Home » História ZEVO » Podmienky prijatia odpadu » Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Postup pri nakladaní s infekčným odpadom v ZEVO Bratislava, Vlčie hrdlo 72, Bratislava

Podľa § 40 g ods. 2 zákona o IPKZ (39/2013 Z.z.) bola spoločnosť OLO, a.s. prevádzka  ZEVO Bratislava, Vlčie hrdlo 72, dňa 25.02.2021 na základe poverenia 9095/2021 poverená na prijatie, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu katalógové číslo  18 01 03 (odpad z testovania na COVID-19) v súvislosti s opatreniami počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

 Postup pri prijímaní a spracovaní nebezpečného odpadu:

 1. Držiteľ nebezpečného odpadu (18 01 03) musí uzavrieť zmluvu so spoločnosťou OLO a.s. Kontaktná osoba Mgr. Jana Slováková, telefónne číslo +421918110636, mail: obchod@olo.sk

 2. Na web stránke OLO a.s. budú uverejnené dátumy a časy, kedy je možné priviesť nebezpečný odpad do ZEVO Bratislava (pôvodne Spaľovňa odpadu).

 3. Zákazník si vopred dohodne s Obchodným oddelením , najneskôr 48 hodín pred dodaním odpadu presný čas príjazdu vozidla s odpadom.

 4. Maximálna tolerancia nedodržania času je 30 minút. V prípade nepredvídateľnej udalosti a s tým spojeným meškaním vozidla je potrebné informovať obsluhu na váhe (príjem odpadu) a dohodnúť posun času, ak je to možné. V opačnom prípade bude odpad odmietnutý. Obsluha váhy t. č.: +421 918 110 506.

 5. Nebezpečný odpad držiteľ odpadu privezie v oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných plastikových vakoch na jednorazové použitie, prípadne v Klinik boxoch do 30 l.

 6. Vodič vozidla na váhe podpíše pravidlá BOZP, ktoré sú súčasťou zmluvy.

 7. Vodič vozidla si ďalej zo sebou prinesie vopred vyplnený Sprievodný list nebezpečného odpadu („SLNO“), na ktorom musí byť vypísané číslo povolenia na prepravu nebezpečného odpadu. Každý pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu, ktorý ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona, alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať súhlas na prepravu nebezpečného odpadu.

 8. SLNO odovzdá pri príjazde na váhe, pri odchode prevezme na váhe vážny lístok a potvrdený SLNO.

 9. Po príchode vozidla s nebezpečným odpadom sa riadi inštrukciami poverených zamestnancov ZEVO Bratislava.

 10. Obsluha váhy zaeviduje potrebné údaje k evidencií  odpadu a bude informovať zodpovednú osobu dodávateľa (napríklad vodiča vozidla) o vykládke nebezpečného odpadu v priestore nato vyhradenom.

 11. Vodič vozidla s vozidlom pokračuje v jazde, bez zbytočného zastavovania na miesto vykládky odpadu – výsypnú rampu.

 12. Je zakázané opustiť vozidlo na inom mieste, ako na mieste vykládky.

 13. Na výsypnej rampe sa posádka vozidla riadi pokynmi povereného pracovníka ZEVO.

 14. Obsluha na výsypnej rampe, vizuálne prehliadne technický stav vozidla a výbavu pred vykládkou. Ak sa počas prehliadky zistia nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť, alebo ochranu vykládky, vykládka sa nesmie vykonať.

 15. Po vykonaní vykládky posádka vozidla vo vozidle, opustí priestor výsypnej rampy a presunie sa na váhu, kde dostane vážny lístok a potvrdený SLNO.