Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zverejňovanie informácií

OLO, a.s., ako 100% dcérska spoločnosť mesta Bratislava je povinná zverejňovať zákonom určený rozsah informácií. Nakoľko však v súčasnosti nedisponuje zdrojmi, ktoré by boli klasifikované ako verejný majetok, resp. verejné zdroje, nevyplývajú pre ňu zo zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú ďalšie zákony, a to zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len infozákon) zákonné povinnosti v zmysle zverejňovania na svojom webovom sídle zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo týkajúcu sa používania verejných prostriedkov, prostriedkov nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo sa týkajú nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Pre dobrovoľné zverejňovanie vybraných zmlúv, objednávok a faktúr nad rámec zákona sme sa rozhodli na základe presadzovania transparentnej a otvorenej politiky mesta Bratislavy s cieľom prezentovať transparentnosť a etický rozmer podnikania so zdrojmi spoločnosti bez ohľadu na ich pôvod.

S ohľadom na špecifiká našej spoločnosti zverejňujeme nad rámec zákonnej povinnosti zmluvné vzťahy na dodávku tovarov a služieb vo finančnom vyjadrení nad 10 tisíc Eur bez DPH. Zároveň zverejňujeme prehľad došlých faktúr nad 5 tisíc Eur bez DPH.

Naša spoločnosť má povinnosť postupovať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní len pri zadávaní nadlimitných zákaziek určených na  účely činností uvedených v §8 ods. 3 až 9 v zmysle §1 ods. 2 písm. i). Nad rámec tejto povinnosti sme sa rozhodli zverejňovať informácie o obstarávacích konaniach v zmysle interných pravidiel spoločnosti.

Zverejňovanie informácií na základe uznesenia MsZ č. 135/2015

Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy nás uznesením č. 135/2015 zo dňa 28.5.2015 zaviazali zverejňovať rozšírený rozsah informácií o faktúrach, objednávkach, zmluvách a verejných obstarávaniach.

Z dôvodu presne zadefinovanej štruktúry údajov vyplývajúcich z uznesenia č. 135/2015, ktorá nie je kompatibilná z bežne zaužívanými formátmi spoločností s podvojným účtovníctvom uvádzame tieto údaje v samostatnej sekcii „Zverejňovanie informácií na základe uznesenia MsZ č. 135/2015“.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 9001:2008ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši parteri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť