a OLO a.s., ako aj poškodzujeme obraz jednotlivých inštitúcií na verejnosti.

V Bratislave, 09.09. 2015

Ing. Roman Achimský
generálny riaditeľ OLO a.s.