Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

História

Do roku 1978 sa komunálny odpad z mesta likvidoval iba ukladaním na skládky. Pôvodná Spaľovňa tuhého komunálneho odpadu (TKO) vtedajších Technických služieb mesta Bratislavy sa začala stavať ako prvá povojnová spaľovňa komunálneho odpadu vo vtedajšom Československu, v r. 1972. Do riadnej prevádzky bola uvedená do v roku 1978. V spaľovni boli nainštalované 3 parné kotly s valcovými roštmi pre dodávku tepla v pare do rafinérie Slovnaft a záhradníctva Florea priamo z kotlov, bez výroby elektriny. Čistenie spalín pozostávalo iba z elektrostatických filtrov na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok. V spaľovni bolo v rokoch 1978 – 2002 zlikvidovaných 2 484 000 ton bratislavského komunálneho odpadu.

Vzhľadom na nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý vstúpil do platnosti v r. 1991, vznikla nutnosť zrekonštruovať bratislavskú spaľovňu komunálneho odpadu a vybudovať v nej zariadenie na čistenie spalín. V prípade, ak by v zákone stanovené emisné limity spaľovňa nebola schopná dodržať, mala byť spaľovňa odstavená.

V roku 1996 bola projektantmi vypracovaná štúdia rekonštrukcie spaľovne, ktorá bola základom súťažných podmienok pre výber dodávateľa.

V roku 1997 bolo vypísané medzinárodné výberové konanie na rekonštrukciu spaľovne. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov a ponuky do súťaže dodalo 10 záujemcov. V zmysle hodnotiacich kritérií bola ako najlepšia vybraná ponuka firmy SIEMENS Rakúsko. Na základe dodávateľom vypracovaného projektu pre stavebné povolenie bolo v auguste 1998 získané stavebné povolenie na rekonštrukciu spaľovne.

01. 02. 2000 sa projekt „Rekonštrukcia spaľovne“ prípravnými prácami oficiálne začal a 29.12. 2002 sa úspešnou kolaudáciou a vydaním súhlasu na užívanie stavby skončil.

Od januára 2003 je zrekonštruovaná spaľovňa v riadnej prevádzke. Dva z troch kotlov spaľovne boli zdemontované a nahradené novými kotlami s vratisuvnými roštmi a so zariadením na čistenie spalín. Rozhodujúca časť pomocných technologických zariadení bola zdemontovaná a bola nahradená novými zariadeniami. Nainštalovaný bol aj parný kondenzačný turbogenerátor na výrobu elektriny. Tretí, pôvodný kotol slúžil počas rekonštrukcie na spaľovanie časti komunálneho odpadu mesta. Po ukončení rekonštrukcie a uvedení spaľovne do riadnej prevádzky bol tretí kotol zdemontovaný a zlikvidovaný oprávnenými organizáciami.

Kapacita spaľovne je 135 000 ton spáleného komunálneho odpadu ročne. V spaľovni bolo v rokoch 2003 – 2012 zlikvidovaných 1 245 000 ton odpadu

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

  1. Podchod Trnavské Mýto
  2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
  3. Karloveská 57, Karlová Ves
  4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
  5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo