Home » Tlačové správy » Mestská spoločnosť OLO a.s. predstavila priority na rok 2016

Mestská spoločnosť OLO a.s. predstavila priority na rok 2016

Publikované: 25.04.2016

„Najdôležitejšou prioritou a strategickou úlohou pre mestskú spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. je zvýšenie kvality služieb, ktoré poskytuje pre Hlavné mesto SR Bratislava v oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebným odpadom, vo väzbe na platnosť nového zákona o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ spoločnosti OLO a.s. RNDr. Branislav Cimerman.

Generálny riaditeľ spoločnosti OLO a.s. predstavil na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v závode Spaľovňa odpadu vo Vlčom hrdle, aj ďalšie priority. „Rozšírenie a zmodernizovanie zberného dvoru na Starej Ivánskej ceste, vybudovanie nového zberného dvoru vo Vlčom hrdle, či vytvorenie podmienok pre nové zberné dvory v ďalších lokalitách Bratislavy. V novom programovom období 2014 – 2020 sa bude spoločnosť OLO a.s. prvýkrát v histórií uchádzať o čerpanie eurofondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 1, prostredníctvom projektu Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) mesta Bratislava – I. etapa. V spolupráci s Hlavným mestom a mestskými časťami, by sme radi pripravili pilotný projekt na polopodzemné/podzemné kontajnery s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kontajnerové stojiská,“ uviedol Cimerman.  Cieľom všetkých priorít je prezentovať spoločnosť OLO tak, aby sa zvýraznili enviromentálne hodnoty a prínosy vo vzťahu k HM SR Bratislava a k obyvateľom. „Prvým, už hmatateľným výsledkom, je služba OLO TAXI – mobilný zberný dvor, ktorá sa teší veľkému záujmu. Prácu našich zamestnancov a našej spoločnosti by sme chceli ukázať aj verejnosti, preto realizujeme aktivitu „Apríl – mesiac exkurzií v OLO a.s.,“ v rámci nášho výchovno – vzdelávacieho projektu OLOMPIÁDA, v ktorej pre veľký záujem škôl plánujeme pokračovať. Doteraz závod Spaľovňa odpadu, dotrieďovacie linky papiera a plastu navštívilo 240 detí základných škôl a 200 detí z materských škôl absolvovalo smetiarsky kurz pre najmenších. Deň otvorených dverí OLO by sme chceli pripraviť aj pre dospelých obyvateľov Bratislavy,“ prezradil plány generálny riaditeľ.

Závod Spaľovňa odpadu tiež čaká modernizácia systémov. „Pripravujeme upgrade existujúcich systémov, riadiaceho systému spaľovania odpadov, AMS – automatického monitorovacieho systému kontinuálneho merania splodín horenia, teda spalín, riadiaceho systému CHÚV – chemickej úpravy vody,“ povedal riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu Mgr. Marek Belák.

Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti

e-mail: humenikova@olo.sk