Home » Tlačové správy » Odvoz triedeného odpadu z rodinných domov

Odvoz triedeného odpadu z rodinných domov

Publikované: 16.06.2015

Spoločnosť OLO a.s. si dovoľuje oznámiť, že všetkým fyzickým osobám/nepodnikateľom, žijúcim v rodinných domoch, bol v týchto dňoch zaslaný list na domáce adresy, týkajúci sa odvozu triedeného odpadu, ktorý im vykonávame v zmysle Zmluvy o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia.

Podľa najnovšieho výkladu platnej legislatívy MŽP je akýkoľvek odpad z domácnosti (vrátane zložiek triedeného zberu) komunálnym odpadom katalógového čísla 20…, preto ho nie je možné zaradiť ako obal katalógového čísla 15… V praxi to znamená, že doterajší spôsob zberu, uskutočňovaný na základe Zmluvy o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia, je možné ponechať len v tých prípadoch, ak sa jedná o odpad z podnikateľskej činnosti, nie o odpad z domácností.

V zmysle vyššie uvedeného, od 1.7.2015, pristupujeme k prehodnoteniu zmlúv s fyzickými osobami, u ktorých v existujúcich zmluvných vzťahoch nefigurujú identifikačné údaje preukazujúce podnikateľský subjekt (IČO, DIČ, IČ DPH, bankový účet, výpis z OR  alt. Výpis zo ŽR…). Ak sa ako dotknutý účastník zmluvy rozhodnete pokračovať v tomto spôsobe zberu obalov, je potrebné zaslať do 31.8.2015 na obchod@olo.sk identifikačné údaje daného podnikateľského subjektu.  Zmluvy, kde nebude jednoznačne preukázané , že  ide o odpady z podnikania,  budú zo strany OLO a.s. vypovedané a zberné nádoby budú odobraté  v termíne do 31.12.2015.

Spomínané zmeny sa netýkajú odvozu Zmesového komunálneho odpadu (odpadu z čiernych zberných nádob).

Triedený zber komunálneho odpadu z domácností v zástavbe rodinných domov je vykonávaný v r. 2015 bez dodatočného spoplatnenia formou verejných zberných hniezd, ktorých zriaďovanie je v kompetencii MČ alebo prostredníctvom zberných dvorov. OLO a.s. odporúča zriadenie zberného hniezda (1100 l nádoba na plasty, 1100 l nádoba na papier, a 1800 l zvon na sklo) cca na 100 rodinných domov. V zmysle nového Zákona o odpadoch   budú od 1.1.2016  realizované zmeny v podpore  triedenia komunálnych odpadov, o týchto zmenách budeme informovať na našej web stránke.

Úsek obchodu a marketingu