Home » Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu


V roku 2022 zapájame všetky mestské časti

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne.
Doteraz sme do systému zberu zapojili mestské časti Lamač, Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Dúbravka. V apríli, máji a júni sa začína s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Devínskej Novej Vsi, Devíne, Petržalke a Ružinove. 

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho opätovne spracovať. Efektívnym zužitkovaním potravinových zvyškov dostávame nielen udržateľnú elektrickú energiu, ale aj hodnotný kompost, ktorý sa vráti v podobe organického hnojiva späť do pôdy a obohatí ju o vzácne živiny. Zvyšuje sa tým jej úrodnosť, schopnosť zadržiavať vodu, kvalita biodiverzita a pôda je tak schopná udržať viac uhlíka.
Triedením kuchynského bioodpadu domácnosti aktívne prispievajú k zníženiu pôdnej erózie, ktorá je spôsobená vyčerpaním živín a znečistením.

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. V Bratislave môžeme z kuchynského odpadu získať až 16 000 ton kompostu ročne, čo je množstvo, ktoré obohatí 534 hektárov pôdy a súčasne zabráni úniku 1 761 ton CO2 do ovzdušia.

Ako prvá sa do zberu zapojila mestská časť Lamač a postupne sa k nej pridávajú ďalšie – Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka a už aj Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov.

Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste.

Doterajšie výsledky

Zber kuchynského bioodpadu sme už zaviedli v mestských častiach Lamač, Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Dúbravka. Priemerná zapojenosť dosahuje v prípade rodinných domov 85 % a v prípade bytových domov je zapojenosť správcov 95 %. Od začiatku projektu do polovice apríla sa vyzbieralo 150 ton odpadu z kuchýň.
Obyvatelia a obyvateľky majú možnosť vyskúšať si, že množstvo ich zmesového komunálneho odpadu vďaka triedeniu kuchynského odpadu klesá.

 

Distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Termíny distribúcie balíčkov pre konkrétnu mestskú časť nájdete v informáciách nižšie.

Obyvatelia rodinných domov 

Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob priamo do domácností rodinných domov bude zverejnený v aktualitách na stránke www.olo.sk 
Obyvatelia budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS.
Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné overenie notárom).

Obyvatelia bytoviek   

Presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite sa obyvatelia bytoviek dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať v okolí bytového domu prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu zverejneného nižšie.
Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.

Keď si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť na miestach zriadených distribučných centier.

Ak vo vašej mestskej časti distribúcia už prebehla, košík s vreckami si môžete vyzdvihnúť nasledovne:

 • obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. Tiež môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu.
 • obyvatelia rodinných domov, kontaktujte Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 550, distribučný tím OLO vám následne prinesie balíček až k vašim dverám. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.olo.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

Domácnosti v rodinných domoch

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni. 

Domácnosti v bytových domoch

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. 

 

Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka. Termín prvého zberu pre vašu mestskú časť nájdete v informáciách nižšie. 

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?

English version is available here.

Informácie o zbere kuchynského odpadu z domácností

 • Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od začiatku marca do konca novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa. Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa.
 • V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.
 • Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň). Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.
 • Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Presný deň odvozu na Vašej ulici nájdete v tabuľke

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz.

Nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami.

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla (šupky, odrezky z prípravy rastlinnej a živočíšnej stravy) aj potraviny po záruke rastlinného a živočíšneho pôvodu, zvyšky vareného jedla, malé kosti a pod. Do nádoby na záhradný odpad patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. 

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať. 

Postupné zapájanie mestských častí do zberu

Informácie k zapojeniu mestskej časti Petržalka

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 11. 5. – 8. 6. 2022

Harmonogram podľa ulíc pre Dvory I, II, III, IV, V a VI, Janíkov Dvor, Kapitulský Dvor, Kopčany a Lúky = prvá etapa nájdete tu
a pre Háje, Dvory IV (okrem Panónska a Rusovská cesta, Wolkrova a Macharova ul.) = druhá etapa nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 21. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Kežmarské nám.

14.00 – 17.00 hod. 

Nobelovo nám.

sobota 28. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Námestie republiky

14.00 – 17.00 hod. 

Jantárová cesta – Betliarska ul. (okolie Lidl)

sobota 4. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Farského ul. – Jantárová cesta (okolie TPD)

14.00 – 17.00 hod. 

Technopol – Kutlíkova ul.

sobota 11. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Šustekova ul. – vnútroblok oproti Saleziánom

14.00 – 17.00 hod. 

Námestie hraničiarov

Informačný leták pre Petržalku nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 23. 5. 2022 v lokalitách Dvory I, II, III, IV, V a VI, Janíkov Dvor, Kapitulský Dvor, Kopčany a Lúky = prvá etapa
 • 6 . 6. 2022 v lokalitách Háje, Dvory IV (okrem Panónska a Rusovská cesta, Wolkrova a Macharova ul.) = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 30. 5. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 13. 6. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Ružinov

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 9. 6. – 16. 7. 2022 

Harmonogram podľa ulíc pre rodinné domy (prvá etapa) nájdete tu

Harmonogram podľa ulíc pre bytové domy (druhá etapa) nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 18. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Gagarinova ul. – Lidl

14.00 – 17.00 hod. 

roh ulíc Mierová – Kaštieľska

sobota 25. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

konečná zastávka Rádiová ul.

14.00 – 17.00 hod. 

park na Vietnamskej ul.

sobota 2. 7. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Chlumeckého ul. – Lidl

14.00 – 17.00 hod. 

OC Helios – Herlianska ul.

sobota 9. 7. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

trhovisko Bachova

14.00 – 17.00 hod. 

park Andreja Hlinku  (pri soche A. Hlinku)

sobota 16. 7. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

park na rohu Miletičovej a Záhradníckej ul.

14.00 – 17.00 hod. 

park Andreja Hlinku  (pri soche A. Hlinku)

Informačný leták pre Ružinov nájdete tu

Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 20. 6. 2022 rodinné domy = prvá etapa
 • 11 . 7. 2022  bytové domy = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 27. 6. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 18. 7. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Nové Mesto

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 18. 7. – 13. 8. 2022 

Harmonogram podľa ulíc pre bytové domy (prvá etapa)

Harmonogram podľa ulíc pre rodinné domy (druhá etapa)

Distribučné centrá: 

sobota 23. 7. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Višňová ul. č. 2

10.00 – 17.00 hod. 

Kuchajda – pri amfiteátri

sobota 30. 7. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Trnavská cesta – Kaufland (hlavný vchod)

10.00 – 17.00 hod. 

park oproti hasičom – Hálkova a Považská ul.

sobota 6. 8. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

park pri kostole – Račianska a Teplická ul.

10.00 – 17.00 hod. 

park Jama – na rohu ul. Odbojárov a Kalinčiakova

sobota 13. 8. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Nobelova 3/A – okolie obchodného domu 

10.00 – 17.00 hod. 

Trnavské mýto – zastávka MHD (smer Hlavná stanica)

Informačný leták pre Nové Mesto

Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 25. 7. 2022 bytové domy = prvá etapa
 • 8 . 8. 2022  rodinné domy = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 1. 8. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 15. 8. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Rača
 • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 15. 8. – 27. 8. 2022
 • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

Informácie k zapojeniu mestskej časti Staré Mesto
 • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 5. 9. – 27. 9. 2022
 • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

Informácie k zapojeniu ostatných mestských častí

Podunajské Biskupice

  • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 28. 9. – 14. 10. 2022 
  • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

Vrakuňa

  • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 15. 10. – 29. 10. 2022 
  • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

Vajnory

  • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 31. 10. – 9. 11. 2022 
  • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

Jarovce

  • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 10. 11. – 15. 11. 2022 
  • Podrobné informácie zverejníme neskôr

Rusovce

  • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 16. 11. – 24. 11. 2022 
  • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

Čunovo

  • Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 25. 11. – 28. 11. 2022 
  • Podrobné informácie zverejníme neskôr 

 

Mestské časti, v ktorých už distribúcia prebehla

Informácie k ďalšej etape zberu v Lamači

Od 1. 3 2022 bude zber kuchynského bioodpadu prebiehať 2x do týždňaČastejšie odvozy budú od začiatku marca do konca novembra

Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa. 

Ak sa vám vrecká na triedenie bioodpadu z kuchyne minuli, ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká alebo papierové vrecká si môžete zakúpiť v obchodoch; v drogériách, supermarketoch i bezobalových obchodoch. 
Pri ich kúpe si overte, či sú označené certifikátom OK compost, OK home compost alebo EN 13432: 2000. 

Nový harmonogram zberu pre rodinné domy v Lamači nájdete tu
 

 • Pre domácnosti v rodinných domoch 

Obyvatelia rodinných domov budú vykladať 20 l zbernú nádobu 2x do týždňa (podľa harmonogramu) na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7.00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni. 

 • Pre domácnosti v bytových domoch 

Obyvatelia bytových domov trieda kuchynský bioodpad tak, ako doteraz. Častejší odvoz odpadu zo 120 l alebo 240 l zberných nádob zabezpečí OLO. Zvýšenie frekvencie odvozu odpadu nie je potrebné nahlasovať, prebehne automaticky. 
Správcov bytových domov prosíme o pravidelné sprístupňovanie hnedej zbernej nádoby 2x do týždňa.

Informácie k zapojeniu mestskej časti Záhorská Bystrica

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 1. 3. – 12. 3. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 5. 3. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Tesco Expres – pri trhovisku 

14.00 – 17.00 hod. 

Krče – pri detskom ihrisku 

sobota 12. 3. 2022 

10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 hod. 

Námestie rodiny – pred budovou miestneho úradu 

Informačný leták pre Záhorskú Bystricu nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 7. 3. 2022 

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 14. 3. 2022 

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Karlova Ves

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 14. 3. – 4. 4. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 26. 3. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

OD Centrum (Karlova Ves) 

14.00 – 17.00 hod. 

park Kaskády – medzi ulicami H. Meličkovej a Kresánkova (Dlhé diely) 

sobota 2. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Karloveské centrum kultúry, Molecova ul. (Karlova Ves) 

14.00 – 17.00 hod. 

konečná zastávka, roh ulíc Majerníkova – Veternicová (Dlhé diely) 

sobota 9. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

park na Kempelenovej ul. (Karlova Ves) 

14.00 – 17.00 hod. 

pešia zóna Pribišova ul. – pri fontáne (Dlhé diely) 

Informačný leták pre Karlovu Ves nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 28. 3. 2022 

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 4. 4. 2022 

Harmonogram odvozu bude nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Dúbravka

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 5. 4. – 23. 4. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 16. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Dom služieb, ul. M. Sch. Trnavského – vonkajší priestor

14.00 – 17.00 hod. 

Žatevná ul. – parkovisko pri požiarnej zbrojnici

sobota 23. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Kaufland Harmincova ul. – parkovisko

14.00 – 17.00 hod. 

OD Saratov – vonkajší priestor

sobota 30. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Dom kultúry Dúbravka – námestie

14.00 – 17.00 hod. 

potraviny Kraj, Homolova ul. – parkovisko 

Informačný leták pre Dúbravku nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 18. 4. 2022 

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 25. 4. 2022

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Devínska Nová Ves

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 25. 4. – 5. 5. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 30. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

OC Tesco Glavica – parkovisko

14.00 – 17.00 hod. 

Mlynská ul. – pri železničnom podjazde

sobota 7. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

OC Tesco Glavica – parkovisko

14.00 – 17.00 hod. 

Mlynská ul. – pri železničnom podjazde

Informačný leták pre Devínsku Novú Ves nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 2. 5. 2022 

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 9. 5. 2022

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Devín

Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 6. – 10. 5. 2022.Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrum: 

sobota 14. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod., 14.00 – 17.00 hod.

Kremeľská 39 – dvor za budovou miestneho úradu

Informačný leták pre Devín nájdete tu.

Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 9. 5. 2022 

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 16. 5. 2022

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

 

Často kladené otázky a odpovede

Prečo zavádzate zber kuchynského odpadu?
Mesto Bratislava je povinné zaviesť zber kuchynského odpadu od 1. januára 2023. Mesto rozhodlo o postupnom zapájaní mestských častí, nakoľko pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu ide o tvorbu komfortného systému pre obyvateľov, ktorý si vyžaduje dlhší čas na implementáciu. Aby si mesto splnilo povinnosť so zavedením zberu kuchynského odpadu na celom svojom území, muselo s prvou etapou začať už v októbri 2021. Spomedzi 17 mestských častí sme začali v Lamači.
Bude sa zvyšovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?
Nie, poplatok sa z dôvodu zberu kuchynského odpadu nebude zvyšovať. Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kde si môžem vyzdvihnúť košík s vreckami, ak už v mojej mestskej časti prebehla distribúcia?
 • obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. Tiež môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu.
 • obyvatelia rodinných domov, kontaktujte Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 111, distribučný tím OLO vám následne prinesie balíček až k vašim dverám. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom.
Čo robiť v prípade, ak v mojom stanovišti zberných nádob chýba hnedá zberná nádoba na kuchynský biodpad?

Správca bytového domu má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu. Ak obyvatelia zatiaľ nemajú k dispozícii v stanovišti 240 litrovú zbernú nádobu, prosíme majiteľov bytov, aby kontaktovali svojho správcu nehnuteľnosti. Je pravdepodobné, že túto povinnosť prehliadol.

Kde zoženiem ďalšie vrecká, keď sa mi 12-mesačná zásoba minie? Prvých 150 je zdarma, ďalšie si budem platiť? Mám si ich niekde vyzdvihnúť?
150 ks vreciek (cca 2 až 3 vrecká na týždeň) dostali obyvatelia na obdobie 12 mesiacov. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.
Prečo ste začali so zavádzaním zberu kuchynského bioodpadu práve v Lamači?
Mestská časť Lamač bola v rámci štúdie o kuchynskom odpade vyhodnotená ako vhodná časť na začatie zavádzania celého systému. Lamač je mestská časť, ktorá má nižšiu hustotu obyvateľstva, nachádzajú sa tu rodinné domy aj bytovky (malé aj veľké). Vieme tak aplikovať zber v rôznych variantoch a zistiť, čo najlepšie funguje/nefunguje.
Čo, ak vlastním viac nehnuteľností? Mám nárok na viac košíkov s vreckami?
Ak je nehnuteľnosť zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta, má nárok na balíček. V prípade, že v 1 nehnuteľnosti je viacero evidovaných zapojení, každé zapojenie má nárok na balíček. Balíček pre rodinné domy obsahuje 10 l kuchynský košík, 20 l zbernú nádobu, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták. Balíček pre bytové domy obsahuje 10 l kuchynský košík, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták.
Potrebujem pri prevzatí košíka nejaké doklady?
Nie, prevzatie stačí potvrdiť podpisom.
Môže vyzdvihnúť za mňa košík niekto iný? Čo k tomu bude potrebovať?
V prípade rodinných domov, ak nie ste poplatníkom, je potrebné predložiť splnomocnenie od poplatníka (nemusí byť potvrdené notárom). Vzor splnomocnenia nájdete tu.

V prípade bytových domov, ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.

Mám nárok na košík s vreckami, ak vlastním v MČ rekreačnú nehnuteľnosť?
Áno, každá nehnuteľnosť je samostatne zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Čo ak mám vlastný košík/vedierko na zber K-BRO?
Môžete používať aj vlastný košík na zber kuchynského bioodpadu, dôležité je, aby ste používali kompostovateľné vrecká, v ktorých budete kuchynský odpad vhadzovať do nádoby na zber.
Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
Mám záhradku a všetko si kompostujem, potrebujem košík?
Každý, kto kompostuje vie, že pri kompostovaní je dôležité, aké odpady do kompostéra vhadzujeme, nakoľko to ovplyvní kvalitu kompostu. Preto do kompostéra nepatria pokazené ani plesnivé potraviny a takisto potraviny živočíšneho pôvodu (mliečne výrobky, kosti a pod). Práve na toto slúži zber kuchynského odpadu, aby sa obyvatelia zbavili aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nie je možné kompostovať v záhradnom kompostéri.
Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?
Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Naplnené, zauzlené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120 l alebo 240 l zbernej nádoby, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko do 20 l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať pred dom podľa harmonogramu v deň naplánovaného odvozu kuchynského bioodpadu. Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz. Prosíme, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad. Tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú navyše odlíšené nálepkami.
Kde môžem nájsť viac informácií ohľadom zberu kuchynského odpadu?
Nebude mi odpad doma zapáchať?
Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich vopred zabaliť do novinového (nie letákového!) papiera, aby zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných nádob, a to čo najskôr.

S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti, odporúčame včasné vynášanie naplnených a zauzlených vreciek do hnedej nádoby. Nemusíte čakať, kým bude vrecko úplne plné. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme.

Nehrozí prítomnosť hmyzu, hlodavcov?
Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme.
Nebude odpad vytekať?
Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. Ak budete napríklad vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť hodiť do košíka na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad a tekutú do výlevky. Potraviny, ako sú jogurty, smotana, môžete vyhadzovať v malých množstvách, ale neodporúčame do vreciek vhadzovať veľké množstvo takýchto potravín. Ak by mal váš košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame košík podložiť kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí.
Kam putuje vyzbieraný kuchynský odpad a čo sa s ním bude ďalej robiť?
Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. V najbližšom čase bude koncovým zariadením pre úpravu tohto materiálu bioplynová stanica Bošany, ktorá vyhrala verejné obstarávanie: BPS Bošany, web: www.alternativeenergy.sk. Výstupom spracovania kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v bioplynovej stanici je elektrická energia, teplo a certifikované hnojivo. Mesto Bratislava plánuje v  roku 2024 vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie, mestskej kompostárne, ktorá nám pomôže efektívne a ekologicky  nakladať s  kuchynským bioodpadom. Najmodernejšia a najväčšia kompostáreň na Slovensku by mala vzniknúť v mestskej časti Podunajské Biskupice v lokalite Vlčie hrdlo a kompost z nej sa bude dať využiť v mestských parkoch, komunitných záhradách a sadoch  ako podpora výsadby zelene.