Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zber a preprava

Túto činnosť pre Vás občania Bratislavy zabezpečujeme dostatočným počtom špeciálne upravených vozidiel s typickými rozpoznávacími znakmi našej spoločnosti. Je v našom záujme priebežne skvalitňovať vozový park a tým zefektívňovať našu činnosť a zabezpečovať neustále znižovanie hlučnosti zberu a prepravy komunálneho odpadu.

V roku 2012 vyzbierala spoločnosť OLO, a.s. 110.935,87 t zmesového komunálneho odpadu.

Ďalej sa vyzbieralo:

    6.587,62 t stavebného odpadu
11.215,94 t objemného odpadu
2.528,22 t biologicky rozložiteľného odpadu
7.821,14 t papiera a lepenky
3.644,38 t plastov
6.363,02 t skla
   136,50 t kovov
383,42 t elektroodpadu
98,69 t ostatného odpadu

K 31.12.2012 bolo celkovo na území Bratislavy rozmiestených 40.338 nádob na zmesový komunálny odpad  (zvýšenie o 0,1% oproti roku 2011) a 13.941 nádob na separovaný zber (zvýšenie o 6,9% oproti roku 2011).

I keď toto vyprodukované množstvo komunálneho odpadu vyzerá hrozivo, naša spoločnosť zohľadňuje a zabezpečuje všeobecné zásady ochrany životného prostredia, ochranu zdrojov, ako aj celkové vplyvy na zdravie občanov Bratislavy.

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo