Home » Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká? Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť tu:

Okrem vreciek pre zapojené domácnosti môžu obyvatelia získať aj náhradný košík na zber kuchynského bioodpadu v domácnosti. Nový košík (zapojenie sa do systému zberu) si Bratislavčania vedia vyzdvihnúť iba na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej ceste 22, Bratislava Našou snahou je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. Táto dodatočná distribúcia je jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” sa dajú zakúpiť v obchodoch.  

V roku 2022 sme zapojili všetky mestské časti

Zber kuchynského bioodpadu sme v priebehu roka 2022 úspešne spustili vo všetkých 17 mestských častiach Bratislavy. Do triedenia sa zapojilo viac ako 140 000 bratislavských domácností. Triedením kuchynského bioodpadu prispievajú Bratislavčanky a Bratislavčania k znižovaniu tohto druhu odpadu zo zmesového komunálneho odpadu a pomáhajú zlepšovať náš nenahraditeľný prírodný zdroj – pôdu. Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. Na začiatku spracovania je potrebné oddeliť kuchynský bioodpad od nečistôt – iných druhov odpadu, ktoré nepatria do hnedých zberných nádob. Čistý kuchynský odpad prechádza tepelným spracovaním, ktoré eliminuje baktérie. Z výslednej hmoty sa karbonizáciou získava biouhlík a pridaním ďalších výživných látok sa vyrába certifikovaný substrát Effeco. Ten dokáže viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť. Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Ak ešte netriedite, pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu aj vy a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste. Zber kuchynského bioodpadu sme v spolupráci s hlavným mestom zaviedli na území celej Bratislavy, čím sme splnili zákonnú povinnosť o zabezpečení triedenia kuchynského bioodpadu najneskôr k 1. januáru 2023.

Doterajšie výsledky

Do zberu kuchynského bioodpadu sa podarilo zapojiť 90 % domácností rodinných domov a pri bytových domoch je to zhruba 56 %. Tento druh odpadu triedi dohromady už viac ako 140 000 bratislavských domácností. Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca októbra 2023 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať už viac ako 11 200 ton vzácneho kuchynského bioodpadu. Z doterajších analýz kuchynského bioodpadu a zmesového komunálneho odpadu vyplýva, že obyvatelia hlavného mesta pristupujú k triedeniu zodpovedne. Znečistenie vyzbieraného bioodpadu je nižšie ako európsky priemer. Opakovaná analýza kuchynského bioodpadu z prvej zapojenej mestskej časti Lamač ukazuje, že prítomnosť odpadu z kuchýň v zmesovom komunálnom odpade výrazne klesá. OLO v spolupráci so ZENZO, o. z. uskutočnili v priebehu roka 2022 komplexnú analýzu zmesového komunálneho odpadu a kuchynského bioodpadu z piatich mestských častí Bratislavy. Touto analýzou sa zistilo, že kuchynský bioodpad dosahuje čistotu 97,5 %. Znečistenie bolo teda na úrovni 2,5 % čo je v porovnaní s európskym priemerom na úrovni 5 % veľký úspech. Najväčšie zastúpenie nerozložiteľného odpadu predstavoval najmä plast. Analyzovala sa tiež prítomnosť kuchynského bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade. Z opakovanej analýzy mestskej časti Lamač, ktorá bola zapojená do zberu v roku 2021 vyplynul pozitívny trend. Zatiaľ, čo sa v máji tohto roku v zmesovom odpade nachádzalo v priemere 46 % kuchynského bioodpadu, v novembri to bolo len 27 %. Tento trend značí vysoký záujem obyvateľov o triedenie kuchynského bioodpadu. Pri analýze zmesového odpadu zvyšných 4 mestských častí bola zistená prítomnosť kuchynského bioodpadu v rozsahu 17 % až 42 %. Ide o relatívne vysoký podiel kuchynského bioodpadu v nádobách na zmesový odpad, kde je potenciál na zvýšenie vytriedenia kuchynského bioodpadu ešte vysoký.

Ako sa môžem zapojiť do zberu?

Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v roku 2023. Všetky zapojené domácnosti dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. 

Obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. Ak obyvateľom bytových domov chýba v stanovišti hnedá zberná nádoba na kuchynský bioodpad alebo majú týchto nádob nedostatok, je potrebné obrátiť sa na správcu bytového domu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu. Na žiadosť správcu dodá OLO potrebný počet nádob do konkrétnych stanovíšť. Obyvatelia rodinných domov môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č. 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad.     

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.olo.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

Domácnosti v rodinných domoch Obyvatelia rodinných domov triedia kuchynský bioodpad do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.  Domácnosti v bytových domoch Obyvatelia bytových domov triedia kuchynský bioodpad do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. 

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?

English version is available here.

Informácie o zbere kuchynského odpadu z domácností

 • Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je rozdelený nasledovne: Od začiatku marca do konca novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa. Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa.
 • V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.
 • Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň). Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si ďalšie opätovne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste 22, a to už od 1. marca 2023, prípadne si v maloobchodnej sieti zakúpte vrecká označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.
 • Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Presný deň odvozu na Vašej ulici nájdete v tabuľke

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu prebiehajú celoročne, ale vzhľadom na to, že tieto druhy odpadov majú rozdielne spracovanie, prosíme nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad a naopak. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami. Do nádoby na kuchynský odpad patria len riadne zauzlené kompostovateľné vrecká so zvyškami z prípravy jedla (šupky, odrezky z prípravy rastlinnej a živočíšnej stravy), potraviny po záruke rastlinného a živočíšneho pôvodu, zvyšky vareného jedla, malé kosti a pod. Do nádoby na záhradný odpad zas patria kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu.  Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať. 

Mestské časti, v ktorých už distribúcia prebehla

Informácie k ďalšej etape zberu v Lamači
Od 1. 3 2022 bude zber kuchynského bioodpadu prebiehať 2x do týždňaČastejšie odvozy budú od začiatku marca do konca novembra Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1x do týždňa.  Ak sa vám vrecká na triedenie bioodpadu z kuchyne minuli, ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká alebo papierové vrecká si môžete zakúpiť v obchodoch; v drogériách, supermarketoch i bezobalových obchodoch.  Pri ich kúpe si overte, či sú označené certifikátom OK compost, OK home compost alebo EN 13432: 2000.  Nový harmonogram zberu pre rodinné domy v Lamači nájdete tu  

 • Pre domácnosti v rodinných domoch 

Obyvatelia rodinných domov budú vykladať 20 l zbernú nádobu 2x do týždňa (podľa harmonogramu) na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7.00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni. 

 • Pre domácnosti v bytových domoch 

Obyvatelia bytových domov trieda kuchynský bioodpad tak, ako doteraz. Častejší odvoz odpadu zo 120 l alebo 240 l zberných nádob zabezpečí OLO. Zvýšenie frekvencie odvozu odpadu nie je potrebné nahlasovať, prebehne automaticky.  Správcov bytových domov prosíme o pravidelné sprístupňovanie hnedej zbernej nádoby 2x do týždňa.

Informácie k zapojeniu mestskej časti Záhorská Bystrica
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 1. 3. – 12. 3. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 5. 3. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Tesco Expres – pri trhovisku 

14.00 – 17.00 hod. 

Krče – pri detskom ihrisku 

sobota 12. 3. 2022 

10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 hod. 

Námestie rodiny – pred budovou miestneho úradu 

Informačný leták pre Záhorskú Bystricu nájdete tu. Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 7. 3. 2022  Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 14. 3. 2022  Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Karlova Ves
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 14. 3. – 4. 4. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 26. 3. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

OD Centrum (Karlova Ves) 

14.00 – 17.00 hod. 

park Kaskády – medzi ulicami H. Meličkovej a Kresánkova (Dlhé diely) 

sobota 2. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Karloveské centrum kultúry, Molecova ul. (Karlova Ves) 

14.00 – 17.00 hod. 

konečná zastávka, roh ulíc Majerníkova – Veternicová (Dlhé diely) 

sobota 9. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

park na Kempelenovej ul. (Karlova Ves) 

14.00 – 17.00 hod. 

pešia zóna Pribišova ul. – pri fontáne (Dlhé diely) 

Informačný leták pre Karlovu Ves nájdete tu. Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 28. 3. 2022 Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 4. 4. 2022  Harmonogram odvozu bude nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Dúbravka
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 5. 4. – 23. 4. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 16. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Dom služieb, ul. M. Sch. Trnavského – vonkajší priestor

14.00 – 17.00 hod. 

Žatevná ul. – parkovisko pri požiarnej zbrojnici

sobota 23. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Kaufland Harmincova ul. – parkovisko

14.00 – 17.00 hod. 

OD Saratov – vonkajší priestor

sobota 30. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Dom kultúry Dúbravka – námestie

14.00 – 17.00 hod. 

potraviny Kraj, Homolova ul. – parkovisko 

Informačný leták pre Dúbravku nájdete tu. Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 18. 4. 2022  Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 25. 4. 2022 Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Devínska Nová Ves
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 25. 4. – 5. 5. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 30. 4. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

OC Tesco Glavica – parkovisko

14.00 – 17.00 hod. 

Mlynská ul. – pri železničnom podjazde

sobota 7. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

OC Tesco Glavica – parkovisko

14.00 – 17.00 hod. 

Mlynská ul. – pri železničnom podjazde

Informačný leták pre Devínsku Novú Ves nájdete tu. Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 2. 5. 2022  Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 9. 5. 2022 Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Devín
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 6. 5. – 10. 5. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrum: 

sobota 14. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod., 14.00 – 17.00 hod.

Kremeľská 39 – dvor za budovou miestneho úradu

Informačný leták pre Devín nájdete tu. Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 9. 5. 2022  Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 16. 5. 2022 Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Petržalka
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 11. 5. – 8. 6. 2022. Harmonogram podľa ulíc pre Dvory I, II, III, IV, V a VI, Janíkov Dvor, Kapitulský Dvor, Kopčany a Lúky = prvá etapa nájdete tu a pre Háje, Dvory IV (okrem Panónska a Rusovská cesta, Wolkrova a Macharova ul.) = druhá etapa nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 21. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Kežmarské nám.

14.00 – 17.00 hod. 

Nobelovo nám.

sobota 28. 5. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Námestie republiky

14.00 – 17.00 hod. 

Jantárová cesta – Betliarska ul. (okolie Lidl)

sobota 4. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Farského ul. – Jantárová cesta (okolie TPD)

14.00 – 17.00 hod. 

Technopol – Kutlíkova ul.

sobota 11. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Šustekova ul. – vnútroblok oproti Saleziánom

14.00 – 17.00 hod. 

Námestie hraničiarov

Informačný leták pre Petržalku nájdete tu. Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 23. 5. 2022 v lokalitách Dvory I, II, III, IV, V a VI, Janíkov Dvor, Kapitulský Dvor, Kopčany a Lúky = prvá etapa
 • 6 . 6. 2022 v lokalitách Háje, Dvory IV (okrem Panónska a Rusovská cesta, Wolkrova a Macharova ul.) = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 30. 5. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 13. 6. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Ružinov
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 9. 6. – 16. 7. 2022. Harmonogram podľa ulíc pre rodinné domy (prvá etapa) nájdete tu Harmonogram podľa ulíc pre bytové domy (druhá etapa) nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 18. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Gagarinova ul. – Lidl

14.00 – 17.00 hod. 

roh ulíc Mierová – Kaštieľska

sobota 25. 6. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

konečná zastávka Rádiová ul.

14.00 – 17.00 hod. 

park na Vietnamskej ul.

sobota 2. 7. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Chlumeckého ul. – Lidl

14.00 – 17.00 hod. 

OC Helios – Herlianska ul.

sobota 9. 7. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

trhovisko Bachova

14.00 – 17.00 hod. 

park Andreja Hlinku  (pri soche A. Hlinku)

sobota 16. 7. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

park na rohu Miletičovej a Záhradníckej ul.

14.00 – 17.00 hod. 

park Andreja Hlinku  (pri soche A. Hlinku)

Informačný leták pre Ružinov nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 20. 6. 2022 rodinné domy = prvá etapa
 • 11 . 7. 2022  bytové domy = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 27. 6. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 18. 7. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Nové Mesto
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 18. 7. – 13. 8. 2022.

Harmonogram podľa ulíc pre bytové domy (prvá etapa) nájdete tu

Harmonogram podľa ulíc pre rodinné domy (druhá etapa) nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 23. 7. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Višňová ul. č. 2

10.00 – 17.00 hod. 

Kuchajda – pri amfiteátri

sobota 30. 7. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Trnavská cesta – Kaufland (hlavný vchod)

10.00 – 17.00 hod. 

park oproti hasičom – Hálkova a Považská ul.

sobota 6. 8. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

park pri kostole – Račianska a Teplická ul.

10.00 – 17.00 hod. 

park Jama – na rohu ul. Odbojárov a Kalinčiakova

sobota 13. 8. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Nobelova 3/A – okolie obchodného domu

10.00 – 17.00 hod. 

Trnavské mýto – zastávka MHD (smer Hlavná stanica)

Informačný leták pre Nové Mesto nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 25. 7. 2022 bytové domy = prvá etapa
 • 8 . 8. 2022  rodinné domy = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 1. 8. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 15. 8. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Rača
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 15. 8. – 27. 8. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 20. 8. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Pekná cesta – Lidl

14.00 – 17.00 hod. 

Miestny úrad Rača, Kubačova ul.

sobota 27. 8. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Púchovská ul. – Kaufland

14.00 – 17.00 hod. 

ul. Pri Šajbách 20

Informačný leták pre Raču nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 22. 8. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 29. 8. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Staré Mesto
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 5. 9. – 27. 9. 2022

Harmonogram podľa ulíc pre rodinné domy (prvá etapa) nájdete tu

Harmonogram podľa ulíc pre bytové domy (druhá etapa) nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 10. 9. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

potraviny KRAJ, Drotárska cesta

14.00 – 17.00 hod. 

pri ZŠ Mudroňova (oproti hotelu Albrecht)

sobota 17. 9. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Nám. Nežnej revolúcie (pred Starou tržnicou)

14.00 – 17.00 hod. 

reštaurácia Funus, ul. Prokopa Veľkého

sobota 24. 9. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

trhovisko Žilinská (z ul. Žilinská)

14.00 – 17.00 hod. 

Kamenné nám. – PRIOR (pod hodinami)

sobota 1. 10. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

trh Poľná (z ul. 29. augusta)

14.00 – 17.00 hod. 

Jakubovo nám. – detské ihrisko (z ul. Lazaretská)

Informačný leták pre Staré Mesto nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať

 • 12. 9. 2022 rodinné domy = prvá etapa
 • 26 . 9. 2022  bytové domy = druhá etapa

Prvý odvoz kuchynského bioodpadu

 • v týždni od 19. 9. 2022 pre prvú etapu
 • v týždni od 3. 10. 2022 pre druhú etapu

Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Podunajské Biskupice
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 28.9 – 14.10. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 8. 10. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

trhovisko Latorická

14.00 – 17.00 hod. 

Miestny úrad Podunajské Biskupice, Trojičné nám.

sobota 15. 10. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Uzbecká ul. – BILLA

14.00 – 17.00 hod. 

Dudvážska ul. – Tesco

Informačný leták pre Podunajské Biskupice nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 10. 10. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 17. 10. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Vrakuňa
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 15. 10. – 29. 10. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 22. 10. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Rajecká ul. 7-9 (Malý trh)

14.00 – 17.00 hod. 

roh Čiližská/Vážska ul. (pri reštaurácii Na rohu)

sobota 29. 10. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Žitavská ul. – TESCO Express

14.00 – 17.00 hod. 

Hradská ul. – Pentagon (priestor pred schodmi)

Informačný leták pre Vrakuňu nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 24. 10. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 31. 10. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Vajnory
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 2. 11. – 9. 11. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu.

Distribučné centrá: 

sobota 5. 11. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Osloboditeľská ul., potraviny Terno

14.00 – 17.00 hod. 

OC Vajnoria

sobota 12. 11. 2022 

10.00 – 13.00 hod. 

Roľnícka 1 – pri pošte

14.00 – 17.00 hod. 

športový areál Alviano

Informačný leták pre Vajnory nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 7. 11. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 14. 11. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Jarovce
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 10. 11. – 15. 11. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 19. 11. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Kultúrny dom Jarovce, Jantárová 1

Informačný leták pre Jarovce nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 21. 11. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 28. 11. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Rusovce
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 16. 11. – 24. 11. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 26. 11. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Balkánska 133 – potraviny KRAJ

Informačný leták pre Rusovce nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 28. 11. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 5. 12. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

Informácie k zapojeniu mestskej časti Čunovo
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek: 25. 11. – 28. 11. 2022. Harmonogram podľa ulíc nájdete tu

Distribučné centrá: 

sobota 3. 12. 2022 

10.00 – 17.00 hod. 

Miestny úrad Čunovo, Hraničiarska 144/22

Informačný leták pre Čunovo nájdete tu Kuchynský bioodpad začnite zbierať: 28. 11. 2022. Prvý odvoz kuchynského bioodpadu: v týždni od 5. 12. 2022. Harmonogram odvozu nájdete na https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

 

Často kladené otázky a odpovede

Prečo zavádzate zber kuchynského odpadu?
Zaviesť zber kuchynského odpadu mala povinnosť samospráva – čiže v tomto prípade mesto Bratislava do 1. januára 2023. Stretávame sa s otázkou, že iné mestá to robia inak. Áno, ako tento zber samospráva zavedie je čiastočne riešené legislatívou a do veľkej miery je ponechané na rozhodnutie jednotlivých samospráv.
Bude sa zvyšovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?
Nie, poplatok sa z dôvodu zberu kuchynského odpadu nebude zvyšovať. Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Kde si môžem vyzdvihnúť košík s vreckami, ak som sa ešte nezapojil?
 • obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00.
 • obyvatelia rodinných domov, kontaktujte Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 550 a dohodnite si ďalší postup pri preberaní nástrojov zberu 
Čo robiť v prípade, ak mám v stanovišti málo hnedých zberných nádob na kuchynský bioodpad alebo nádoby úplne chýbajú?
Ak Vám pred bytovým domom chýba zberná nádoba alebo máte nedostatok nádob na kuchynský bioodpad, obráťte sa na správcu svojho bytového domu. Správca má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského bioodpadu. Ak už máte kuchynský odvetrávaný košík, no v stanovišti vám chýba zberná nádoba, je pravdepodobné, že správca túto povinnosť prehliadol. 
Kde zoženiem ďalšie vrecká, keď sa mi 12-mesačná zásoba minie? Prvých 150 je zdarma, ďalšie si budem platiť? Mám si ich niekde vyzdvihnúť?
150 ks vreciek (cca 2 až 3 vrecká na týždeň) dostali obyvatelia v štartovacom balíčku na obdobie 12 mesiacov. Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť vcentrále OLO na Ivanskej ceste 22 alebo na miestnom úrade konkrétnej mestskej časti. Harmonogram distribúcie pre jednotlivé MČ nájdete tu.  V priebehu júla nájdu Bratislavčania, vždy v sobotu od 8.00 do 14.00 h, kompostovateľné vrecká aj v našom stánku na trhovisku Miletičova a v priebehu augusta, rovnako v sobotu od 8.00 do 14.00 h, na trhovisku Žilinská. Našou snahou je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. Táto dodatočná distribúcia je jednorazová, pričom každá zapojená domácnosť má nárok na 2 rolky, teda 50 certifikovaných kompostovateľných vreciek. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” sa dajú zakúpiť v obchodoch.
Čo, ak vlastním viac nehnuteľností? Mám nárok na viac košíkov s vreckami?
Ak je nehnuteľnosť zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta, má nárok na balíček. V prípade, že v 1 nehnuteľnosti je viacero evidovaných zapojení, každé zapojenie má nárok na balíček. Balíček pre rodinné domy obsahuje 10 l kuchynský košík, 20 l zbernú nádobu, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták. Balíček pre bytové domy obsahuje 10 l kuchynský košík, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták.
Potrebujem pri prevzatí košíka nejaké doklady?
Nie, prevzatie stačí potvrdiť podpisom.
Môže vyzdvihnúť za mňa košík niekto iný? Čo k tomu bude potrebovať?
V prípade rodinných domov, ak nie ste poplatníkom, je potrebné predložiť splnomocnenie od poplatníka (nemusí byť potvrdené notárom). Vzor splnomocnenia nájdete tu. V prípade bytových domov, ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu ani splnomocnenie predkladať nemusí.
Mám nárok na košík s vreckami, ak vlastním v MČ rekreačnú nehnuteľnosť?
Áno, každá nehnuteľnosť je samostatne zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Čo ak mám vlastný košík/vedierko na zber K-BRO?
Môžete používať aj vlastný odvetrávateľný košík na zber kuchynského bioodpadu, dôležité je, aby ste používali kompostovateľné vrecká, v ktorých budete kuchynský odpad vhadzovať do nádoby na zber.
Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
Mám záhradku a všetko si kompostujem, potrebujem košík?
Každý, kto kompostuje vie, že pri kompostovaní je dôležité, aké odpady do kompostéra vhadzujeme, nakoľko to ovplyvní kvalitu kompostu. Preto do kompostéra nepatria pokazené ani plesnivé potraviny a takisto potraviny živočíšneho pôvodu (mliečne výrobky, kosti a pod). Práve na toto slúži zber kuchynského odpadu, aby sa obyvatelia zbavili aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nie je možné kompostovať v záhradnom kompostéri.
Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?
Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Naplnené, zauzlené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120 l alebo 240 l zbernej nádoby, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko do 20 l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať pred dom podľa harmonogramu v deň naplánovaného odvozu kuchynského bioodpadu. Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz. Prosíme, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad. Tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú navyše odlíšené nálepkami.
Kde môžem nájsť viac informácií ohľadom zberu kuchynského odpadu?
Nebude mi odpad doma zapáchať?
Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávateľnom košíku, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich vopred zabaliť do novinového (nie letákového) papiera, aby zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných nádob, a to čo najskôr. S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti, odporúčame včasné vynášanie naplnených a zauzlených vreciek do hnedej nádoby. Nemusíte čakať, kým bude vrecko úplne plné. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme.
Nehrozí prítomnosť hmyzu, hlodavcov?
Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávateľnom košíku, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme.
Nebude odpad vytekať?
Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. Ak budete napríklad vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť hodiť do kompostovateľného vrecka umiestneného v odvetrávateľnom košíku a tekutú do výlevky. Potraviny, ako sú jogurty, smotana, môžete vyhadzovať v malých množstvách, ale neodporúčame do vreciek vhadzovať veľké množstvo takýchto potravín. Ak by mal váš košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame ho podložiť kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí.
Kam putuje vyzbieraný kuchynský odpad a čo sa s ním bude ďalej robiť?
Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. Koncovým zariadením pre úpravu tohto materiálu je od augusta 2022 spoločnosť Zdroje Zeme a.s. prevádzka Horný Jatov, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, web: www.zdrojezeme.eu/ . Výstupom spracovania kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu je certifikovaný substrát EFFECO. Ide o substrát, ktorý je schopný viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť. Výsledkom spracovania kuchynského bioodpadu z bratislavských domácností je teda produkt, ktorý dokáže obnoviť prírodné zdroje a život v zemi. Mesto Bratislava plánuje vybudovanie vlastného zariadenia na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu, ktoré nám pomôže efektívne a ekologicky nakladať s týmto druhom odpadu.
Ako ovplyvní zber kuchynského bioodpadu stanovištia zberných nádob?
Na zber kuchynského bioodpadu sú určené 240 l hnedé zberné nádoby označené nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Ich počet je potrebné prispôsobiť obyvateľom daného bytového domu. Ak potrebujete rozšíriť alebo vybudovať vaše stanovište zberných nádob, všetky potrebné informácie vrátanie podmienok na získanie dotácie nájdete na https://bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska