Home » Tlačové správy » Spokojnosť zákazníkov na prvom mieste
Publikované: 22.11.2012

KVALITA POTVRDENÁ CERTIFIKÁTOM                                                                        

Spoločnosť OLO a.s., sa rozhodla uskutočniť svoje ambície v oblasti zvyšovania kvality  poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia implementovaním systémov manažérstva podľa noriem      ISO 9001:2008 (QMS) a ISO 14001:2004 (EMS). Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Roman Achimský pri nedávnom preberaní  certifikátu manažérstva kvality ISO  9001:2008:  „Vybrali sme si cestu medzinárodných štandardov na podporu nášho strategického smerovania. Oba systémy sa postupne stanú súčasťou riadenia podniku“.

Vyhlásená politika kvality na roky 2012 – 2015 rátala so zavedením systému manažérstva kvality už v tomto roku. Postupne boli uvádzané do života základné nástroje manažérstva kvality, akými okrem iného sú aj kvalifikovaný  zber a analýza dát o spokojnosti zákazníkov, meranie a vyhodnocovanie výkonnosti procesov.  Tím audítorov spoločnosti 3EC International v záverečnej správe z certifikačného auditu  potvrdil efektívnosť plne vybudovaného systému. Na slávnostnom firemnom stretnutí pri príležitosti 20. výročia vzniku OLO dňa 12.11.2012  nám bol udelený certifikát potvrdzujúci zhodu s ISO 9001:2008 na celý core biznis spoločnosti. Certifikát platí pre „Zber a prepravu odpadu, spracovanie odpadu (triedenie a materiálové zhodnocovanie) a spaľovanie odpadu s výrobou elektriny“.  Platnosť certifikátu pri udržiavaní efektívnosti systému manažérstva kvality je do októbra 2015.

 Všetky prebiehajúce zmeny v podniku sú nasmerované na posilnenie pozície uznávanej a spoľahlivej spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva hlavného mesta SR Bratislavy.  Následne v roku 2013 spoločnosť ráta so začatím implementácie  environmentálneho manažérstva v súlade s ISO 14001 : 2004.

 Politiku kvality spoločnosti OLO a.s. si môžte stiahnuť tu.

Ciele kvality spoločnosti OLO a.s. si môžete stiahnuť tu

Ivana Hajdušeková

Zmocnenec pre kvalitu

Foto: Archív spoločnosti