Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Tlačové správy

3. decembra 2018 od OLO / Tlačové správy - 0 komentárov

Spoločnosť OLO žiada návštevníkov zberného dvora o dodržiavanie prevádzkového poriadku a pokynov našich zamestnancov

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) žiada návštevníkov zberného dvora na Starej Ivánskej ceste 2 o dodržiavanie prevádzkového poriadku a pokynov našich zamestnancov.

Spoločnosť OLO prevádzkuje najväčší zberný dvor v Bratislave, na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý ročne navštívi okolo 40 000 návštevníkov. Touto cestou žiadame obyvateľov Bratislavy a návštevníkov zberného dvora o dodržiavanie prevádzkového poriadku a pokynov našich zamestnancov. Prispejete tak k bezproblémovému a pohodlnému odovzdaniu odpadu. Prevádzkový poriadok zberného dvora, formulár návštevníka zberného dvora, ako aj formulár darcu odpadu na opätovné využitie nájdete na webstránke www.olo.sk alebo vám ich ochotne poskytnú naši zamestnanci priamo na zbernom dvore.

Čo by ste mali vedieť o zbernom dvore OLO?

 • Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.
 • Podmienkou vstupu je: preukázanie trvalého pobytu, prípadne vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony.
 • Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať: papier a lepenku, šatstvo a textílie, sklo, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, objemný odpad, elektrické a elektronické zariadenia, drevo, batérie a akumulátory farby a lepidlá, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, plasty a kovy, oleje a tuky. Na zberný dvor je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad.
 • Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 Eur/kg. Zamestnanci OLO zabezpečia odváženie drobného stavebného odpadu, poplatok obyvatelia uhrádzajú hlavnému mestu SR Bratislava.
 • Zberný dvor OLO je otvorený od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00 hod. Zatvorený je v nedeľu a počas sviatkov.
 • Spoločnosť OLO, ako prevádzkovateľ zberného dvora, si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý na základe posúdenia prítomného zamestnanca zberného dvora, je silne znečistený, obsahuje nebezpečné látky, nie je vytriedený, je dovezený nedôveryhodnou osobou – podozrenie, že pôvodcom odpadu nie je fyzická osoba alebo podnikateľ, nepreukáže trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave, nepreukáže zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu v Bratislave a iných dôvodov, ktoré sú v rozpore s prevádzkovým poriadkom zberného dvora.
 • Každý návštevník je povinný: ohlásiť sa na vrátnici pri vstupe na zberný dvor, riadiť sa prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnancov zberného dvora, ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na triedenie odpadu, rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora.
 • Návštevníkom sa prísne zakazuje: fajčiť, rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore.
 • Návštevník zberného dvora má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov zberného dvora, ak títo konajú v rozpore s prevádzkovým poriadkom. Sťažnosť je možné podať poštou na adresu spoločnosti OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava alebo e-mailom na zakazka@olo.sk. O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný bezodkladne, najneskôr do 30 pracovných dní.
 • Zberný dvor je vybavený kamerovým systémom.

 

 

 

 

Súvisiace príspevky

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

20 − 8 =

Objednávka služieb
Zverejňovanie informácií
Často kladené otázky
Finančný príspevok OLO
na podporu výstavby polo-podzemných kontajnerov

Spoločnosť OLO neposkytuje finančný príspevok na podporu vybudovania podzemných a polopodzemných kontajnerov (PPK).


V prípade záujmu o vybudovanie stanovišťa PPK je postup nasledovný:

 • Správca nehnuteľnosti požiada Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava o súhlas na použitie PPK, podľa § 10a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Pozemok je potrebné vysporiadať s vlastníkom pozemku. Ak ide o pozemok vo vlastníctve, priamej správe hlavného mesta SR Bratislava: správca nehnuteľnosti podá žiadosť o zriadenie vecného bremena na Oddelenie majetkových vzťahov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.


Viac informácií o PPK nájdete na webstránke hlavného mesta SR Bratislava: https://www.bratislava.sk/sk/zmesovy-komunalny-odpad
CERTIFIKÁTY A OCENENIA
ISO 14001:2015ISO 14001:2004 certifikát Slovak Golddiplom: Slovak Business Superbrands diplom: Zlatý mravec

Naši partneri - mestské časti Bratislava

partner - Staré Mesto partner - Ružinov partner - Vrakuňa partner - Podunajské Biskupice partner - Nové Mesto partner - Rača partner - Vajnory partner - Karlová Ves partner - Dúbravka partner - Lamač partner - Devín partner - Devínska Nová Ves partner - Záhorská Bystrica partner - Petržalka partner - Jarovce partner - Rusovce partner - Čunovo