Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

O nás

Spoločnosť OLO a.s. má na území najväčšieho slovenského mesta Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve Hlavného mesta. Našim poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti a odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu triedeného zberu.

Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať je termicky zneškodňovaný v spaľovni odpadu. Moderná technológia spaľovne umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, vyseparovať druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy) pri najvyššej možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie.

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby – občania majúci na území Bratislavy trvalý alebo prechodný pobyt a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy.

OLO, ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta, sa v maximálnej miere snaží pri výkone svojej činnosti zabezpečiť efektívne využitie majetku a vynaložených investícií. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu, spoločnosť realizuje aj doplnkové služby ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme triedeného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu tretích strán (okrem nebezpečného), výroba a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.

PREDMET ČINNOSTI

 • Nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v spaľovni odpadu,
 • nakladanie s nebezpečným odpadom,
 • opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií,
 • investorsko-inžinierska činnosť,
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
 • elektroenergetika – výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny.
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov
Informácie o finančnom príspevku!

Spoločnosť OLO nebude v roku 2019 prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polo-podzemných kontajnerov (PPK).
Prijímanie žiadosti bolo pozastavené 30.09.2018.
Termín na podanie žiadosti bol 2x predlžovaný v roku 2018.

Bolo schválených 5 žiadostí v celkovej výške 39.054,50 €
na vybudovanie piatich stanovíšť PPK:

 1. Podchod Trnavské Mýto
 2. Ľ. Zúbka 37-31, Dúbravka
 3. Karloveská 57, Karlová Ves
 4. Miletičova 31,33,35, Ružinov
 5. Kadnárova, Rača

CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo