Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Martin Maslák – predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Pavel Rudy – člen predstavenstva, finančný riaditeľ

Ing. Andrej Rutkovský – člen predstavenstva, technický riaditeľ  

 

 

 

 

Dozorná rada

JUDr. Milan Vetrák – predseda

JUDr. Tomáš Korček – podpredseda

Ing. Katarína Augustinič

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

JUDr. Branislav Záhradník

Mgr. Gábor Grendel

Mgr. Ján Buocik

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Jozef Šteffek

Dagmar Vyskupová

Ján Alman

Ján Takáč

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo