Home » Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

Začíname v Lamači

Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023. Keďže ide o veľký projekt, hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s ním začína postupne už teraz. Projekt začíname v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho implementujeme aj v ostatných mestských častiach Bratislavy. Posledné mestské časti budú zapojené začiatkom roka 2023.
Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Pri skládkovaní, ktoré sa praktizuje na 80 % územia Slovenska, je takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia.
Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kg kuchynského bioodpadu? Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost.
Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 – 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnom meste.

Leták Zavedenie zberu kuchynského bioodpadu v MČ Lamač

*Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v MČ Lamač bude prebiehať od 11. 10. 2021 podľa harmonogramu. V úvodnej etape sa odvozy budú realizovať 1x týždenne.

Distribúcia zberných nádob a kompostovateľných vreciek

Všetky domácnosti mestskej časti Lamač dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Predpokladaný začiatok distribúcie balíčkov pre mestskú časť Lamač je od 20. 9. 2021.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom SMS. Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob „door to door“ priamo do domácností rodinných domov v Lamači je zverejnený aj na stránke www.olo.sk.

Obyvatelia bytoviek v Lamači si môžu prevziať balíček počas distribúcie „door to door“ priamo do vašich domácností. Dátum a čas sa obyvatelia bytoviek dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky.

Predpokladaný čas distribúcie je pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00.

 

Ak si nestihnete prevziať balíček počas distribúcie „door to door“, môžete si ho prísť vyzdvihnúť na miestach zriadených distribučných centier (soboty 9.10. a 16.10.2021):

9.10.2021

  • trhovisko pred miestnym úradom Lamač od 10:00 do 13:00
  • bývalá požiarna stanica na Vrančovičovej ulici od 14:00 do 17:00

16.10.2021

  • Materská škola Bory na ulici Milana Šimečku od 10:00 do 13:00
  • bývalá budova verejného osvetlenia na ulici Pod násypom od 14:00 do 17:00

Informácie o nakladaní s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom

 • pre domácnosti v bytových domoch

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku.

Po naplnení vrecko uzatvoria a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti vášho bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

 • pre domácnosti v rodinných domoch

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku.

Po naplnení vrecko uzatvoria a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Túto zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod.

 

Prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, teda od 4. 10. 2021. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka. Prvý odvoz je plánovaný v týždni od 11. 10. 2021 (viď harmonogram odvozného dňa konkrétnej ulice).

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?

Informácie o zbere kuchynského odpadu z domácností

 • Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od marca do novembra bude zber realizovaný 2x do týždňa. Od decembra do februára bude zber 1x do týždňa.
 • V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.
 • Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká, ktoré ste dostali na 12 mesiacov v počte 150 ks (2 až 3 vrecká na týždeň).
 • Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?

Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Naplnené uzatvorené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120 l alebo 240 l zbernej nádoby, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko do 20 l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať podľa harmonogramu v deň odvozu kuchynského bioodpadu.

Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz.

Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené nálepkami.

Do nádoby na kuchynský odpad patria zvyšky z prípravy jedla (šupky, odrezky z prípravy rastlinnej a živočíšnej stravy) aj potraviny po záruke rastlinného a živočíšneho pôvodu, zvyšky vareného jedla, malé kosti a podobne. Do nádoby na záhradný odpad patrí napríklad pokosená tráva, lístie, malé konáre, kvety, piliny, odpad z pestovania ovocia a zeleniny…

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu.

Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.

Často kladené otázky a odpovede

Prečo zavádzate zber kuchynského odpadu?
Mesto Bratislava je povinné zaviesť zber kuchynského odpadu od 1. januára 2023. Mesto rozhodlo o postupnom zapájaní mestských častí, nakoľko pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu ide o tvorbu komfortného systému pre obyvateľov, ktorý si vyžaduje dlhší čas na implementáciu. Aby si mesto splnilo povinnosť so zavedením zberu kuchynského odpadu na celom svojom území, muselo s prvou etapou začať už teraz. Spomedzi 17 mestských častí začíname v Lamači.
Bude sa zvyšovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?
Nie, poplatok sa z dôvodu zberu kuchynského odpadu nebude zvyšovať. Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Prečo začínate so zavádzaním zberu kuchynského bioodpadu práve v Lamači?
Mestská časť Lamač bola v rámci štúdie o kuchynskom odpade vyhodnotená ako vhodná časť na začatie zavádzania celého systému. Lamač je mestská časť, ktorá má nižšiu hustotu obyvateľstva, nachádzajú sa tu rodinné domy aj bytovky (malé aj veľké). Vieme tak aplikovať zber v rôznych variantoch a zistiť, čo najlepšie funguje/nefunguje. Spätná väzba od obyvateľov bude pre nás preto veľmi dôležitá.
Kedy sa zapoja ostatné mestské časti do systému zberu kuchynského bioodpadu?
 • 1. etapa od októbra 2021 – MČ Lamač
 • 2. etapa so začiatkom zvozu od apríla 2022 – MČ Rača, MČ Nové Mesto, MČ Vajnory, MČ Devínska Nová Ves, MČ Záhorská Bystrica
 • 3. etapa (začiatok zvozu od mája 2022) – MČ Ružinov, MČ Podunajské Biskupice, MČ Vrakuňa
 • 4. etapa (začiatok zvozu od júla 2022) – MČ Devín, MČ Dúbravka, MČ Karlova Ves
 • 5. etapa (začiatok zvozu od januára 2023) – MČ Staré Mesto, MČ Petržalka, MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Rusovce
Ako sa môžem dostať ku košíku a kompostovateľným vreckám?
Obyvatelia rodinných domov v Lamači si môžu prevziať balíček (10 l kuchynský košík, 20 l zberná nádoba, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták) a počas distribúcie podľa harmonogramu, ktorá bude prebiehať od 20.9.2021.

Obyvatelia bytoviek v Lamači si môžu prevziať balíček (10 l kuchynský košík, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták) počas distribúcie podľa harmonogramu. Dátum a čas sa obyvatelia dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky.

Predpokladaný čas distribúcie je pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00.

Všetky domácnosti mestskej časti Lamač dostanú bezplatne jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks a informačný leták. Predpokladaný začiatok distribúcie balíčkov pre mestskú časť Lamač je od 20. 9. 2021.

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom sms. Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob „door to door“ priamo do domácností rodinných domov v Lamači je zverejnený aj na stránke www.olo.sk.

Obyvatelia bytoviek v Lamači si môžu prevziať balíček počas distribúcie „door to door“ priamo do vašich domácností. Dátum a čas sa obyvatelia bytoviek dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Predpokladaný čas distribúcie je pondelok až piatok od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 9:00 do 18:00. Ak si nestihnete prevziať balíček počas distribúcie „door to door“, môžete si ho prísť prevziať na miestach zriadených distribučných centier (buď v sobotu 9.10 alebo 16.10.2021), kde si obyvatelia, ktorých OLO nezastihlo doma, môžu vyzdvihnúť aj svoj balíček na 4 adresách:

 • trhovisko pred miestnym úradom Lamač – 9.10.2021 od 10:00 do 13:00
 • bývalá požiarna stanica na Vrančovičovej ulici – 9.10.2021 od 14:00 do 17:00
 • Materská škola Bory na ulici Milana Šimečku – 16.10.2021 od 10:00 do 13:00
 • bývalá budova verejného osvetlenia na ulici Pod násypom- 16.10.2021 od 14:00 do 17:00
Kde zoženiem ďalšie vrecká, keď sa mi 12-mesačná zásoba minie? Prvých 150 je zdarma, ďalšie si budem platiť? Mám si ich niekde vyzdvihnúť?
150 ks vreciek (cca 2 až 3 vrecká na týždeň) dostanú obyvatelia MČ Lamač na obdobie 12 mesiacov. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžu obyvatelia zakúpiť v obchodoch.
Čo, ak vlastním viac nehnuteľností? Mám nárok na viac košíkov s vreckami?
Ak je nehnuteľnosť zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta, má nárok na balíček. V prípade, že v 1 nehnuteľnosti je viacero evidovaných zapojení, každé zapojenie má nárok na balíček. Balíček pre rodinné domy obsahuje 10 l kuchynský košík, 20 l zberná nádoba, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták. Balíček pre bytové domy obsahuje 10 l kuchynský košík, 150 ks kompostovateľných vreciek a informačný leták.
Potrebujem pri prevzatí košíka nejaké doklady?
Áno, ak ste poplatníkom, stačí Vám občiansky preukaz. Ak nie ste poplatníkom, je potrebné predložiť splnomocnenie od poplatníka (nemusí byť potvrdené notárom).
Môže vyzdvihnúť za mňa košík niekto iný? Čo k tomu bude potrebovať?
Ak nie ste poplatníkom, je potrebné predložiť splnomocnenie od poplatníka (nemusí byť potvrdené notárom).
Mám nárok na košík s vreckami, ak vlastním v MČ rekreačnú nehnuteľnosť?
Áno, každá nehnuteľnosť je samostatne zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Čo ak mám vlastný košík/vedierko na zber K-BRO?
Môžete používať aj vlastný košík na zber K-BRO, dôležité je, aby ste používali kompostovateľné vrecká, v ktorých budete kuchynský odpad vhadzovať do nádoby na zber.
Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce kompostovanie?
Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podobne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, burinu. Pozor! Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spracovať.
Mám záhradku a všetko si kompostujem, potrebujem košík?
Každý, kto kompostuje vie, že pri kompostovaní je dôležité, aké odpady do kompostéra vhadzujeme, nakoľko to ovplyvní kvalitu kompostu. Preto do kompostéra nepatria pokazené ani plesnivé potraviny a takisto potraviny živočíšneho pôvodu (mliečne výrobky, kosti a pod). Na toto práve slúži zber kuchynského odpadu, aby sa obyvatelia zbavili aj biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý nie je možné kompostovať v záhradnom kompostéri.
Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský bioodpad a záhradný bioodpad?
Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Naplnené uzatvorené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120 l alebo 240 l zbernej nádoby, ktorá sa bude nachádzať v blízkosti bytového domu. Obyvatelia rodinných domov vložia vrecko do 20 l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať prd dom/bytovku podľa harmonogramu v deň naplánovaného odvozu kuchynského bioodpadu. Zber kuchynského odpadu bude prebiehať počas celého roka. Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca do novembra, 1x za dva týždne, tak ako doteraz. Prosím, nevhadzujte kuchynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad. Tieto druhy odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú navyše odlíšené nálepkami.
Kde môžem nájsť viac informácií ohľadom zberu kuchynského odpadu?
Nebude mi odpad doma zapáchať?
Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich predom zabaliť do novinového (nie letákového!) papiera, aby sa zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných nádob, a to čo najskôr. Kuchynský odpad treba vložiť do plastového vrecka a poriadne uzavrieť, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a držať v tme.
Nebudú nádoby zapáchať? Nehrozí prítomnosť hmyzu, hlodavcov?
Zápach je eliminovaný už pri nakladaní s odpadom v domácnosti. Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v domácnosti, odporúčame jeho včasné vynášanie. Nemusíte čakať, kým bude vrecko plné. Kuchynský odpad treba vložiť do plastového vrecka a poriadne uzavrieť, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku, držať v tme.
Nebude odpad vytekať?
Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. Ak budete napríklad vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť hodiť do košíka na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad a tekutú do výlevky. Potraviny, ako sú jogurty, smotana, môžete vyhadzovať v malých množstvách, ale neodporúčame do vreciek vhadzovať veľké množstvo takýchto potravín. Ak by mal Váš košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame košík podložiť kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí.
Kam putuje vyzbieraný kuchynský odpad a čo sa s ním bude ďalej robiť?
Dobre vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. V najbližšom čase bude koncovým zariadením pre úpravu tohto materiálu bioplynová stanica Bošany, ktorá vyhrala verejné obstarávanie: BPS Bošany, web: www.alternativeenergy.sk. Výstupom spracovania kuchynský biologicky rozložiteľný odpad v bioplynovej stanici je elektrická energia, teplo a certifikované hnojivo. Mesto Bratislava momentálne nedisponuje zariadením na spracovanie kuchynský biologicky rozložiteľný odpad s potrebnou kapacitou. Vo fáze projektovania sa nachádza kompostáreň, ktorá bude v nasledujúcich rokoch uvedená do prevádzky a bude slúžiť ako koncové zariadenie pre spracovanie kuchynský biologicky rozložiteľný odpad v Bratislave. Produktom kompostárne bude vysokokvalitný certifikovaný kompost – hnojivo.