Home » Triedený zber

Triedený zber

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom.

Kde sa môžete prihlásiť do systému zberu triedeného odpadu, prípadne urobiť zmenu ?

Separovaný zber bol na území hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpisom zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a. s. a riadi sa príslušnými VZN. Plošne pokrýva všetky bratislavské mestské časti. V meste, na základe požiadaviek majiteľov (správcov), sú rozmiestnené nádoby na:

  • papier – modré nádoby
  • plasty, kovové obaly, nápojové kartóny – žlté nádoby
  • sklo – zelené nádoby/zvony

Od júla 2021 zavádzame aj zber jedlých olejov a tukov do oranžových nádob pilotným projektom v MČ Petržalka. Viac info nájdete na https://www.olo.sk/bratislavska-mestska-spolocnost-odvoz-a-likvidacia-odpadu-olo-a-s-zavadza-zber-jedlych-olejov-a-tukov-v-mc-petrzalka/

Prečo separovať?

Dôvodov prečo je naozaj veľa

Správne triedenie odpadov:
  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou.

» Stiahnite si nálepky na triedený zber

PAPIERPLASTYSKLO

BIOLOGICKYROZLOŽITEĽNÝ ODPADZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

JEDLÉ OLEJE A TUKY KUCHYNSKÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD