Home » Sankčný katalóg

Sankčný katalóg

V prípade nedodržiavania zákonných a interných predpisov BOZP, OPP a ochrany ŽP zo strany dodávateľov/odberateľov/návštev/zákazníkov, je spoločnosť OLO a.s. oprávnená na základe zdokumentovaných porušení povinností, uplatniť voči dodávateľovi/odberateľovi/návšteve/zákazníkovi a všetkým jeho subdodávateľom sankcie vo forme:

  • vykázania osoby, prípadne vedúceho prác z areálu OLO a.s. s následným dlhodobým zákazom vstupu,
  • pokuty.

 

Priestupok

Sankcie

Vykázanie

Pokuta

(EUR)

  1.

Výkon práce bez preukázateľnej odbornej, zdravotnej spôsobilosti a technickej spôsobilosti

A

500,-

2.

Ohrozenie vlastnej osoby na živote a zdraví, vrátane nepoužitia osobného zabezpečenia proti pádu

A

500,-

3.

Ohrozenie tretích osôb na živote a zdraví

A

500,-

4.

Používanie zakázaných chemických látok a zmesí (mutagénne, karcinogénne, toxické)

A

500,-

5.

Porušovanie dopravných predpisov

B

do 150,-

6.

Technické nedostatky / nevykonávaná údržba

B

do 150,-

7.

Nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

B

do 150,-

8.

Porušenie zákazu fajčenia

B

do 150,-

9.

Nedodržiavanie bezpečných pracovných postupov, predpisov a pravidiel

B

do 300,-

10.

Za zavinenie pracovného úrazu

A

do 3 300,-

11

Pozitívny výsledok na alkohol, omamné alebo psychotropné látky

A

do 300,-

12

Znečistenie vykonávaním osobnej, telesnej a hygienickej potreby

B

do 150,-

13

Nedodržanie povinnosti triediť odpad

B

do 150,-

14

Znečistenie životného prostredia menej závažným spôsobom

B

do 300,-

15

Znečistenie životného prostredia závažným spôsobom

A

do 3 300,-

 

Za účelom preukázania vyššie uvedených porušení je spoločnosť OLO a.s. oprávnená uskutočniť kontroly vrátane kontroly (testu) na požitie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a dodávateľ/odberateľ/návštevy/zákazníci (aj jeho zamestnanci a subdodávatelia) je povinný tento výkon kontroly strpieť. Spoločnosť OLO a.s. je oprávnená z týchto kontrol vyhotovovať záznamy vrátane obrazových záznamov.

 

Legenda:

A: okamžité vykázanie osoby/osôb (v prípade opakujúcich sa priestupkov počas dohodnutej doby výkonu/zákazky alebo viacerých opakujúcich sa zákaziek počas šiestich (6) mesiacov, aj vedúceho prác skupiny z areálu OLO a.s. s následným dlhodobým zákazom vstupu (najmenej na šesť (6) mesiacov).

B: vykázanie osoby/osôb a vedúceho prác skupiny z areálu OLO a.s. (v prípade opakujúcich sa priestupkov počas dohodnutej doby výkonu zákazky alebo viacerých opakujúcich sa zákaziek počas šiestich (6) mesiacov), s následným dlhodobým zákazom vstupu (najmenej na šesť (6) mesiacov).

 

Upozornenie:

Nespôsobilá technika/vybavenie bude z areálu OLO a.s. vyvezená/é.

V prípade ohrozenia života alebo zdravia budú práce do odstránenia priestupkov pozastavené.