ZÁKAZNÍCKA ZÓNA OLO

Služby zákazníkom

 

+421 2 50 110 111

pondelok – piatok:  7:00 – 16:00

e-mail: zakazka@olo.sk

Zákaznícke centrum OLO

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

SLUŽBY

Zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad
Odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej výstavbe (BRO) určuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a je možné ho realizovať až po zapojení sa do systému zberu na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.

 • Objednanie služieb je možné výlučne na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.
  Viac viď tu: Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Poplatok za odvoz zmesového komunálneho odpadu je vo forme miestneho poplatku. Správcom poplatku je Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Poplatok za odvoz BRO je súčasťou miestneho poplatku.
 • Zberné nádoby (ZN) sa odovzdávajú do bezplatného prenájmu na základe zapojenia sa do systému zberu, spravidla do piatich pracovných dní. Opravu a výmenu ZN z dôvodu poškodenia bežným opotrebovaním zabezpečuje OLO a. s. bezplatne. V prípade straty ZN, krádeže ZN alebo poškodenia ZN vandalizmom (napr. zhorením) je správca nehnuteľnosti povinný uhradiť škodu spoločnosti OLO a. s. v zmysle platného cenníka. Pre zber a odvoz odpadu sa využívajú 120 l, 240 l a 1100 l zberné nádoby umiestnené na stanovišti zberných nádob.
 • Do ZN na zmesový komunálny odpad patrí komunálny odpad po jeho vytriedení.
 • Zber a likvidácia odpadu sa riadi základnými predpismi: Zákonom o odpadoch, Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy, Realizačnými podmienkami a Štandardmi stanovišťa. Dokumenty je možné stiahnuť tu.

Prehľad nevykonaných odvozov

Triedený zber
Službu rozlišujeme v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 Z. z. na dve kategórie.
Za správne zaradenie odpadov zodpovedá objednávateľ služby.

 • Vytriedené zložky komunálneho odpadu
  Vytriedené zložky odpadov z podnikateľskej činnosti sú odpady, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Papier, plasty a sklo sú komunálne odpady z domácností vznikajúce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ. Ide o odpad katalógového čísla: 20 01 01 – papier a lepenka, 20 01 39 – plasty, 20 01 02 – sklo.
 • Odvoz vytriedených obalov
  Vytriedené zložky odpadov z podnikateľskej činnosti sú odpady, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Ide o odpad katalógového čísla: 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky 15 01 02 – obaly z plastov 15 01 07 – obaly zo skla.

Objednávka pravidelného odvozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu kat. č. 20 01 01 – papier a lepenka, 20 01 39 – plasty, 20 01 02 – sklo
Vytriedené zložky komunálneho odpadu vznikajú zo spotreby obyvateľov ako súkromných osôb. Ide o odpad katalógového čísla: 20 01 01 – papier a lepenka, 20 01 39 – plasty, 20 01 02 – sklo.
Obyvatelia žijúci v individuálnej bytovej zástavbe – v rodinných domoch:

 • služba je vo forme zberných hniezd a pre obyvateľov je zdarma,
 • typy zberných nádob, z ktorých sa vykonáva odvoz triedeného komunálneho odpadu zo zberných hniezd sú 1100 l a 1800 l zvon na sklo,
 • pre objednanie služby kontaktujte Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
 • triedený komunálny odpad je možné odovzdať aj na zbernom dvore OLO a. s.

Správcovia nehnuteľností:

 • služba je pre obyvateľov zdarma a objednáva ju správca nehnuteľnosti,
 • typy zberných nádob, z ktorých sa vykonáva odvoz triedeného komunálneho odpadu sú 240 l, 1100 l, 1800 l zvon na sklo,
 • interval odvozu vytriedeného komunálneho odpadu je 1 × alebo 2 × do týždňa,
 • službu objednáte tu

Objednávka na pravidelný odvoz odpadov z obalov kat. č. 15 01 01 – papier a lepenka, 15 01 39 – plasty, 15 01 02 – sklo

 • služba je spoplatnená,
 • ide o odpad katalógových čísel 15 01 01 – papier a lepenka, 15 01 39 – plasty, 15 01 02 – sklo,
 • typy zberných nádob, z ktorých sa vykonáva odvoz triedeného komunálneho odpadu sú 120 l, 240 l, 1100 l, 1800 l zvon na sklo,
 • interval odvozu vytriedených obalov je 1 × alebo 2 × do týždňa,
 • službu objednáte tu
OLO Taxi – mobilný zberný dvor; iba pre obyvateľov
 • službu poskytujeme len na území Bratislavy,
 • cieľom služby je v prvom rade poskytnúť občanom Bratislavy pomoc v súvislosti s odstraňovaním objemného odpadu, ktorý je za bežných okolností potrebné odovzdať na zbernom dvore,
 • služba je určená na odvoz objemného odpadu a odpadu, ktorý je možné energeticky zhodnotiť v ZEVO – starý nábytok, čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, drevo, podlahová krytina – linoleum, koberce, drevené a laminátové podlahoviny, periny, textílie,
 • služba nie je určená na odvoz stavebného odpadu a elektrospotrebičov, biologicky rozložiteľného odpadu a nebezpečného odpadu,
 • od 1. júna 2020 je cena služby 35 Eur s DPH, platba za službu je v hotovosti, od 2. septembra 2020 je možná aj platba kartou
 • cena zahŕňa: dopravné náklady, nakládku odpadu vyloženého pred objektom, odvoz a vykládku odpadu,
 • nakládku odpadu vykoná posádka vozidla OLO a. s., pričom odpad musí byť pripravený pred objektom, na dostupnom mieste pre zvozovú techniku, naši zamestnanci nevynášajú odpad z interiérov,
 • maximálny objem vozidla je 7 m3, nosnosť max. 3 tony,
 • službu objednáte tu
Veľkokapacitné kontajnery
 • cena za poskytované služby je v zmysle cenníka služieb OLO a. s.,
 • objednávateľ je povinný:
  1. Zabezpečiť, aby stanovište VKK malo pevný podklad a bezbariérový prístup, prístupová komunikácia musí byť široká min. 4,0 m a musí byť bez prekážok. V prípade, že je komunikácia užšia, pristavenie VKK je možné len po obhliadke miesta pristavenia a súhlasu pracovníka OLO a. s.
  2. V prípade poškodenia VKK bez zbytočného odkladu nahlásiť poskytovateľovi vzniknutú poruchu, poškodenie, odcudzenie alebo zničenie kontajnera.
  3. Písomne potvrdiť vodičovi poskytovateľa dodanie prázdneho VKK a zaplatiť 200,00 € (dvesto euro) zálohovú platbu, v zmysle vystaveného príjmového dokladu. Vyúčtovacia faktúra za vykonanú službu bude zákazníkovi zaslaná poštou.
  4. Sprístupniť VKK v deň odvozu a písomne potvrdiť vodičovi odvoz naplneného VKK. V prípade, ak odvoz VKK objednávateľ nepotvrdí, nemá to za následok zánik nároku poskytovateľa na zaplatenie dohodnutej odmeny.
  5. Odpad vo VKK musí byť naložený tak, aby spĺňal podmienky BOZP, t. j.:
   ✓ nesmie prevyšovať bočné steny VKK,
   ✓ nesmie presahovať obrysové rozmery VKK,
   ✓ zamestnanci poskytovateľa nesmú odpad z preplneného VKK prekladať a upratovať a majú prísny zákaz vstupovať do VKK. Zamestnanec ho môže iba zasieťovať/zaplachtovať a naložiť na vozidlo. V prípade, že nebudú splnené podmienky BOZP a VKK nebude naložený podľa uvedených požiadaviek, VKK nebude odobratý a uskutočnená cesta bude vyúčtovaná objednávateľovi vrátane prípadného predĺženia nájmu VKK až do okamihu jeho odvozu.
  6. Zabezpečiť, aby odpad vo VKK nebol zmiešaný, tzn. aby do VKK bol ukladaný len jeden druh odpadu. Držiteľ odpadu je povinný nahlásiť katalógové číslo odpadu.
  7. Do VKK objednávateľ nesmie ukladať akékoľvek nebezpečné odpady uvedené v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. V prípade nedodržania požiadavky znáša dôsledky likvidácie nebezpečného odpadu objednávateľ.
 • objednávkový formulár pre právnické osoby nájdete tu
 • objednávkový formulár pre správcovské spoločnosti nájdete tu
 • žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky pre VKK zašlite na adresu obchod@olo.sk
Doplnkové služby nad rámec platnej legislatívy
Niektoré bytové domy a spoločnosti vytvárajú uzatvorené stanovištia zberných nádob. V snahe o ústretovosť spoločnosť OLO a. s. zabezpečuje službu Sprístupňovanie stanovišťa zberných nádob pracovníkmi OLO bezplatne alebo platenou službou. V oboch prípadoch stanovište musí zodpovedať požiadavkám Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vydaných v štandardoch stanovišťa, ktoré nájdete tu.

 • Bezplatné sprístupnenie stanovišťa zberných nádob:
  Túto službu zabezpečujeme prostredníctvom univerzálneho cylindrického zámku alebo APS systémom. V prípade inštalácie je potrebné informovať OLO a. s. minimálne 5 pracovných dní vopred e-mailom na zakazka@olo.sk.
  Podmienky poskytnutia služby Sprístupňovanie stanovišťa zberných nádob pracovníkmi OLO univerzálnym kľúčom OLO/APS
 • Platené sprístupnenie stanovišťa zberných nádob:
  Sprístupňovanie stanovišťa iným ako univerzálnym systémom je spoplatnená služba. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na obchod@olo.sk, telefón 02/50 110 636, 02/50 110 103.
Zariadenie na energetické využívanie odpadu

Služby ZEVO

Ako a kde triediť odpady

Základné informácie

Zaujímavé linky

Stanovište zberných nádob

Stanovište zberných nádob, ukážka zberných nádob a veľkostí

Dokumenty na stiahnutie