Home » Tlačové správy » Výpovede zmlúv OLO, a.s. o zhromažďovaní, odvoze a zneškodňovaní komunálneho (domového) odpadu uzavretých do 31.12.2001

Výpovede zmlúv OLO, a.s. o zhromažďovaní, odvoze a zneškodňovaní komunálneho (domového) odpadu uzavretých do 31.12.2001

Publikované: 26.03.2012

Spoločnosť OLO, a.s. zasiela v týchto dňoch písomné výpovede dodávateľsko-odberateľských zmlúv o zhromažďovaní, odvoze a zneškodňovaní odpadu, ktoré boli uzavreté medzi spoločnosťou OLO,a.s. a pôvodcami odpadu do 31.12.2001. Tieto zmluvy sa stali sa z ďalej uvedených dôvodov nepoužiteľnými.

 

Týmto aktom sa neprerušuje ani neukončuje zber a preprava komunálneho odpadu uskutočňovaného spoločnosťou OLO, a.s. z odvozných miest, a zber a preprava komunálneho odpadu budú vykonávané aj naďalej v rozsahu, ktorý mal pôvodca odpadu stanovený ku dňu ukončenia platnosti zmluvy uplynutím výpovednej lehoty.

Zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch (a o zmene a doplnení niektorých zákonov) bol zavedený od 1.1.2002 v obciach systém zberu komunálneho odpadu a bola zavedená poplatková povinnosť pre pôvodcov odpadu. Obec okrem iných povinností je povinná stanoviť systém zberu komunálnych odpadov na území obce a zabezpečiť zberné nádoby. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný okrem iných povinností, najmä zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a platiť stanoveným spôsobom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava na preklenutie prechodu v zapojení pôvodcov odpadu do systému zberu prijalo normatívnu úpravu, podľa ktorej sa pôvodcovia odpadu považujú za zapojených v rozsahu počtu zberných nádob, objemu zberných nádob a intervalu odvozu ku dňu uplynutia výpovednej lehoty zmluvy aj naďalej s tým, že tí pôvodcovia odpadu, ktorí nevykonali žiadnu zmenu v zapojení do systému zberu po 1. januári 2002, sú povinní splniť si ohlasovaciu povinnosť a vykonať úkon zapojenia sa do systému zberu komunálneho odpadu.

Povinnosť sa týka pôvodcov odpadu – právnických osôb, ktorým boli zasielané výpovede zo zmlúv v čase od 1.11.2011 do 29.02.2012, ktoré doposiaľ nevykonali zapojenie do systému zberu, ako i fyzických osôb (najmä rodinné domy). Fyzickým osobám začínajú byť doručované výpovede zo zmlúv v týchto dňoch. Výpoveď zo zmluvy je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Zapojenie do systému zberu sa vykonáva na magistráte Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, na oddelení miestnych daní a poplatkov, na referáte s agendou komunálneho odpadu (referát miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Postup na zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu

Pracovisko na poskytnutie informácií a na vybavenie žiadostí:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní a poplatkov
Referát miestneho poplatku za komunálne odpady
Blagoevova 9
P.O. BOX 76
850 05 Bratislava 55

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

V nevyhnutnom prípade je možné dohodnúť telefonicky termín mimo úradných hodín.

POKLADŇA:

Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Utorok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
Piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 13:30

PODATEĽŇA:

Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Utorok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
Piatok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:00

E-mail: zakazka@bratislava.sk

Kontakty:

Podnikateľské subjekty
Daniela Onderová, tel.: +421 2 593 569 14
Ingrid Kubíková, tel.: +421 2 593 569 17

Správcovia bytových domov
Ing. Olena Pindrikova, tel.: +0421 2 593 569 77

Rodinné domy
Iveta Bindová, tel.: +421 2 593 569 15

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadosť podať osobne, v prípade zastupovania je potrebná plná moc na zastupovanie. Osobné podanie v prípade inicializačného zapojenia, zmeny alebo zániku zapojenia do systému zberu je nevyhnutné z dôvodov objektívne vyplývajúcej administratívno-právnej, poplatkovej a občiansko-právnej zodpovednosti zo zákona.

Potrebné doklady:

v prípade žiadateľa:

 1. fyzická osoba bývajúca v rodinnom dome:
  – list vlastníctva, zmluva o nájme, preukaz totožnosti, číslo SIPO.
 2. fyzická osoba-podnikateľ, právnická osoba:
  – výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, list vlastníctva alebo zmluva o nájme,
 3. správca nehnuteľnosti, spoločenstvo:
  – výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra,
  – zmluva o výkone správy

Oddelenie vyplní tlačivo pre žiadateľa, v ktorom uvedie typ zbernej nádoby alebo kontajnera, počet nádob alebo kontajnerov a interval odvozu.

Pôvodca odpadu, ktorý sa zapojil do systému systému zberu komunálneho odpadu z dôvodu ukončenía zmluvy o zhromažďovaní, odvoze a zneškodňovaní odpadu uzatvorenej do 31.12.2001 výpoveďou, sa týmto stáva zapojeným do systému zberu komunálneho odpadu.

Postup platí aj pre nových pôvodcov odpadu; po vystavení tlačiva a jeho podpísaní žiadateľom, odstúpi oddelenie informáciu o zapojení nového pôvodcu odpadu na OLO, a.s., ktoré zabezpečí dodanie zbernej nádoby, kontajnera a vykonávanie odvozu v dohodnutých termínoch.