Home » Často kladené otázky

Často kladené otázky

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADTRIEDENÝ ZBERVEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERYZBERNÝ DVORZEVO
Čo je zmesový komunálny odpad?
Do nádob na zmesový komunálny odpad (ZKO) patrí iba odpad, ktorý nám zostane po jeho vytriedení.
Do ZKO nepatria:

 • samostatne zbierané zložky KO – papier, sklo, plasty (nápojové obaly a plechovky, kovový odpad), biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene,
  objemný odpad,
 • horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý a výbušný odpad,
 • kamene, zemina, stavebný odpad,
 • odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti..
Kde sa môžete zaevidovať do systému zberu komunálneho odpadu, prípadne urobiť zmenu?
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
kancelária prvého kontaktu
Blagoevova ulica 9

STRÁNKOVÉ DNI
Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Streda:      8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
KOREŠPONDENCIA
Blagoevova ulica 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55
E-mail: zakazka@bratislava.sk
Fyzické osoby
Trebatická Mária, Mgr.
Augustínová Beáta
Barbieriková Edita, Ing.
02 593 56 908
02 593 56 973
02 593 56 983
správkyňa – (A-I)
správkyňa – FO (J-O)
správkyňa – FO (P-Ž)
Právnické osoby a Správcovské spoločnosti
Pindrikova Elena, Ing.
Kubíková Ingrid
Oravcová Ľuba, Ing.
Onderová Daniela
02 593 56 977
02 593 56 917
02 593 56 921
02 593 56 914
správkyňa PO (A-FIS) SPR. (A-BYT)
správkyňa PO (FIT-MEB) SPR. (BYT – IFM)
správkyňa – PO (MED-SDA) SPR.(IM-SPO)
správkyňa – PO (SE-Ž) SPR. (SPO-Ž)
Aké doklady sú potrebné na zapojenie sa do systému zberu komunálneho odpadu?
Podmienky na zapojenie sa do systému zberu KO stanovuje Magistrát hlavného mesta Bratislavy. Aktuálne informácie o týchto podmienkach nájdete na web stránke hlavného mesta Bratislavy » Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Je posádka zberného vozidla povinná zobrať odpad uložený mimo zbernej nádoby alebo kontajnera?
V zmysle VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy je posádka povinná bezplatne zozbierať odpad iba v prípade, ak odpad mimo zberných nádob vznikol porušením povinností oprávnenej osoby. V ostatných prípadoch je správca nehnuteľnosti povinný zabezpečiť dočistenie, napríklad formou objednávky na mimoriadny odvoz, resp. mimoriadny odvoz s dočistením. Objednávku je možné » vyplniť TU.
Prečo spoločnosť OLO a. s. neodváža objemný odpad (nábytok, koberce, podlahoviny) uložený na stanovišti zberných nádob?
Objemný odpad nepatrí na stanovište zberných nádob, ale je potrebné odviezť ho na zberný dvor. Tu ho môže pôvodca komunálneho odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu odpadu v Bratislave, bezplatne uložiť. V prípade záujmu je možné objednať si za poplatok veľkokapacitný kontajner alebo využiť službu OLO TAXI – mobilný zberný dvor.

Viac informácií o službe OLO Taxi » nájdete tu.

Viac informácií o službe VKK » nájdete tu.

Kedy sa pokladá nádoba na komunálny odpad za sprístupnenú?
Ak je zberná nádoba v deň odvozu odpadu na mieste dostupnom zvozovej technike; nachádza sa maximálne 10 m od miesta pristavenia zvozovej techniky a prístup k nej je bez prekážok.

Za nedodržanie termínu odvozu sa nepovažuje nesprístupnenie zberných nádob z dôvodu prekážky znemožňujúcej uskutočnenie odvozu, napr. nedostatočná podjazdová výška, šírka komunikácie menšia ako 4 m, pozdĺžny sklon väčší ako 15%. V takýchto prípadoch správca nehnuteľnosti v spolupráci s MČ a magistrátom zabezpečí dopravné značenie alebo preloženie stanovišťa zberných nádob. V prípade nezjazdnosti prístupovej komunikácie (rozkopávka, nevykonaná zimná údržba – ľad, sneh, nespevnená komunikácia) sa správca nehnuteľnosti vopred dohodne s OLO a. s. na dočasnom premiestnení zberných nádob, pričom OLO a. s. sa nezaoberá majetkovoprávnymi vzťahmi medzi správcom a vlastníkom pozemku, na ktorom majú byť zberné nádoby dočasne umiestnené.

Častou príčinou nesprístupnenia zberných nádob sú tiež zaparkované autá priamo pred stojiskom. Autá parkujúce na príjazdovej ceste k zberným nádobám neumožňujú prejazd zvozovej techniky OLO a. s. Aj v tomto prípade sa má za to, že OLO a. s. vykonalo odvoz v riadnom termíne podľa harmonogramu odvozu, a teda nevzniká nárok na bezplatný náhradný odvoz.

Správca nehnuteľnosti má právo požiadať MČ o úpravu dopravného značenia tak, aby v čase odvozu odpadu bola komunikácia prejazdná pre zvozovú techniku OLO a. s. MČ následne situáciu rieši s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy; magistrát určil komisiu, ktorá zasadá každý týždeň a rozhoduje o týchto požiadavkách.

Ktoré sviatky OLO a. s. nepracuje – v ktoré dni nevykonáva odvozy komunálneho odpadu?
Na Nový rok a Veľkonočný pondelok. Všetky ostatné dni, okrem nedieľ, sa odvoz komunálneho odpadu vykonáva.

Uvedené dva sviatky sú stanovené v zmysle VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.

O spôsobe určenia náhradného odvozu informujeme na našej web stránke www.olo.sk

Ako môžem nahlásiť nevykonaný odvoz komunálneho odpadu?
Nevykonaný odvoz môžete nahlásiť jedným z týchto spôsobov:

 • vyplniť formulár
 • poslať e-mail na zakazka@olo.sk
 • zatelefonovať na Oddelenie služieb zákazníkom 02/50 110 111
 • písomne poštou na adresu OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Aké zľavy si môže uplatniť obyvateľ s trvalým pobytom žijúci v rodinnom dome?
Poplatok za produkciu odpadu je vo forme miestnej dane a určuje ho Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Kontakt na magistrát » Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obyvateľ rodinného domu môže využívať aj:

Môže si ZŤP občan uplatniť zľavu na miestnom poplatku za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu?
Poplatok za produkciu odpadu je vo forme miestnej dane a určuje ho Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Kontakt na magistrát » Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predáva OLO a. s. zberné nádoby/kontajnery?
Nie, spoločnosť OLO a. s. zberné nádoby nepredáva.
Ako prebieha dodaj/výmena zbernej nádoby? Komu patrí zberná nádoba?
Po zapojení sa do systému zberu odpadu spoločnosť OLO a. s. poskytne pôvodcovi komunálneho odpadu alebo správcovi nehnuteľnosti do bezplatného užívania dohodnutý počet zberných nádob spravidla do 5 pracovných dní. Nádoby zostávajú vo vlastníctve OLO a. s. Prebratím zberných nádob správca nehnuteľnosti preberá zodpovednosť predovšetkým za ich stratu, krádež, zhorenie a pod. ako i ochranu pred poškodením majetku tretími osobami.
Požiadavku na bezplatnú výmenu zbernej nádoby z dôvodu bežného opotrebovania je možné podať na Oddelení služieb zákazníkom OLO a. s.
Požiadavku na bezplatnú výmenu zbernej nádoby z dôvodu zmeny objemu zbernej nádoby je potrebné podať:

Výmena zbernej nádoby z dôvodu straty, poškodenia alebo jej zničenia je spoplatnená a žiadosť je možné podať na Oddelení služieb zákazníkom OLO a. s. výlučne e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne, prípadne poštou na adrese: OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava.

Ako je možné nahlásiť poškodenie, stratu alebo zničenie zbernej nádoby/kontajnera?
Platí sa za stratu, poškodenie a zničenie zbernej nádoby/kontajnera?
Zákazník má zverenú zbernú nádobu/kontajner v bezplatnom prenájme. Za stratu, poškodenie alebo zničenie zbernej nádoby/kontajnera zákazník platí v zmysle § 421 Občianskeho zákonníka. Za poškodenie a zničenie zbernej nádoby/kontajnera zákazník neplatí, ak ku škode došlo činnosťou pracovníkov OLO a. s.
Kedy hovoríme o triedenom zbere?
Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
Kde sa môžete prihlásiť do systému zberu triedeného odpadu, prípadne urobiť zmenu?
 • na web stránke www.olo.sk prostredníctvom formulára Objednávka služieb
 • e-mailom na zakazka@olo.sk
 • písomne poštou na adrese OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
V akom prípade spoplatňuje OLO a. s. odvoz triedeného odpadu?
OLO a. s. spoplatňuje podnikateľským subjektom odvoz triedeného odpadu v prípade, ak ide o odpad katalógového č. 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 15 01 02 – obaly z plastov, 15 01 07 – obaly zo skla.
Na uvedenú činnosť uzatvára OLO a. s. so zákazníkom Zmluvu o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia. Cena je stanovená v zmysle cenníka služieb.
Kde môžu obyvatelia rodinných domov ukladať triedený odpad?
Obyvatelia môžu odpad ukladať do zberných hniezd, alebo ho môžu priniesť do zberného dvora OLO a. s. na Starej Ivanskej ceste 2.
Kde si môže zákazník objednať veľkokapacitný kontajner (VKK) na odvoz odpadu?
 • na web stránke www.olo.sk prostredníctvom formulára Objednávka služieb
 • e-mailom na obchod@olo.sk
 • písomne poštou na adrese OLO a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Na aký druh odpadu si môže zákazník objednať VKK?
Zákazník si môže VKK objednať na objemný odpad, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a na zmiešané obaly.
Aký odpad sa MÔŽE vkladať do VKK na stavebný odpad?
Zemina, štrk, cement, vápno, betón, malta, piesok, sanita, tehly, obkladačky, okenné rámy, zárubne dverí, dvere bez sklených výplní, sklobetón, drôtené sklo, linoleum, sadrokartón.
Aký odpad sa NEMÔŽE vkladať do VKK na stavebný odpad?
Objemný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.
Aký odpad sa MÔŽE vkladať do VKK na objemný odpad?
Odpad, ktorý svojimi rozmermi a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, ako nábytok, koberce, podlahoviny, dvere a pod.
Aký odpad sa NEMÔŽE vkladať do VKK na objemný odpad?
Stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, rádioaktívny odpad.
Pristavuje OLO a. s. VKK na objemný odpad v mestských častiach (MČ) na tzv. jarné a jesenné upratovanie?
OLO pristavuje VKK na základe požiadavky MČ. Termín a miesto pristavovania VKK stanovuje konkrétna MČ. Pristavenie VKK na objemný odpad realizujeme dvakrát do roka.
Kde sa nachádza zberný dvor OLO a. s.?
Zberný dvor sa nachádza na adrese Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava.

Aká je otváracia doba zberného dvora OLO a. s.?
OTVÁRACIE HODINY
pondelok – sobota: 8.00 – 18.00 hod.
nedeľa a sviatky: zatvorené
Pre koho je určený zberný dvor?
Zberný dvor je určený predovšetkým pre fyzické osoby, ktoré sú zapojené do systému zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Tieto osoby sú oprávnené na svoje náklady osobne priviezť a uložiť odpad v zbernom dvore v súlade s Prevádzkovým poriadkom zberného dvora.
Je ukladanie odpadu v zbernom dvore spoplatnené?
Priamo na zbernom dvore sa neprijíma hotovosť a nie je možná platba kartou.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy vyrubuje miestny poplatok výlučne za odovzdanie drobného stavebného odpadu (kat. č.: 20 03 08). Poplatok je vo výške 0,078 €/kg podľa zákona č. 582/2004 Z. z. (Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Pracovník magistrátu na mieste vyrubí miestnu daň a odovzdá doklady potrebné na zaplatenie miestneho poplatku. Úhrada je možná bankovým prevodom, prípadne na pošte.
Aký druh odpadu MÔŽE obyvateľ Bratislavy priviezť do zberného dvora OLO a. s.?
 • objemný odpad (kat. č: 20 03 07) – obmedzenie množstva; na domácnosť 1 auto s objemom do 3,5 t za rok,
 • biologicky rozložiteľný odpad – bez obmedzenia množstva,
 • kovy – bez obmedzenia množstva; predovšetkým železný šrot,
 • papier a lepenka – bez obmedzenia množstva,
 • plasty – bez obmedzenia množstva,
 • sklo – bez obmedzenia množstva; v prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vybrať pred uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu,
 • elektroodpad z domácností – bez obmedzenia množstva; chladničky len v kompletnom stave – s motorom a kompresorom,
 • batérie a akumulátory – bez obmedzenia množstva,
 • drevo – bez obmedzenia množstva,
 • odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) – bez obmedzenia množstva; farby, rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá a pod.,
 • • drobný stavebný odpad (kat. č.: 20 03 08), na ktorý sa viaže poplatková povinnosť za drobné stavebné odpady vo výške 0,078 EUR/kg. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Aký druh odpadu sa nemôže priviesť do zberného dvora OLO a. s.?
Silne znečistený odpad, rádioaktívny odpad, odpad, ktorý obsahuje nebezpečné látky a odpad, ktorý nie je súčasťou zoznamu odpadov, ktoré je možné uložiť v zbernom dvore podľa predpisu stanovenom v Prevádzkovom poriadku.
Čo je ZEVO?
Zariadenie na energetické využívanie odpadu, starší názov Spaľovňa Bratislava.
Aká je otváracia doba pre zákazníkov ZEVO?
OTVÁRACIE HODINY
pondelok – piatok:
sobota:
nedeľa:
6.00 – 14.00 hod.
6.00 – 12.00 hod.
zatvorené
Môže súkromná osoba/podnikateľ priniesť odpad priamo do ZEVO?
Súkromná osoba/podnikateľ môže priviesť spáliteľný odpad do ZEVO sama.
Aká je cena a aké sú formy úhrady za spálenie odpadu v ZEVO?
Cena za zhodnocovanie – spálenie jednej tony odpadu sa stanovuje dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov; cenník na stiahnutie (.pdf). Zhotoviteľ je platiteľom DPH, preto bude k cene uplatnená DPH v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zákazníci, ktorí nemajú s OLO a. s. uzatvorenú zmluvu, platia za zhodnocovanie – spálenie odpadu v hotovosti, o čom dostanú potvrdenie o platbe – príjmový pokladničný doklad. Zákazníci, ktorí majú s OLO a. s. uzatvorenú zmluvu, platia za zhodnocovanie – spálenie odpadu bankovým prevodom na základe vystavenej a doručenej faktúry 1 x za mesiac. Pre opakované zhodnocovanie odpadu odporúčame zákazníkom uzatvoriť s nami zmluvu o zneškodnení odpadu. Uzatvorenie zmluvy si môžete dohodnúť na tel. čísle 02/50 110 636 alebo 02/50 110 103, prípadne e-mailom na obchod@olo.sk.
Aké sú štandardné podmienky prevzatia a spálenia tuhého odpadu pre zákazníkov ZEVO?
Aké sú možnosti likvidácie „chúlostivého odpadu“ v ZEVO?
Pod pojmom „chúlostivý odpad“ rozumieme odpady ako:

 • ceniny,
 • firemná dokumentácia,
 • rôzne nosiče záznamov a informácií,
 • oblečenie, obuv,
 • potraviny,
 • drogistický tovar, kozmetika a pod.

OLO a. s. má v predmete činnosti, okrem iného, nakladanie s odpadmi, ale nie skartáciu cenín, dokumentov alebo dát v ľubovoľnej forme. Pre OLO a. s. je materiál – odpad, ktorý zákazník privezie na zhodnotenie do ZEVO, vždy iba odpadom (v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. hnuteľnou vecou, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť). OLO a. s. nemá ani technické, ani personálne možnosti na preberanie, identifikáciu alebo potvrdzovanie počtu, alebo úplnosti dovezeného odpadu. Je na zákazníkovi – držiteľovi „chúlostivého odpadu“, aby svoj odpad pred jeho odovzdaním na zhodnotenie upravil do takej formy, ktorá je pre zákazníka vyhovujúca z hľadiska bezpečnosti či už zákazníka, alebo odpadu samotného, informácií obsiahnutých v odpade alebo z hľadiska zabránenia ďalšieho používania tohto odpadu. Zákazníkom s „chúlostivým odpadom“ umožňujeme po predchádzajúcej telefonickej dohode s vedením ZEVO, aby na základe posúdenia zákazníka samotného, zamestnanci zákazníka sami takýto odpad vhadzovali:

 • priamo do zásobníka odpadu,
 • do drviča,
 • • priamo do násypky kotla, pod dozorom zamestnanca ZEVO (ak sa jedná o menšie množstvá odpadu – do 1000 kg denne).

Zákazníkovi umožňujeme fotografovanie alebo filmovanie týchto činností.

OLO a. s. svojim zákazníkom – držiteľom odpadu, ako doklad o prijatí odpadu na zneškodnenie, vydá potvrdený vážny lístok, v ktorom je, okrem iného, uvedené katalógové číslo odpadu a jeho hmotnosť, ale nie čísla šarží, sérií, ročník, počet kusov alebo častí odpadu alebo iné identifikačné údaje o odpade.