Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

O nás

Spoločnosť OLO a.s. má na území najväčšieho slovenského mesta Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve Hlavného mesta. Našim poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti a odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu triedeného zberu.

Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať je termicky zneškodňovaný v spaľovni odpadu. Moderná technológia spaľovne umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, vyseparovať druhotné suroviny (sklo, železné a neželezné kovy) pri najvyššej možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie.

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby – občania majúci na území Bratislavy trvalý alebo prechodný pobyt a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy.

OLO, ako stopercentná dcérska spoločnosť mesta, sa v maximálnej miere snaží pri výkone svojej činnosti zabezpečiť efektívne využitie majetku a vynaložených investícií. Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu, spoločnosť realizuje aj doplnkové služby ako sú dotrieďovanie odpadu vyzbieraného v systéme triedeného zberu, odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, spaľovanie privezeného odpadu tretích strán (okrem nebezpečného), výroba a predaj elektriny a predaj druhotných surovín.

PREDMET ČINNOSTI

  • Nakladanie s odpadmi – odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v spaľovni odpadu,
  • nakladanie s nebezpečným odpadom,
  • opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií,
  • investorsko-inžinierska činnosť,
  • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  • kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
  • elektroenergetika – výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny.
Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo