Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

30. septembra 2019 od OLO / Olompiáda, Tlačové správy - 0 komentárov

Už 16. ročník S OLO zadarmo do ZOO

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa prostredníctvom podujatí projektu Olománia snaží deťom a žiakom počas školského roka zdôrazniť význam triedenia odpadu. Jedno z týchto podujatí, S OLO zadarmo do ZOO, otvorilo už 8. ročník projektu Olománia.

Viac ako 6 000 detí a žiakov z bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, sa počas dvoch septembrových týždňov zúčastnilo v poradí 16. ročníka podujatia S OLO zadarmo do ZOO. Už osem rokov je toto podujatie pod krídlami nášho výchovno-vzdelávacieho projektu Olománia a tvorí súčasť celoročného programu. A dôvod jeho existencie? Uvedomenie si dôležitosti spoločenskej zodpovednosti každého jedného z nás, nášho postoja k prírode, pretože mnohé živočíšne druhy môžeme vidieť už len v ZOO aj dôsledkom činnosti človeka. Malí návštevníci mohli na vlastné oči vidieť až 1 020 zvierat zo 180 rôznych druhov.  Oproti roku 1960, kedy bratislavská ZOO otvorila svoje brány pre verejnosť po prvýkrát, pribudlo 106 druhov a 782 zvierat.

Deti a žiaci zo 116 materských, špeciálnych a základných škôl mali možnosť po splnení podmienok projektu, ktorými sú vykonanie dvoch zberov papiera alebo plastu v prebiehajúcom ročníku projektu, opäť zdarma prejsť bránami bratislavskej zoologickej záhrady. Dobrovoľnou vstupenkou bolo ovocie alebo zelenina pre zvieratká. Podujatie sa každým rokom teší obrovskému záujmu detí aj pedagógov.

„Ekovýchova je behom na dlhé trate, pretože jej výsledky sa ukážu až po niekoľkých rokoch, ale je mimoriadne dôležitá už od detského veku. Som veľmi rád, že bratislavská mestská spoločnosť OLO má dlhoročný projekt s výbornými výsledkami, ktorého cieľom je naučiť obyvateľov hlavného mesta, práve cez deti, triediť, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu, či spoločenská zodpovednosť,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti OLO Ing. Martin Maslák.

„Po celom Slovensku, vrátane Bratislavy sme uskutočnili už viac ako 70 analýz kvality triedenia odpadov. Takmer vo všetkých prípadoch sme zistili, že úroveň triedenia odpadov má nedostatky a nemalý priestor na zlepšenie. Aj z tohto pohľadu je dôležité dlhodobé a systematické vzdelávanie už od útleho veku. Aj preto si vážime, že v Bratislave deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi vedie projekt Olománia,“ hovorí RNDr. Michal Sebíň, PhD. z organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje financovanie triedeného zberu v hlavnom meste Bratislava.

Ako dodáva riaditeľka bratislavskej ZOO, Ing. Miloslava Šavelová: „Teší nás, že aj ZOO Bratislava je súčasťou projektu Olománie. Spolu s Olomániou máme rovnaký cieľ, naučiť ľudí, deti či dospelých, správať sa voči prírodnému prostrediu zodpovedne a s rešpektom. Šíriť osvetu o ochrane prírody a podporovať vzdelávanie v tejto oblasti je tiež jednou z dôležitých úloh zoologickej záhrady v Bratislave.“

Ing. Karin Zvalová
zodpovedná za projekt

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

13 − 8 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

  • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo